Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

-Tinglysningsafgift ved boligkøb

Tinglysningsafgift og stempelrefusion ved boligkøb. Generelt skal der efter Tinglysningsloven kun betales afgift i forbindelse med tinglysning og registrering af ejer – og panterettigheder. Afgiftspligten indtræder først når dokumentet indleveres til tinglysning/registrering.
Når et dokument i forbindelse med en bolighandel, herunder et skøde eller et pantebrev, indleveres til tinglysning, skal der betales en afgift til staten.
NB ! Den nye § 5 a i tinglysningsafgiftsloven!

Tinglysningsafgift og stempelrefusion ved boligkøb

Afgift af skøde

Afgiften for tinglysning af et skøde udgør fra 2023 kr. 1.850 i fast afgift + 0,6 % af ejerskiftesummen.
Er ejendomsværdien dog højere end ejerskiftesummen, skal der betales procentafgift af mindst den seneste offentliggjorte ejendomsværdi, eller den forholdsmæssige andel heraf ved ejerskifte af en ideel andel af en fast ejendom. For ejendomshandler Vest for Storebælt gælder det i visse handler, at sælger og køber deler denne udgift.
I forbindelse med omskødning mellem tidligere ægtefæller ved skilsmisse betales kun fast afgift kr. 1.850.

Afgift af pantebreve

Afgiften for tinglysning af pant i fast ejendom (realkreditlån, sælgerpantebreve, ejerpantebreve, private pantebreve etc.) udgør kr. 1.850 i fast afgift + 1,5 % af det pantsikrede beløb.
Ved låneomlægning (konvertering af lån, omprioritering) af realkreditlån, skal der kun betales afgift af forskellen mellem det nye og det gamle realkreditlån.

Andre dokumenter

Fast afgift kr. 1.850.
Se Tinglysningslovens relevante afsnit.

Betaling af tinglysningsafgiften

Det er køber som normalt betaler alle afgifter og omkostningerne ved skødets tinglysning.

Stempelrefusion

Ved optagelsen af et nyt realkreditlån, skal der ved tinglysningen af pantebrevet  betales en tinglysningsafgift på kr. 1.850 kr. + 1,5 % af hovedstolen. Såfremt der ved lånoptagelsen skal indfries kreditforeningslån, kan restgælden på de gamle lån overføres til det nye lån, således at der kun skal betales 1,5% i tinglysningsafgift af  forskellen mellem de nye og de gamle lån.
Det har hidtil været muligt at overføre tinglysningsafgift, hvis det nye kreditforeningslån blev optaget inden 1 år efter, at det gamle lån var blevet indfriet, og at det gamle pantebrev ikke forinden var blevet aflyst, således at aflysningen skete samtidig med, at det nye pantebrev blev tinglyst eller efter.
Med den nye Tinglysningslov kan der imidlertid ikke længere overførers afgift fra det gamle lån, hvis det er indfriet før, det nye lån er ydet. Det nye lån betragtes i afgiftsmæssighenseende som ydet, på det tidspunkt hvor debitor har underskrevet det nye pantebrev. Det skal understreges, at spørgsmålet ikke har været forelagt domstolene.

Betingelser for at der kan ske afgiftsoverførelse/stempelrefusion

Følgende tre krav skal være opfyldt, for at afgiften kan overføres efter den nye praksis:
  • Det gamle lån, må ikke indfries, før det nye pantebrev er underskrevet.
  • Det gamle pantebrev må ikke aflyses, før det nye er tinglyst eller tidligst samtidig med det nye.
  • Det gamle pantebrev skal aflyses senest et år efter, at det nye pantebrev blev anmeldt til tinglysning.
De tidligere stillede krav gælder naturligvis stadigvæk, om at pantebreve skal have pant i samme ejendom, og at der skal være tale om realkredit eller realkreditlignende lån.
Som boligkøber koordineres stempelrefusionen af Deres køberrådgiver, Deres pengeinstitut og sælgers pengeinstitut. Det er således Deres køberrådgiver, der skal sikre, at De opnår stempelrefusion fra de realkreditlån, som sælger har haft i ejendommen og som skal sikre at disse ikke aflyses, førend Deres nye ejerskiftelån er tinglyst, hvilket koordineres med Deres pengeinstitut og sælgers pengeinstitut.

NB ! Den nye § 5 a i tinglysningsafgiftsloven

Den nye § 5 a i tinglysningsafgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2007. Det har fra da af været muligt, ved tinglysning af pant i fast ejendom (bortset fra ejerpantebreve og skadesløsbreve)  at vælge enten den eksisterende afgiftsbegunstigelse efter § 5, stk. 2 eller den nye afgiftsfritagelse efter § 5 a.
Se  Tinglysningsafgiftslovens § 5.
Tinglysningsafgift og stempelrefusion ved bolighandel.
Scroll to Top