—  Særlige regler

Familiehandel af bolig. De særlige regler er reglen om, at der kan handles til henholdsvis 15 pct. under og 15 pct. over den senest kendte offentlige vurdering, før der udløses gaveafgift mellem parterne. Det er ligeledes inden for denne afgrænsning, skattemyndigheden skal godkende værdiansættelsen i forhold til beskatningsreglerne.

Familiehandel. Den personkreds, der er omfattet af +/- 15 pct.’s reglen, er de personer mellem hvem gaver udløser gaveafgiftspligt i modsætning til skattepligt. Skattepligt udløses ved gaver mellem personer uden for kredsen.

Afgiftspligtige gaver kan ydes til gaveyders børn og børnebørn, til forældre samt til svigerbørn. Endvidere kan reglen anvendes ved overdragelse af fast ejendom mellem ugifte samlevende, der har haft fælles bopæl de seneste to år. Der er yderligere en del situationer, hvor reglen kan anvendes, dog ikke mellem søskende, hvor der ved gave vil være skattepligt.

Yderligere om familiehandler

Familiehandel af bolig. Ved en familiehandel forstås, at to parter i samme familie overdrager et aktiv fra den ene til den anden. Den typiske situation er salg af et hus eller en ejerlejlighed fra forældre til et barn. Der laves en købsaftale mellem parterne, der angiver vilkårene for overdragelsen, ligesom der udfærdiges digitalt skøde til tinglysning af overdragelsen.

I familiehandler kan ejendomme overdrages til en købesum svarende til den offentlige ejendomsværdi +/- 15 %. I mange tilfælde betyder det, at salg af huset med fordel sker til en lavere værdi end den faktiske værdi af huset, således at barnet ikke skal betale så meget for ejendommen.

Købesummen skal betales til sælger i forbindelse med overdragelsen. Ellers anses overdragelsen som en gave, der skal betales gaveafgift af. Det er muligt at berigtige købesummen – helt eller delvist – ved udstedelse af gældsbrev, hvori barnet erklærer at skylde sine forældre det nærmere angivne beløb.

Det typisk anvendte gældsbrev er det såkaldte rentefrie anfordringsgældsbrev. Det betyder, at der ikke skal betales renter af det skyldige beløb og heller ikke løbende afdrag. Men forældrene kan kræve gælden indfriet helt eller delvist på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel – altså på anfordringsvilkår. Mange forældre vælger hvert år at give barnet en gave på et så stort et beløb, som kan gives afgiftsfrit (i 2017 = kr. 62.900). Gaven ydes ved at nedskrive det skyldige beløb gældsbrevet.

 Læs mere på Boligejer.dkFamiliehandel af bolig.