Boligens forsikringer

Forsikring af boligen. Der findes et stort antal forsikringer, der kan være med til at sikre Deres bolig og Deres indbo. De bør derfor finde den kombination, der passer til netop Deres behov.
Såfremt der er lån i en bolig, skal den være brandforsikret, herudover er det helt op til Dem som ejer, om Deres bolig derudover skal forsikres.

De bestemmer….

Forsikring af boligen. Som boligejer og boligkøber er det Dem selv som suverænt bestemmer hvorledes og i hvilket forsikringsselskab De ønsker at forsikre Deres ejendom.
Bemærk at mæglerne modtager provision af solgte forsikringer, hvorfor deres rådgivning absolut ikke er uvildig. Det står køber helt frit for at vælge forsikringsselskab, og man skal ikke, som boligkøber, lade sig presse af mægler i så henseende.
De skal således ikke i en boligkøbs situation lade Dem presse af ejendomsmægleren til at tegne de af mægleren tilbudte forsikringer. Mæglerne er ikke uvildige i den sammenhæng, idet de modtager provision for “solgte” forsikringer, kreditforeningslån m.v.
Krav til forsikring ved boligkøb
Salgsopstillingen skal anføre, hvilke forsikringsforhold sælger har i ejendommen i salgsøjeblikket og prisen herfor.
Prisen på husforsikringen kan dog variere ganske betydeligt, alt efter hvilket forsikringsselskab man ønsker at benytte og, hvad forsikringen skal omfatte. Endvidere vil der altid være en økonomisk gevinst ved at samle alle familiens forsikringer i samme selskab.
Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at der kan være tilfælde, navnlig ældre huse, hvor det ikke er muligt at opnå forsikringsdækning på visse områder, hvilket senere kan betyde store omkostninger for køber. Som hovedregel anbefales det, at forsikringsdække huset i så høj grad som muligt og med så lav en selvrisiko som muligt.
Ved udarbejdelse af en el-rapport og tilstandsrapport, skal sælger ud fra de nuværende regler tilbyde køber en ejerskifteforsikring, hvoraf sælger skal dække halvdelen af udgifterne (typisk kr. 6-8.000  til hver).
Dette betyder at sælger hermed fritages for det almindelig ansvar ved skjulte skader m.m. Sælger kan dog stadig drages til ansvar ved urigtige oplysninger, eller andre grove forseelser. Køber kan kun få skader dækket af denne forsikring, som påviseligt er opstået før overdragelsen af huset.
Forsikringstyper og priser
Prisen på forsikringer herunder boligforsikringer kan variere ganske betydeligt, alt efter hvilket forsikringsselskab man ønsker at benytte og, hvad forsikringen skal omfatte. Endvidere vil der sædvanligvis være en økonomisk gevinst ved at samle alle familiens forsikringer i samme selskab.
De fleste forsikringsselskaber tilbyder følgende forsikringstyper til boligen:
 • Husforsikring – ligeledes benævnt villaforsikring eller ejendomsforsikring. En forsikring, hvor alle dækningsformerne er samlet i én forsikring.
 • Familieforsikring En forsikring, der sikrer Deres indbo, og tager højde for langt de fleste uheldige situationer eller skader, som De og Deres familie kan komme ud for, herunder ansvarspådragende hændelser.
 • Hus- og Familieforsikring En kombinationsforsikring, der både dækker bolig og indbo og desuden har en indbygget rejseforsikring.
 • Ejerskifteforsikring med ekstra dækning Normal ejerskifteforsikring eller en udvidelse af den normale ejerskifteforsikring, der sikrer Dem mod ubehagelige overraskelser, når De køber hus. 
 • Fritidshusforsikring Dækker fritidshuset eller sommerhuset, både når det er i brug, og når det står tomt.
Ejendomsforsikring (husforsikring)
Ejendomsforsikringen benævnes ligeledes ofte som villaforsikring eller husforsikring.
Hvad hus/ejendomsforsikringen dækker
Ejendomsforsikringen dækker Deres ejendom/hus.
Bygningsbrandforsikring Bygningsbrandforsikringen er ikke lovpligtig, men i forbindelse med, at købet af Deres hus/ejendom sædvanligvis skal finansieres af bank eller realkreditinstitut, vil långiver typisk forlange, at der som minimum tegnes en bygningsbrandforsikring. Dette er långivers sikkerhed for lånet. Långiver noterer herefter pant i huset/ejendommen, og pantet består indtil det pågældende lån er færdigafviklet.
Andre dækninger
Herudover er det op til Dem at afgøre, for hvilke risici og beløb ejendommen skal forsikres for, idet det dog er forsikringsselskaberne, som i sidste instans afgør, hvilket dækningsomfang man kan opnå og til hvilken præmie.
Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig, at forsikringen oftest ikke yder dækning for skader der er en direkte følge af en generel dårlig vedligeholdelse.
Hvorledes forsikringen bør dække
Som udgangspunkt skal forsikringen have følgende dækningsomfang:
Grunddækningen:
Udover at omfatte en brandforsikring giver grunddækningen Dem tryghed, såfremt huset rammes af skader, der skyldes naturens rasen, såsom skybrud, storm, lynnedslag, snetryk og tøbrud. Tyveri og hærværk er ligeledes omfattet af grunddækningen, samtidig med, at den omfatter en retshjælpsforsikring, f.eks. ved retshjælp ved evt. uoverensstemmelser ved huskøb eller salg.
Tilvalgsforsikringer:
Disse sikrer Dem den nødvendige yderligere tryghed, De måtte ønske, og De kan tilvælge f.eks.:
 • Insekt- og svampeforsikringer inkl. rådskadedækning
 • Glas- og sanitetsforsikring
 • Rør- og kabelforsikring
 • Stikledningsforsikring.
Udvidet Forsikring:
Den giver ekstra tryghed, f.eks. i forbindelse med risiko for rådskader i træværket, der truer bæreevnen.
Stikledningsforsikring
Denne tilvalgsforsikring dækker utætheder, der opstår på de skjulte stikledninger til vand-, varme, olie, gas-, el-, afløbsinstallationer og lign. Følgeskader, som måtte opstå som følge af utætheden, er ligeledes dækkede. I nogle selskaber sidestilles nedgravede jordvarmeslanger med stikledninger.
Udover de her nævnte dækninger er der på de fleste ejendomsforsikringer dækning for visse udgifter, som er direkte forårsaget som en følgeskade af en dækningsberettiget skade, som f.eks.:
 • Restværdidækning
 • Lovliggørelse
 • Genhusning
 • Redning og bevaring
Erstatningsberegning
Det vil af Deres forsikringspolice fremgå, hvorledes erstatningen efter en skade beregnes.
Scroll to Top