Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

–  Køb en lejlighed til Deres barn

Forældrekøb. Med korrekt rådgivning er det faktisk muligt for de fleste forældre at købe en ejerlejlighed og leje den ud til deres børn.
Som bekendt er det navnlig i hovedstadsområdet næsten umuligt at finde lejeboliger, når Deres børn skal flytte hjemmefra. Der er generelt mangel på ordentlige lejeboliger, kollegie- og klubværelser i de større byer, hvor uddannelsesinstitutionerne normalt er beliggende. Værelsesudlejning hos private er ofte dyrt, og forholdene er sjældent optimale for lejer.
Løsningen på boligproblemet for børnene, er at De som forælder køber en ejerlejlighed og udlejer den til Deres barn, hvilket med kvalificeret rådgivning er en ganske overkommelig disposition. Se mere her om Familiehandler.

Økonomien

Forældrekøb. Et forældrekøb af en ejerlejlighed er ensbetydende med, at De bliver ejer af en “udlejningsejendom”, hvorved De i realiteten etabler en ”virksomhed”, som skattemæssigt kan komme ind under virksomhedsskatteordningen.
Ved forældrekøbet ejer forældrene lejligheden, betaler prioritetsydelserne, ejendomsskatter og fællesudgifter.
På udgiftssiden skal De, som enhver ejer af fast ejendom, betale en række driftsudgifter samt renter og afdrag på lånene i ejerlejligheden, medmindre De betaler købesummen kontant.
På indtægtssiden vil De få lejeindtægten fra Deres barn og herudover et skattefradrag af renteudgiften. Skattefradraget afhænger af den beskatningsform De vælger – virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, hvilket Deres rådgiver skal vejlede Dem om ud fra Deres konkrete økonomiske forhold.
Der skal ikke betales ejendomsværdiskat, når lejligheden lejes ud. De må som forældre dog indstille Dem på, at lejeindtægten evt. ikke dækker udgifterne fuldt ud, hvorfor De som forældre oftest vil skulle bidrage til at økonomien i projektet hænger sammen.
For Dem er købet, udover hjælpen til Deres barn, at betragte som en investering, der som enhver anden investering påvirker Deres likviditet. De anbefales derfor, at De sammen med Deres rådgiver foretager en privatøkonomisk beregning, med henblik på at vurdere, hvorvidt, De har råd til at foretage investeringen.
Et forældrekøb kan gå hen og blive en god investering, såfremt lejligheden stiger i værdi. Værdistigningen er dog efter særlige regler skattepligtig, fordi lejligheden ikke tjener som bolig for forældrene i en del af eller hele den periode, hvori forældrene har ejet lejligheden.
Investeringen skal således betragtes langsigtet med en tidshorisont på 5 til 7 år.
Om købet i øvrigt bliver en god økonomisk investering for Dem, afhænger af gensalgsprisen, som ethvert andet ejendomskøb.
Lejen fra Deres barn skal sædvanligvis fastsættes til markedslejen. Herudover er beløbet (forskellen mellem faktisk leje og markedsleje) gaveafgiftspligtigt for barnet. Sidstnævnte er dog af mindre betydning, idet De afgiftsfrit kan give hver af Deres børn en årlig gave på kr. 69.500 (2022 niveau).

Det behøver ikke være dyrt

Forældrekøb. Nogle forældre er tøvende overfor tanken om at købe en lejlighed, fordi det umiddelbart forekommer at være en uoverkommelig og dyr løsning. Men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være.
Ved investering i en bolig til børnene får forældrene en lejeindtægt, og renter og udgifter kan i nogen grad trækkes fra i skat. Hvis boligpriserne samtidig stiger, sådan, som det har været tilfældet i de seneste år, kan lejligheden blive en god økonomisk investering.
For børnene er forældrekøb en attraktiv mulighed. De slipper for at betale en urimeligt høj husleje – den skal dog svare til markedsprisen – og kan søge om boligstøtte efter de almindelige regler. Mange vælger desuden at leje et værelse ud til for eksempel en studiekammerat, og er dermed sikret en fornuftig bolig til en fornuftig pris.

Tag eksperterne med på råd

Der er er en del juridiske, skattemæssige og økonomiske forhold og regler at tage højde for, hvis man ønsker at foretage et forældrekøb.
Det er navnlig vigtigt at vælge den skattemæssigt rigtige konstruktion. Det er ikke nødvendigvis helt nemt at gennemskue hvilken løsning, der er den rigtige, og derfor anbefaler BoligAssistancen, at De tager en revisor med på råd.

Køb af lejlighed

Der er tale om et sædvanligt køb af en ejerlejlighed. Ud over de forhold, man i øvrigt skal være opmærksom på ved køb af en ejerlejlighed, skal man ved forældrekøb være opmærksom på, om udlejning er forbudt efter ejerforeningens vedtægter og de servitutter, som måtte være tinglyst på ejerlejligheden, herunder om bestyrelsens godkendelse kræves til udlejningen. Hvis der ikke står noget om udlejning i vedtægterne eller servitutterne, er udlejning tilladt.
Man skal endvidere være opmærksom på, om udlejning af ejerlejligheden medfører, at pantekreditorerne er berettigede til at opsige deres lån eller kræve, at der stilles sikkerhed for terminsbetalingerne i lejeperioden.

Udlejning

Forældrene foretager en sædvanlig udlejning af ejerlejligheden til deres barn.
Dette lejeforhold er omfattet af lejeloven. Der er ikke noget ubetinget lovkrav om, at en lejeaftale skal være skriftlig, men hvis der søges boligsikring (se nedenfor), er det mest hensigtsmæssigt med en skriftlig lejeaftale.
Lejeaftalen skal indgås på markedsvilkår for at undgå uheldige skattemæssige og boligstøttemæssige konsekvenser. I boligregulerede områder, fx København og Frederiksberg, bør lejen fastsættes med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt leje. Man bør være opmærksom på betydningen af forskellige lejevilkår, f.eks. indvendig vedligeholdelse, for størrelsen af boligsikring.

Boligsikring/boligydelse

Den unge er berettiget til boligsikring/boligydelse efter de sædvanlige regler.
Boligsikring beregnes ud fra husstandens indkomst, huslejens størrelse og lejlighedens størrelse.
De kan foretage en foreløbig beregning af boligsikringen via Borger.dk’s hjemmeside, www.borger.dk.

Når man lejer et værelse ud

En måde at nedbringe sin husleje på er at leje et eller flere værelser ud.
Her gælder, at lejeindtægten ved fremleje er skattefri, hvis den, inkl. forbrug, er mindre end 2/3 af lejeudgiften ekskl. forbrug. Er lejeindtægten større, beskattes den som personlig indkomst. Lejeindtægten modregnes i boligsikringen.
Hvis en del af lejligheden fremlejes laves denne aftale direkte mellem barnet og den, der fremlejer et værelse. Dermed sikres, at man, som forældre, kan opsige hele lejemålet på én gang.

Underskud ved udlejning

Som udlejer af en lejlighed skal man beskattes af lejeindtægterne, mens en del af udgifterne kan trækkes fra. Den skattemæssige værdi af fradragene afhænger af indkomsten og af, om man skatteteknisk vælger at lade lejeindtægterne mv. indgå i den personlige indkomst, eller man benytter enten virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.
Det kan, som tommelfingerregel, betale sig at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, hvis man har en lønindkomst, der er så høj, at der skal betales topskat, og hvis lejligheden hovedsageligt finansieres gennem optagelse af lån.

Den unges skatteforhold

Boligsikring er skattefri, og hvis lejeaftalen er fastsat på markedsvilkår eller med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt husleje, har lejeaftalen ingen skattemæssige konsekvenser for den unge.
Opmærksomheden henledes på, at huslejen bør fastsættes til normal markedsleje i området, hvor lejligheden er beliggende. Hvis huslejen afviger væsentligt fra markedslejen, kan der opstå problemer i med for eksempel beskatning eller boligsikring.

Forældrenes skatteforhold

Lejeindtægten er personlig indkomst for forældrene (dvs. der sker beskatning med de høje skattesatser).
Til gengæld har forældrene fradrag i den personlige indkomst for driftsudgifter (ejendomsskatter, fællesudgifter, vedligeholdelsesudgifter mv.), mens renteudgifter alene kan fradrages i kapitalindkomsten, medmindre forældrene anvender virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. I så fald er der tillige fradrag for renteudgifterne i den personlige indkomst; for så vidt angår kapitalafkastordningen dog kun i begrænset omfang (se nedenfor).

Om forældrenes skattemæssige situation

Det er Deres indtægtsmæssige situation, som afgør, hvad der skattemæssigt og dermed likviditetsmæssigt bedst kan betale sig i forbindelse med forældrekøbet, hvilket bedst afgøres ved Deres rådgivers forudgående analyser og konsekvensberegninger.
Når De som forældre udlejer en ejerlejlighed til Deres barn (eller andre) beskattes De af lejeindtægterne, mens en del af udgifterne ved at eje lejligheden kan trækkes fra i den skattemæssige indkomst. Den skattemæssige værdi af fradragene afhænger af Deres indkomst og af, hvorvidt De skattemæssigt benytter Virksomhedsskatteordningen, Kapitalafkastordningen eller vælger at lade lejeindtægten indgå i den personlige indkomst.
De udgifter man skattemæssigt kan trække fra for ejerlejligheden som driftsudgifter er renteudgifter, ejerforeningsbidrag, ejendomsskatter og vedligeholdelsesudgifter.
Det kan virke uoverskueligt at vælge beskatningsformen, men som tommelfingerregel vil det bedst kunne betale sig at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, såfremt De oppebærer en lønindkomst, der er tilstrækkelig høj til, at der skal betales topskat, og hvis købet af ejerlejligheden hovedsageligt finansieres gennem optagelse af lån.
Det er imidlertid først ved udfyldelse af selvangivelsen, at De skal tage stilling til valg af beskatningsform, og De har endvidere mulighed for at skifte mellem de forskellige beskatnings modeller i løbet af den periode, hvor De står som ejer af lejligheden.
Der er mulighed for at vælge to andre beskatningsformer – Virksomhedsskatteordningen eller Kapitalafkastordningen, som sædvanligvis giver en mindre skattebetaling.
Det tilrådes at søge assistance hos en revisor i forbindelse med igangsættelsen af en af disse beskatningsformer.

Hvornår skal der vælges?

Forældrekøb.  Der skal først tages stilling til valg af beskatningsform ved udfyldelse af selvangivelsen. Det er også muligt at skifte mellem de forskellige ordninger i løbet af en periode, man ejer ejerlejligheden, Der gælder dog særlige regler vedr. værdifastsættelse af lejligheden i forbindelse med ind- og udtrædelse af virksomhedsordningen.

Fortjeneste eller tab ved salg af lejligheden

Når en lejlighed er købt med henblik på udlejning, skal en eventuel avance som hovedregel beskattes.

Ejendomsavancebeskatning

Fortjenesten ved salg af ejerlejligheden beskattes efter de komplicerede regler i ejendomsavance- beskatningsloven. Når en lejlighed er købt med henblik på udlejning, skal en eventuel avance som hovedregel beskattes. Fortjeneste eller tab ved salg af lejligheden er skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Lad barnet købe!

Der kan være skattemæssige og omkostningsmæssige fordele ved at lade Deres barn købe ejerlejligheden, når den skal sælges.
Skattereglerne tillader således  – i forholdet mellem nært beslægtede – at ejerlejligheden kan sælges til barnet til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering på handelstidspunktet +/- 15 %. Den pris, der handles til mellem børn og forældre, behøver derfor ikke at være markedsprisen.
En mulig ejendomsavancebeskatning hos forældre kan således ved salg til barnet begrænses betydeligt. Endvidere sparer man som forældre de meget store salgsomkostninger, der er forbundet med at sætte en ejerlejligheden til salg.

Skattefrihed

Med de nuværende skatteregler kan beskatning ved salg endvidere helt undgås, såfremt De som forældre og ejer vælger reelt at flytte ind i ejerlejligheden i et rimeligt tidsrum inden et salg.
Det skal dog understreges, at der skal være tale om en reel indflytning i ejerlejligheden.
Det er således ikke nok blot at tilmelde sig folkeregisteret på ejerlejlighedens adresse. Man skal også overfor skattevæsenet kunne dokumentere, at man rent faktisk benytter/har benyttet ejerlejligheden som sit hjem og som centrum for sine livs aktiviteter.

Alternativ til forældrekøb

Alternativet til et forældrekøb kan være, at De låner penge til Deres barn til købet af ejerlejligheden.
Når ejerlejligheden sælges, kan barnet således sælge denne uden at blive beskattet af fortjenesten.
Det kan i den forbindelse være af betydning, at De (hver forældre) afgiftsfrit kan give hver af Deres børn en årlig gave på kr. 69.500 (2022 niveau).

Et andet alternativ til forældrekøb

Et alternativ til forældrekøb er, at forældrene låner deres barn til udbetalingen på en ejerlejlighed og om nødvendigt garanterer som selvskyldnerkautionister for kreditforeningslånet.
Ved denne løsning undgår man, at der opstår en skattepligtig gevinst på salget af lejligheden, og man undgår løbende udgifter til udarbejdelse af regnskab og selvangivelse for lejligheden.

Forældrekøb.

Scroll to Top