Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

–BBR fejl koster mange dyrt i boligskat

BBR fejl. Mange danske boligejere betaler for meget (eller for lidt) i boligskat grundet det store antal fejl i BBR-registret og den enkelte ejendoms registrering. Læs mere her om det trygge boligkøb.
Det er BBR registrets oplysninger om den enkelte ejendom, som danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat. Men mange ejendomme er fejlregistreret, og derfor betaler mange danskere enten for meget eller for lidt i boligskatter og -afgifter.
Det kan endvidere have store forsikringsmæssige konsekvenser, at en ejendom ikke er registreret korrekt i BBR.
BBR fejl. Bemærk, at enhver boligejer under bødestraf er pligtig at holde sin ejendom korrekt registreret i BBR registret!  Se nærmere her:  Hvorfor indberette til BBR?

Om BBR registreringen

– BBR’s registreringsindhold
I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger og bolig-og erhvervsenheder. Definitionen på bygninger og bolig- og erhvervsenheder fremgår af BBR-loven. Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBR-lovens forstand.

Om BBR arealet – Ejendomsskrump

– Tab ved formindskede ejendomme
BBR fejl. Som boligkøber skal De tage Dem i agt for udbudsmaterialets oplysninger om størrelsen af den ejendom, De ønsker at erhverve. Bemærk dog i den forbindelse, at sælger, under bødestraf, er pligtig til at ajourføre BBR med alle de aktuelle korrekte oplysninger om ejendommen.
Der er således meget ofte fejlangivelser i udbudsmaterialet (salgsopstilling og BBR) for så vidt angår ejendommens størrelse, hvilket forøger Deres risiko for at købe en ejendom, som reelt kan være mindre end oplyst.
Ved en senere revideret BBR meddelelse og offentlig vurdering kan De således, såfremt ejendommen viser sig at være mindre end antaget og som købt, risikere at få et økonomisk tab ved et senere salg.
Det har vist sig uhyre vanskeligt at drage handlens parter til ansvar i sådanne sager. De kan således konkluderes, at det er, hvad De har besigtiget, at De køber, uanset om dette ikke er i overensstemmelse med BBR meddelelsen.
Såfremt De således er det mindste i tvivl om det i udbudsmaterialet oplyste om ejendommens størrelse, bør De foretage en fysisk kontrolopmåling.

Om boligarealet

 BBR fejl

– Fejlangivelse af boligareal
Ifølge en tidligere undersøgelse foretaget af Jyllands-Posten, overdriver og fejlangiver en lang række ejendomsmæglere arealet på de boliger, de formidler salget af.
Mæglerne angiver således i mange tilfælde boligarealet ud fra registreringen i det såkaldte BBR-register. F.eks. hvor trappeopgange medregnes, i stedet for at oplyse det tinglyste areal. På den måde kommer boligerne til at fremstå større end det tinglyste og aktuelle areal.

Erstatning

Ifølge juridiske eksperter er udgangspunktet i en bolighandel, at køber får, hvad denne har set.
BBR fejl. Indholdet af en BBR-ejermeddelse kan sædvanligvis ikke betragtes som en garanti eller tilsikring, selv om oplysningen om det forkerte areal står i salgsopstillingen.
Som sælger vil man dog formentlig kunne blive idømt erstatningsansvar, såfremt man var eller burde være bekendt med, at der var fejl i BBR-ejermeddelelsen.
Selv om indholdet af salgsopstillingen skulle kunne opfattes som udgørende en form for garanti, skulle en erstatning udmåles til et konkret værditab opgjort på handelstidspunktet. Køber vil således skulle kunne bevise, at ejendommen skulle være mindre værd, fordi kvadratmetertallet i BBR-ejermeddelelsen ikke er korrekt. Domstolene vil i den forbindelse lægge vægt på, at køber jo har fået den ejendom, som køber nøje forudgående har gennemgået.
Det er således kun i ekstreme tilfælde, at domstolene giver erstatning for arealmangler ved handel med private boliger. En erstatning vil således kræve, at der allerede i købsaftalen tages forbehold om eller handlen gøres betinget af at arealbeskrivelsen i udbudsmaterialet er korrekt.
Såfremt man som køber ønsker at anlægge civilt søgsmål med krav om erstatning i forbindelse med fejlangivet boligareal, vil et sådant søgsmål skulle anlægges mod sælgeren. Som køber har man ikke  noget retsforhold til ejendomsmægleren med mindre mægleren har handlet i strid med ejendomsformidlingsloven.
BBR fejl
Scroll to Top