Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

– De økonomiske muligheder

Boligkøbets økonomi. Økonomien sætter som oftest grænserne for hvilke boliger, De kan vælge imellem. Det er derfor særdeles relevant at få afklaret, hvor disse grænser går, inden De for alvor giver Dem i kast med at søge efter en ny bolig.

Boligkøbets økonomi – Hvad har De råd til?

Måske har De været rundt på boligmarkedet og fået en ide om, hvilken bolig De kunne tænke Dem, måske er De endnu ikke nået så langt.
Uanset hvad Deres udgangspunkt er, anbefales det, at De starter med at få et overblik over, hvad De har råd til at købe bolig for.

Klarlæg økonomien

Køb af ejerbolig er en kompliceret sag, og fejltagelser i forbindelse med købets økonomiske dispositioner kan blive bekosteligt igennem mange år.
Glæden ved den nye bolig kan blive kort, hvis De har sat Dem for hårdt. Det er sværere at få fuld klarhed over økonomien, end det lyder. Det er desto mere vigtigt at vælge den rådgiver, der kan vejlede Dem bedst i privatøkonomisk henseende – og det er sjældent ejendomsmægleren.
Brug derfor en og helst flere økonomiske rådgivere for at sikre Dem, at De ikke hænger på fejltagelser i mange år fremover.
Disse økonomiske rådgivere vil typisk være Deres bankrådgiver, Deres evt. revisor og en rådgiver i  kreditforeningen.
Vær opmærksom på, at foruden omkostningerne til køberrådgiverne, er der for alle typer ejendomme afgifter til det offentlige i forbindelse med skøde og registreringsafgift, stempelafgifter m.v.

Om budgetlægning

Når De skal købe bolig, er det afgørende at få lagt et realistisk budget fra starten og inden boligsøgningen begynder.
Det er vigtigt at beslutte, hvor meget der skal være tilbage til forbrug hver måned, efter at udgifterne er betalt, og samtidig skal De tage højde for, at økonomien ændrer sig på grund af boligkøbet. F.eks. med en ny skatteprocent og større eller mindre rentefradrag, el- og varmeudgifter, forsikringspræmier, transportudgifter og institutions satser.
De skal ligeledes afklare omkostninger og muligheder for at optage lån til finansiering af den bolig. De kan foretage disse beregninger online via de forskellig bankers og kreditforeningers hjemmeside.
Deres bankrådgiver kan udarbejde et rådighedsbudget for Dem. Det vil sige et budget, som viser, hvad der er tilbage, når de faste udgifter og privatforbruget er trukket fra. Af rådighedsbudgettet vil det fremgå, hvor meget De har råd til at sidde for i den nye bolig.

Budgettet

De kan i første omgang skaffe Dem et økonomisk overblik ved at lægge et budget over Deres indtægter og udgifter.
Indtægterne er som regel lettest at få styr på. Almindeligvis drejer det sig om lønindkomst, måske renteindtægter fra en opsparing m.v.
Lidt mere uoverskueligt forholder det sig med udgiftssiden. Mad, transport og boligudgifter udgør typisk de tunge poster i et husholdningsbudget. Tag Deres girokort eller Deres PBS-opkrævninger frem, så De er sikker på at få det hele med. Hvis De synes, det er vanskeligt, så tag Deres bank med på råd.
Budgettet vil kunne vise Dem, hvor meget De kan sidde for.
  • Er der overskud i Deres nuværende budget, kan det være et udtryk for den merudgift, som De er i stand til at sætte Dem for.
  • Hvis der er underskud, kunne en af udvejene være at finde en billigere bolig, end den De bebor i dag.

Fremtidens økonomi

De skal samtidig vurdere, om budgettet giver et ret visende billede af Deres økonomiske situation nu og i den nærmeste fremtid.
I forbindelse med den nye boligs størrelse og budgettet bør De således tage højde for, at flere faktorer kan ændre sig hen af vejen, såsom familieforøgelse, arbejdsløshed, uddannelse, forældreorlov, udskiftning af bil etc. Sørg for at De ved det nye boligkøb stadig har luft i budgettet til at klare andre uforudsete større udgifter.
De skal også være opmærksom på, at der vil være udgiftsposter, der ændrer sig, hvis De flytter til en anden kommune. Skattesatsen vil som regel ændre sig. Institutionspriserne kan være højere eller lavere. Begge forhold kan De indhente oplysninger om hos den pågældende kommune, i avisernes boligtillæg eller ved at konsultere www.borger.dk.
Transportudgifterne vil som regel også ændre sig. Desuden skal De være opmærksom på, at der vil være vedligeholdelsesomkostninger forbundet med en ejerbolig. Endelig vil der skulle tages højde for en skattemæssig ændring i kraft af højere eller lavere renteudgifter, transportfradrag, pensionsfradrag, kommune skattesats, grønne afgifter osv.
Vær opmærksom på, at der skal bruges penge til udbetaling, berigtigelse af handelen, stiftelsesomkostninger ved lån, ejerskifteforsikring, rådgivning (advokatbistand eller køberådgiver) istandsættelse m.m.

Samtidig køb og salg af bolig

Hvis De skal købe og sælge samtidigt, er der flere forhold, De skal være opmærksom på. Ikke mindst, hvornår De skal sætte Deres egen bolig til salg i forhold til overtagelsen af den nye bolig.
I afsnittet om samtidig køb og salg kan De få mere information, hvis De både skal sælge og købe på samme tid.
  • Hvordan skal De forholde Dem til Deres nuværende bolig – opsigelse/salg
  • Hvornår er det tid at sælge
  • Valg af ejendomsmægler – det er ikke ligegyldigt hvem De vælger, og hvad De aftaler

Fremtidsplanerne

Boligkøbets økonomi.

Prøv at være på forkant med Deres fremtidsplaner, for det kan være svært at skære ned på familiens forbrug.
Hvis De endnu ikke har påbegyndt en pensionsopsparing, skal De også tage højde for, at det på et tidspunkt kan blive relevant. Omvendt vil det betyde en lettelse af økonomien, når børnene med tiden flytter hjemmefra. Derfor kan de eventuelle økonomiske problemer være af forbigående karakter.
Deres budgetberegning bør omfatte de kommende fem til ti år. Så får De et overblik over, hvordan Deres privatøkonomi vil ændre sig, som følge af flytning til en anden kommune, transportudgifter og ændret familiesammensætning m.v. Først når De har foretaget denne beregning, ved De, hvor meget De kan sætte Dem for.
Hvis De planlægger at få et eller flere børn, kan et overskud hurtigt blive ændret til et underskud.
Forbrugerstyrelsen udarbejder hvert år budgettal for forskellige husstande (enlige med og uden børn, ægtepar med og uden børn osv.). som kan hjælpe Dem med denne del af budgetteringen.
Det er vigtigt, at De tager højde for alle disse forhold, når De skal vurdere, hvor stor en boligudgift, De kan påtage Dem.
Vær opmærksom på, at det oftest kan være uhyre vanskeligt at ændre radikalt på familiens privatforbrug. Vær derfor meget forsigtig med at justere budgettet urealistisk for at få det til at passe til et huskøb i den dyre ende. Det kan være vanskeligere, end De tror, at reducere privatforbruget betragteligt. Det  kan være svært og ikke mindst dyrt at skulle sælge den nyerhvervede bolig igen kort tid efter købet grundet et urealistisk købsbudget.

Brutto- og nettoudgifter

Boligkøbets økonomi.

I salgsopstillingen finder De flere vigtige informationer om, hvad det vil koste Dem at eje og bo i den bolig, De har udset Dem.
De fleste vil i første omgang interessere sig for boligens brutto- og nettoudgift for at finde ud af, hvad det koster at “sidde” i boligen. Begge oplysninger er vigtige, men det er ligeså vigtigt at kende deres begrænsninger. Se mere om brutto- og nettoudgifter og deres konsekvenser nedenfor.

Tilstands- og varmesynsrapporten

Tilstands- og varmesynsrapporten indeholder vigtige oplysninger, som kan få betydning for Deres økonomi.
Derfor er det fornuftigt at gennemgå budgettet endnu engang, når De har læst tilstands- og varmesynsrapporten igennem.
tilstandsrapporten vil De som oftest finde overslag over udgifter til de mest nødvendige reparationer. El-rapporten er ligeledes af betydning for ejendommen.
I varmesynsrapporten finder De forslag til investeringer, der på sigt kan give besparelser i forbruget af varme.
Hvis De ønsker at gennemføre de foreslåede udbedringer, er det afgørende, at De tager hensyn til det i Deres budget. Det kan vise sig, at det alligevel vil være for dyrt at købe huset, hvis der skal lægges nyt tag, selv om nettoydelsen ser fornuftig ud. Det kan være vanskeligt at acceptere, når De har fundet drømmeboligen. Men værre er det at købe boligen og med det  samme løbe ind i problemer med at få økonomien til at hænge sammen.
Når De overvejer, hvor stor en udbetaling De skal erlægge, skal De også skele til de omkostninger i form af reparationer, der kan være forbundet med ejerskabet.
Budgetberegningen kan også påvirke overvejelserne om finansieringen. Hvis der er mange løbende reparationer i de første år efter overtagelsen, vil det som oftest være fornuftigt at sikre sig en belåning, der giver den størst mulige likviditet, det vil sige den laveste ydelse.

Bliv forhåndsgodkendt til lån

Hvis De har planer om at købe hus,. ejerlejlighed eller måske sommerhus, har De sandsynligvis brug for et lån.
En forhåndsgodkendelse med Købercertifikat er en godkendelse af Dem som låntager og viser det beløb, De har råd til at betale for en bolig. Det er gratis og gælder i seks måneder.

Hvad har De råd til?

–  Tommelfingerregel

Deres månedlige brutto husstandsindkomst bør være fire gange større end den månedlige bruttohusleje.

Indkomst og ydelse

Der skal være sammenhæng mellem Deres indkomst, Deres kontante restgæld og  Deres månedlige ydelse samt privatøkonomi i sin helhed.

Rådighedsbeløb

Det beløb De har til overs, når De har betalt bruttoudgiften til Deres bolig, benævnes som regel rådighedsbeløbet.
Der er stor forskel på, hvad de enkelte familier har behov for af rådighedsbeløb, men tallene bygger på Forbrugerrådets indikationer og almen erfaring i branchen.

Få beregnet hvad De har råd til

Boligkøbets økonomi.

Hos Deres bankrådgiver kan De få lagt hele budgettet og få en oversigt over finansieringen og Deres fremtidige økonomi i forbindelse med boligkøbet, herunder få indhentet ”Køberbevis”.

Vejledende Kontantpris

Med udgangspunkt i Deres husstands samlede bruttoindkomst (indkomst før skat), formue og samlede gæld giver den vejledende Kontantpris Dem et hurtigt fingerpeg om, hvor meget De kan købe bolig for.

Boligkøbets økonomi

Scroll to Top