Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Lov om forældelse ved bolighandel

Forældelsesloven,   jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 28. august 2013, med de ændringer, der følger af lov nr. 1622 af 26. december 2013 og § 5 i lov nr. 1500 af 23. december 2014.
Fra 1. januar 2008, med efterfølgende ændringer, gælder nye forældelsesregler ved bl.a. bolighandler. En af de væsentligste ændringer er, at sælger fremover kun kan gøres ansvarlig for alvorlige fejl ved boligen i 10 år fra overtagelsestidspunktet.

3-års reglen og 10-års reglen (Forældelsesloven)

I denne lov kan De læse om den såkaldte 3-års regel. Den siger blandt andet, at De kun har krav på at få erstatning for skader senest 3 år efter, at skaden er sket.
Hvis der er udstedt gældsbrev for fordringen eller den er fastsat ved dom eller forlig er forældelsesfristen imidlertid 10 år. En kreditor har dog fortsat ret til at tage pant i en skyldners ejendom, når det drejer sig om pant for hovedstolen ifølge tinglyst pantebrev i fast ejendom.

Forældelsesfristen halveres for boligsælgere!

Den over 100 år gamle forældelseslov fra 1908, der bl.a. gælder boligsalg, er blevet justeret på en række områder. I et sekel har forældelsesfristen for klager over alvorlige fejl og mangler været fastlagt til 20 år, og denne frist er med en nye lov halveret til 10 år.
Læse her om, hvorledes De som boligsælger formindsker risikoen og frigør Dem for et erstatningsansvar.

Længere forældelsesfrist ved forurening

Samfundsmæssigt lægges stor vægt på at beskytte grundvandet mod forurening. Den bekymring slår også igennem i den nye forældelseslov, idet forældelsesfristen på dette særlige område er øget fra 20 til 30 år. Dette betyder, at køber i op til 30 år kan gøre krav gældende over for sælger, hvis der konstateres jordforurening på grunden f.eks. fra en utæt olietank eller tidligere erhvervsvirksomhed.

10 års forældelsesfrist ved nybyggeri

Den nye lov øger samtidig forældelsesfristen ved nybyggeri, så den matcher de almindelige forældelsesregler. Hidtil har entreprenører m.m. benyttet sig af særlige forældelsesregler, som kun gav en 5-årig frist for klager over mangler og fejl. Den nye lov sætter dette regelsæt ud af kraft ved nybyggeri for private bygherrer. Fremover gælder her den samme forældelsesfrist på 10 år som ved almindelig bolighandel.

Særlige muligheder på landet

Forældelsesfristen ved handler med f.eks. nedlagte landbrugsejendomme på over 2 hektar er gjort fleksibel. Sælger og køber kan selv aftale sig frem til en forældelsesfrist, som kan være kortere eller længere end de 10 år, loven ellers har fastsat. Denne mulighed forudsætter dog, at begge parter i handlen er privatpersoner.

Med tilbagevirkende kraft

Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler, jf. dog visse angivne forbehold. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter denne lovs bestemmelser som efter de hidtil gældende bestemmelser. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.
Indtil den 31. december 2017 er fristen efter lovens § 3, stk. 3, nr. 4, dog 20 år efter tidspunktet for fordringens stiftelse for fordringer på forholdsmæssigt afslag i købesummen vedrørende fast ejendom på grund af forurening af jord.
Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har virkning som afbrydelse efter denne lov, selv om den ikke er sket på den i loven foreskrevne måde.
Lovens § 26, stk. 2, finder alene anvendelse på aftaler, der indgås eller forlænges efter lovens ikrafttræden.
Kilder: Retsinformation.
 Forældelsesloven.
Scroll to Top