Salgsbudget- og provenu ved boligsalg. Når De vurderer mæglerens forslag til salgsbudgettet, skal de være opmærksom på, at kursudviklingen kan påvirke salgsbudgettet, og dermed det, der bliver tilbage til Dem selv.

Salgsbudgettet skal indeholde følgende:

  • Angivelse af forudsætningerne bag de budgetterede indtægter og udgifter (angivelse af kurs på obligationerne i forbindelse med ejerskiftelånet, kurs på obligationer og pantebreve, der skal indfries i forbindelse med salget)
  • Angivelse af diverse omkostninger til attester, foto o. lign.
  • Bestemmelse om, at sælger skal betale alle udgifter på boligen frem til overtagelsesdagen, og at køber skal betale dem efter overtagelsesdagen

NB !  lad ikke mægler pådutte Dem nogen form for udgift til berigtigelse af handlen – det er køber, som skal betale denne udgift !

Salgsprovenuet

Ejendomsformidleren foretager en provenuberegning – det vil sige en opgørelse af, hvad De får udbetalt, når handlen er helt afsluttet – på det tidspunkt, hvor formidlingsaftalen indgås.

Denne beregning indgår i salgsbudgettet. En mere nøjagtig beregning foretages i forbindelse med indgåelse af købsaftalen, det vil sige når eller i forbindelse med, at De underskriver købsaftalen.

Ejendomsformidleren skal foretage begge beregninger i et dokument, der kaldes “salgsprovenuet”.

Det samme dokument laves altså to gange. Første gang når formidlingsaftalen indgås, og anden gang når boligen sælges.

Når formidlingsaftalen indgås, udarbejdes der to provenuberegninger i salgsbudgettet alt efter, om ejendommen bliver handlet kontant eller finansieret.

På salgstidspunktet udarbejdes salgsprovenuet efter de faktiske handelsvilkår. Salgsprovenuet er naturligvis meget vigtigt, fordi De her kan se, hvad De får ud af at sælge Deres bolig i kroner og øre.

Provenuet fremkommer ved at trække udgifterne fra indtægterne.

Provenuet er det beløb, De kan bruge efter den endelige afslutning af handlen – det vil sige, når skødet er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

Salgsbudget- og provenu ved boligsalg.