– Kan man fortryde en bolighandel?

Køber kan ikke fraskrive sig denne ret

Fortrydelsesret ved boligkøb. I alle bolighandler med en forbruger som køber gælder der en lovbestemt fortrydelsesret. Hvor advokatforbeholdet er en aftalt betingelse i købsaftalen, er købers fortrydelsesret altså bestemt ved lov. Køber kan ikke fraskrive sig denne ret, selv ikke hvis der indgås aftale herom med sælger.

Frister og betaling

Ifølge Forbrugerbeskyttelsesloven har køber ret til at fortryde sit køb inden for seks hverdage efter, at sælger har underskrevet købsaftalen. I praksis er det vedtaget, at dette skal forstås som seks hverdage efter, at køber har fået besked om, at sælger har underskrevet købsaftalen.

I modsætning til hvad der gælder for advokatforbehold, er det ikke gratis for køber at fortryde købet efter den lovmæssige fortrydelsesret. Benytter køber sig af fortrydelsesretten inden for de seks hverdage, koster det køber 1 % af købesummen, som skal betales til sælger. Er prisen på boligen eksempelvis 2,5 mio. kr., skal køber altså betale 25.000 kr., hvis køber fortryder sit køb.

Fortrydelsesfristen løber sideløbende med et eventuelt advokatforbehold. Er der således i købsaftalen aftalt et advokatforbehold, der fx løber i 5 dage, skal køber ikke betale 1 % af købesummen til sælger i tilfælde af, at køber fortryder sin underskrift på købsaftalen indenfor advokatforbeholdsfristen på 5 dage.

Meddelelse om købers fortrydelse skal være kommet frem til sælger inden fristens udløb.

Betingelser for fortrydelse

Betingelser for, at køber kan gøre brug af fortrydelsesretten er:

  • at boligen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, herunder sommerhuse.
  • at køberen senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse (sælgers underskrift) giver skriftlig underretning til sælgeren om, at køberen vil træde tilbage fra aftalen,
  • Meddelelse om fortrydelse skal være kommet frem til sælger inden 6 hverdage,
  • Aflysning af skødet skal, hvis det er tinglyst, ske inden 6 hverdage,
  • Har køber taget boligen i brug, skal han stille den til sælgers disposition inden 6 hverdage,
  • Har køber foretaget forandringer i boligen, skal han tilbageføre den til væsentlig samme stand som før forandringerne inden 6 hverdage,
  • Er boligen efter aftalens indgåelse blevet beskadiget eller forringet på anden måde som følge af, at køberen eller andre, der har haft adgang til ejendommen i køberens interesse, har udvist uagtsomhed, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden 6 hverdage udbedrer forholdet. Køberen har bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed.
  • Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen inden 6 hverdage betaler en godtgørelse på 1 % af købesummen til sælgeren eller ejendomsmægleren.

Fortrydelsesretten gælder kun for køber – ikke for sælger.Fortrydelsesret ved boligkøb.