Huseftersynsordningen samt Fortrydelsesretten

 Forbrugerens stilling ved køb og salg af fast ejendom, jf. Forbrugerbeskyttelsesloven.

Forbrugerbeskyttelse ved køb eller salg af bolig. Køb og salg af fast ejendom vil ofte være en forbrugers væsentligste økonomiske disposition og er derfor af stor betydning for den enkelte.

Dette gælder, hvad enten det ses fra sælgers eller fra købers side.

Sælger vil have en interesse i ikke at blive mødt med mangelindsigelser. Køberønsker i sagens natur en ejendom, der svarer til købers forventninger og ikke er behæftet med værdiforringende mangler.

Retstilstanden ved køb og salg af fast ejendom m.h.t. mangler, og følgerne heraf har tidligere udelukkende været baseret på retspraksis, sædvane og forholdets natur. Købeloven, der gælder for køb af løsøre m.v. finder ikke anvendelse på køb af fast ejendom. Dette er udtrykt i købelovens paragraf 1a. I det omfang købelovens regler er en kodificering af almindelige formueretlige regler kan købelovens regler dog finde anvendelse.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Om loven

Ved handel med huse, sommerhuse og villalejligheder benytter de fleste sælgere sig af Huseftersynsordningen, da den indebærer store fordele for både køber og sælger.

Køber får en uvildig byggesagkyndig og en elinstallatørs gennemgang af boligen i form af en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Desuden får køber mulighed for at tegne ejerskifteforsikring, mens sælger med ordningen kan fraskrive sig ansvaret for skjulte bygningsfejl og mangler.

Det er en betingelse for at anvende Huseftersynsordningen, at der før købsaftalen underskrift foreligger en gyldig tilstands- og elinstallationsrapport samt en orientering om ansvarsfraskrivelsens retsvirkninger. Det er endvidere en betingelse, at sælger giver køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt et tilsagn om at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikrings præmie.

Såfremt en ejendomshandel gennemføres uden brug af Huseftersynsordningen, hæfter du som sælger for fejl og mangler ved ejendommen i op til 10 år efter købsaftalens indgåelse.

Fortrydelsesret

Frister og betaling

Ifølge Forbrugerbeskyttelsesloven har køber ret til at fortryde sit køb inden for seks hverdage efter, at sælger har underskrevet købsaftalen. I praksis er det vedtaget, at dette skal forstås som seks hverdage efter, at køber har fået besked om, at sælger har underskrevet købsaftalen.

I modsætning til hvad der gælder for advokatforbehold, er det ikke gratis for køber at fortryde købet efter den lovmæssige fortrydelsesret. Benytter køber sig af fortrydelsesretten inden for de seks hverdage, koster det køber 1 % af købesummen, som skal betales til sælger. Er prisen på boligen eksempelvis 2,5 mio. kr., skal køber altså betale 25.000 kr., hvis køber fortryder sit køb.

Fortrydelsesfristen løber sideløbende med et eventuelt advokatforbehold. Er der således i købsaftalen aftalt et advokatforbehold, der fx løber i 5 dage, skal køber ikke betale 1 % af købesummen til sælger i tilfælde af, at køber fortryder sin underskrift på købsaftalen indenfor advokatforbeholdsfristen på 5 dage.

Meddelelse om købers fortrydelse skal være kommet frem til sælger inden fristens udløb.

Forbrugerbeskyttelse ved køb eller salg af bolig.