Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Købsaftalen i boligkøbet

Købsaftalen. Når De har fundet den bolig, De vil købe, skal De skrive under på en aftale om køb. Aftalen kaldes købsaftalen.
Købsaftalen, som tidligere blev kaldt for slutsedlen, er det helt afgørende dokument i forbindelse med Deres køb af boligen, og samtlige vilkår for Deres køb bør fremgå af købsaftalen.
Købsaftalen er også det vigtigste dokument i enhver handel, fordi aftalen binder både køber og sælger, når de har underskrevet.
Det anbefales derfor, at De søger råd og vejledning fra en Køberrådgiver inden De underskriver en købsaftale.
Rådgiveren kan således bl.a. vejlede Dem om:
 • hvornår De er bundet af Købsaftalen
 • hvilke dokumenter, der skal underskrives af hvem og hvornår m.v.
 • i hvilke tilfælde Købsaftalen kan fortrydes
 • hvordan og hvornår handlen berigtiges
 • de juridiske forhold ved et boligkøb ved evt. samtidig boligsalg
 • hvilke udgifter, der er forbundet med bolighandlen

Købsaftalen skal bl.a. indeholde oplysninger om:

 • kontantpris
 • udbetaling
 • overtagelsesdato
 • medfølgende løsøre
 • tidsfrister
 • og mange andre forhold

Købsaftalen er opdelt i to dele:

 • et afsnit med standardvilkår, som er ens for stort set samtlige handler og
 • et afsnit med individuelle vilkår.
Det er specielt de individuelle vilkår, som er interessante, men standardvilkårene (kan fraviges ved aftale) er også en del af aftalen.
Hvis der har medvirket en ejendomsformidler, eksempelvis en ejendomsmægler, i forbindelse med salget, er det denne, der udarbejder aftalegrundlaget mellem køber og Dem.
Mundtlige aftaler er ganske vist bindende, men af bevismæssige grunde bør De altid sikre Dem, at alle aftaler, som bliver truffet i forbindelse med handelen, bliver nedfældet i købsaftalen.
Af samme grund bør De også sørge for, at sælgerens og ejendomsmæglerens mundtlige oplysninger om forhold, som De finder væsentlige, for eksempel om at ejendommen er hulmursisoleret, bliver nedfældet skriftligt i købsaftalen, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad De har fået oplyst forud for købet. Det, der bliver aftalt i købsaftalen, er bindende for handlen.

Allonge

Hvis parterne, efter at handlen er indgået, bliver enige om at ændre et eller flere af vilkårene i handlen, for eksempel at flytte overtagelsesdatoen, kan dette ske ved et tillæg til købsaftalen.
Dette tillæg kaldes normalt en allonge. Allongen skal indeholde ændringsaftalen og skal være underskrevet af begge parter.

Klausuler

Det er vigtigt at være opmærksom på frister og ansvarsfordeling i de evt. klausuler, der står i købsaftalen

Dokumenter

Som køber skal De, sammen med købsaftalen, have udleveret alle handlens udbudsdokumenter.

Udformning

Købsaftaler kan være forskellige fra ejendomsmægler til ejendomsmægler og fra handel til handel.
Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har lavet forskellige standardkøbsaftaler. Købsaftaleformularerne er forskellige alt efter, om det er et hus, en ejerlejlighed eller grund, der sælges.
De fleste ejendomsformidlere anvender DE’s købsaftaleformular med eller uden ændringer. Der er ikke noget lovkrav om, at en bestemt formular skal anvendes.
Hvis ejendomsformidleren benytter formularer med standardvilkår, skal formularen dog have et vist minimumsindhold.
Det gælder f.eks. oplysning om fortrydelsesrettilstandsrapportel-rapport og tilbud på ejerskifteforsikring.
Man skal især være opmærksom på at standardvilkårene også indeholder bestemmelse om, at køber har risikoen for, om renten ændrer sig med dyrere husleje til følge. Køber har tillige risikoen for eventuelle ændringer i ejendomshandlens finansiering. Det står dog parterne frit for at kræve ændringer i standardvilkårene, inden købsaftalen indgås.
Ejendomsformidleren kan også på forhånd have fraveget de lovmæssige minimumsvilkår, men i så fald skal det tydeligt angives, at der er sket en fravigelse.

Tilbud, accept og bindende aftale

Normalt underskriver køber købsaftalen først. Indtil sælger også har skrevet under er købsaftalen normalt et tilbud fra køber om at købe boligen. Sælger behøver dog ikke acceptere dette tilbud.
Når både køber og sælger har skrevet under, er købsaftalen det bindende, juridiske dokument, som fastlægger vilkårene for handlen, altså de vilkår som køber og sælger er blevet enige om.
Dokumentets indhold kan ikke fraviges, med mindre køber og sælger bliver enige om det. Det er derfor meget vigtigt, at såvel sælger som køber nøje har gennemlæst købsaftalen og har forstået meningen med det, der står i den.

Rådgiverforbehold

Kan købsaftalen fortrydes?

Deres underskrift på en købsaftale er bindende, når sælger også har skrevet under.
Det anbefales derfor altid at lade en køberrådgiver se købsaftalen, før De skriver under. De skal endvidere være sikker på, at der er indsat et rådgiver/advokatforbehold samt bankforbehold i købsaftalen.

Bank- og rådgiverforbehold

Køberrådgiveren og købers bank kan ikke blot have bemærkninger til selve aftaleteksten, men ligeledes til Deres økonomiske muligheder for at sidde i boligen.
Herudover vil Deres rådgivere gennemgå en lang række øvrige forhold ved købet og ved selve ejendommen, herunder byggetekniske stand og så videre. Hvis rådgivningen fører til, at det ikke kan anbefales at gennemføre handlen, kan rådgiveren meddele ejendomsmægleren, at De ikke ønsker at købe. Alternativt kan rådgiveren forhandle om at skaffe Dem bedre vilkår.

Fortrydelsesretten

Forbrugerbeskyttelsesloven giver Dem en frist på seks hverdage, til at fortryde Deres boligkøb. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor De og sælger har underskrevet købsaftalen. At der er seks hverdage betyder, at De som køber altid har én weekend til at overveje købet i.
Med denne korte fortrydelsesfrist har De mulighed for uden pres fra sælgeren at overveje købet grundigt og eventuelt søge bistand fra en kvalificeret rådgiver.
Vil De bruge fortrydelsesretten, skal De betale en godtgørelse til sælgeren på 1 % af købesummen, medmindre sælger ikke har skrevet under endnu. Det er nødvendigt, at Deres skriftlige meddelelse og betaling er kommet frem til sælger eller ejendomsformidler inden fristens udløb.
Fortrydelsesretten forhindrer ikke, at De og sælger aftaler, at Deres rådgiver skal godkende handlen i sin helhed (rådgiverforbehold.) Et rådgiverforbehold betyder, at hvis rådgiveren har væsentlige indvendinger mod købsaftalen, der ikke kan løses med sælger, så falder handlen bort, uden at De skal betale godtgørelse.

Købsaftalen og Aftaleloven

I forbindelse med Deres ejendomshandel og herunder underskrift af købsaftalen er de heri angivne frister for tilbud og accept reguleret af aftaleloven.
Aftaleloven  (Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område)
Se: Gældende bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område LBK nr 193 af 02/03/2016 Gældende
Scroll to Top