Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

–  Rammer og lovgivning for Ejendomsmæglernes virke

Ejendomsmægleres virke. I forbindelse med formidling af salg, er ejendomsmæglere forpligtede til at yde en efter loven fastsat og specifik rådgivning overfor såvel sælger som køber. Der er tale om et kompleks regelsæt, hvorfor det anbefales, at De som sælger søger sagkyndig Sælgerrådgivnings bistand og som køber indhenter bistand og rådgivning fra en Køberrådgiver.
Langt hovedparten af salget af private boliger formidles stadig af ejendomsmæglere. Nedenstående skal opfattes som en ikke udtømmende introduktion og gennemgang af de problemstillinger ejendomsmæglernes bistand kan foranledige. Ved konkrete tvister tilrådes det at søge advokatbistand.
Der er som udgangspunkt taget afsæt i bestemmelserne fra Ejendomsmæglerloven. De kan her konsultere Ejendomsomsætningsloven (Lov om omsætning af fast ejendom) i sin helhed.

Klage over ejendomsmæglere

Gå her direkte til Klagenævnet for ejendomsformidling-  www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Formidlingsaftalen

Ved indgåelse af aftalen mellem sælger og ejendomsmægleren er der en række formkrav som skal være opfyldt, jfr. §10:
Aftale om formidlingsopdrag skal være skriftlig, og det skal tydeligt fremgå, hvornår og hvordan vederlaget skal erlægges. Aftalen skal bl.a. indeholde vilkår om opdragets varighed, specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Oplysning om vederlag for hver enkelt ydelse kan dog undlades, hvis det tydeligt fremgår af aftalen, at der er tale om resultatafhængigt vederlag, jf. § 11.
Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om aftalens indhold. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan herved fravige §11, stk. 4, for så vidt angår betaling til tredjemand for afgivelse af erklæring om forhold, som indgår i beslutningsgrundlaget for en handel.
Stk. 3. Formidleren kan ikke gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2.
Er der ikke indgået en skriftlig formidlingsaftale, har ejendomsmægleren som absolut hovedregel ikke krav på betaling for det udførte arbejde.

Berigtigelse af handlen

Vær yderst varsom med at lade en mægler berigtige en ejendomshandel!
Ejendomsmægleres virke. Tidligere gjaldt der et forbud mod at ejendomsmæglere kunne skrive skødet, dvs. berigtige handelen. Dette forbud er fjernet i kraft af §17, stk. 2, nr. 6:
For at undgå at komme i konflikt med §17, stk. 2, nr. 6 og §15 gælder det, at ejendomsmæglere kun må skrive skøder, hvis det sker uden meromkostninger for sælger!

BEMÆRK:

Sælger ejendomsmægler repræsenter, som bekendt, alene sælger og varetager alene dennes interesser, hvilket ikke bør omfatte berigtigelsen af handlen, herunder frigivelse af den af køberne deponerede købesum og udarbejdelse af refusionsopgørelse.
Jf. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har ejendomsmægleren IKKE mandat til at gøre handlen betinget af, at mægler skal varetage en handlens berigtigelse og dermed påføre sælger en helt unødig udgift.
Der henvises i den forbindelse til § 7, § 15., § 16. og § 23. i Lov om omsætning af fast ejendom, hvoraf det klart fremgår, at mægler skal oplyse sælger/forbrugeren om enhver økonomisk interesse mægler har i sælgers/forbrugerens valg af alle ydelser i tilknytning til salget af dennes ejendom.
Modtager mægler således vederlag som følge af f.eks. berigtigelse af handlen fra sælger, skal mægler oplyse sælger/forbrugeren om, hvorfra dette vederlag stammer og gøre forbrugeren/sælger bekendt med de vilkår eller forhold, som mægler har en særlig interesse i.
Ejendomsmægleren har således pligt til at oplyse sælger om, at udgiften mægler søger at pålægge sælger for berigtigelsen af handlen er en helt unødvendig udgift, idet denne udgift skal bæres af køber. Mægler skal med andre ord gøre sælger klart, at sælger ikke har nødig at afholde denne omkostning, idet en ejendomsmægler ikke må betinge, at sælger aftager ydelser, som ikke er nødvendige for formidlingshvervets/handlens udførelse

Ejendomsmæglerens pligt

I forbindelse med Deres ejendomssalg, er ejendomsmægleren forpligtet til at yde Dem en rådgivning, som kan mindst opfylder Ejendomsomsætningslovens (Lov om omsætning af fast ejendom) §16, stk. 1: ” Formidlerens rådgivning skal opfylde de krav, der stilles til en sagkyndig ejendomsformidling, som alene er bestemt af parternes interesser og forhold”.

Standarden for god rådgivning

I kraft af Ejendomsomsætningslovens §16, stk. 1’s angivelse af ”sagkyndig ejendomsformidling” følger en række gængse krav, som ejendomsmægleren skal honorere og leve op til, herunder bl.a.:
  • Markedskendskab,
  • Uvildighed,
  • Faglig standard.

Uvildighed

Ejendomsmæglere er forpligtede til at yde uvildig rådgivning og skal udelukkende tage hensyn til de parter, som er involveret i den pågældende ejendomshandel. Ejendomsmægleren må således ikke yde en rådgivning, som bærer præg af mæglerens binding til f.eks. kæder, forsikringsselskaber og realkreditinstitutioner, ligesom mægleren ikke må kontrahere med byggesagkyndige på en måde, som kan sætte spørgsmålstegn ved tilstandsrapportens uvildighed.

Forholdet til handlens parter

I henhold til Ejendomsomsætningslovens §15, stk. 1 må en ejendomsmægler, grundet interessekonflikten som kan skade klienten, ikke repræsentere både sælger og køber samtidig i samme ejendomshandel. Den samme lov gælder for advokater. Ejendomsomsætningslovens §15, stk. 1 foreskriver: ”Ingen må være formidler for begge parter i samme handel”.

BoligAssistancens ydelser

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik.
Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.
Ejendomsmægleres virke.
Scroll to Top