Sælgers ansvarsfrihed ved anvendelse af huseftersynsordningen?

Når en sælger anvender huseftersynsordningen (HE-ordningen), bliver sælger, jf. LFFE § 2, stk. 1, ansvarsfri for nedenstående.

Køber gøres opmærksom på:

 • at køber af den medvirkende ejendomsmægler er gjort bekendt med,
  • at køber ikke overfor sælger vil kunne påberåbe sig, at bygningernes fysiske tilstand er mangelfuld,
  • at køber ikke overfor sælger vil kunne påberåbe sig, at bygningens el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentretlige forskrifter,
  • at køber ikke overfor sælger kan påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapport,
  • at køber dog vil kunne rejse krav imod sælger for de forhold, som sælger ikke frigøres for iht. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, kapitel 1. Det er bl.a. forhold, som strider mod en
   servitut eller offentligretlig forskrift (på nær el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer), forhold som sælger har ydet garanti for eller hvis sælger har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt.
  • at køber i tilfælde af konstatering af fejl ved bygningerne, der burde have været omtalt i tilstandsrapporten eller i elinstallationsrapporten, overfor den bygningssagkyndige eller autoriserede elinstallatørvirksomhed, som har udarbejdet elinstallationsrapporten kan fremsætte krav om skadeserstatning. Kravet skal være fremsat senest 5 år fra overtagelsesdagen, dog senest 6 år fra rapportens datering,
  • at køber er oplyst om muligheden for selv at få udarbejdet en byggeteknisk gennemgang af ejendommen,
  • at køber kan rekvirere informationsmateriale om tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning på www.boligejer.dk.

For så vidt angår varmeinstallationer omfattes både varmeafgivelsesinstallationen og selve varmekilden, herunder f.eks. fjernvarmeanlæg, gasfyr, oliefyr, træpillefyr, solfangeranlæg, jordvarmeanlæg, luft-tilluftvarmeanlæg.
For så vidt angår ventilationsinstallationer omfattes installationer i bygningen samt installationer fastmonteret på bygningen, som f.eks. et airconditionanlæg.

For så vidt angår sanitetsinstallationer omfattes både tilløb og fraløb af vand, herunder brugs- og afløbsvand i og under bygningen samt til ydersiden af bygningens fundament.
I betænkning nr. 1520 om Huseftersynsordningen er der på side 113 givet nogle eksempler på, hvad der vil være omfattet af bygningens VVS.