Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Berigtigelse, herunder tinglysning af skøde ved boligkøb eller boligsalg

Berigtigelse, herunder tinglysning af skøde ved boligkøb eller boligsalg. 
Når købsaftalen er underskrevet, skal alle handlens vilkår og forbehold opfyldes. Når handlen herefter er endelig, skal Deres køberrådgiver sikre Dem, at boligen nu også bliver Deres. De skal have tinglyst såkaldt adkomst til ejendommen i form af et tinglyst digitalt skøde.  Hvad er et skøde?
Lad ikke mægler berigtige handlen!

— Berigtigelse af skøde

Boligkøb med tryghed. Berigtigelse af skøde. BoligAssistancen sørger for at indsamle/indkalde det for handlen relevante materiale og oplysninger til udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde. Berigtigelse af skøde tinglysning, refusionsopgørelse.
 • BoligAssistancen foretager registrering og anmeldelse samt tinglysning af digitalt skøde. Anmeldelsen og tinglysning sker ved Deres signering af det digitale skøde med egen NemID.
 • Forinden der sker endelig digital tinglysning af skødet, vil De modtage et prøvetinglysningssvar til godkendelse.
 • BoligAssistancen beder Dem, lige før den digitale anmeldelse, om at indbetale tinglysningsafgiften, som skal betales til Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysningen af digitalt skøde. De modtager en specificeret opgørelse af beløbet fra BoligAssistancen.
 • Afhængig af, om den bolig De køber er belånt (hæftelse) af sælger, vil skødet i først omgang blive tinglyst med anmærkninger om sælgers gæld i ejendommen. Vi foranlediger denne gæld indfriet og aflyst ved sælgers pengeinstitut (dog først efter, at det er sikret, at De har opnået evt. mulig stempelrefusion!), hvorefter der først på dette tidspunkt vil kunne foreligge endeligt digitalt skøde uden anmærkninger.
 • Den digitale tinglysning foregår ved Tinglysningsretten i Hobro, og ekspeditionstiden fra anmeldelse til endelig tinglysning foreligger er almindeligvis 2-3 dage.
 • Når BoligAssistancen modtager advis om anmærkningsfrit digitalt skøde fra Tinglysningsretten, har De formelt fået papir på handlen (adkomst), og først herefter frigiver vi købesummen til sælger.

Overtagelsen – Berigtigelse af skøde, tinglysning og refusionsopgørelse.

På overtagelsesdagen overgår risikoen for ejendommen til Dem – sørg derfor straks for at gennemgå ejendommen grundigt.

Refusionsopgørelse

Berigtigelse, herunder tinglysning af skøde ved boligkøb eller boligsalg.  Den dag De overtager den nye bolig skal forbrugsmålere aflæses, og der skal fremskaffes alt yderligere relevant materiale til udarbejdelse af refusionsopgørelse. Til aflæsning af forbrugsmålere kan De benytte særlige aflæsningsskemaer, som De modtager fra ejendomsmægleren.
BoligAssistancen udarbejder herefter refusionsopgørelsen.
BoligAssistancen sender ejendomshandlens dokumenter – herunder det digitale tinglyste skøde uden anmærkninger – til Dem, når handlen er endeligt afsluttet.

Berigtigelsen punkt for punkt

Berigtigelse af skøde. Tinglysning, refusionsopgørelse. Når købsaftalen er underskrevet, skal alle handlen berigtiges. Det betyder bl.a., at der skal udfærdiges et skøde samt en refusionsopgørelse (købers og sælger endelige afregning).
Underretning og rækkefølge
Berigtigelse af skøde. Ordet berigtigelse kommer ind i billedet, idet overdragelse af fast ejendom er andet og mere end blot at skrive et skøde og et evt. pantebrev. Der skal ske underretning til mange sider og i den rigtige rækkefølge.
Parter i handlen
Berigtigelsen af en ejendomshandel sikrer, at alle parter i sagen får, hvad de har krav på inden for de aftalte tidsfrister.
Sælgerens krav
Sælgeren har krav på det kontante beløb, som den faste ejendom er handlet til.
Beløbet stilles først til rådighed i det øjeblik, køberen har anmærkningsfrit skøde. I praksis får han naturligvis kun udbetalt provenuet, det vil sige det beløb, der er tilbage når alle har fået, hvad de er berettigede til.
Køberens krav
Køberen har krav på, ikke alene at få ejendommen stillet til disposition, men også at få udleveret et dokument (skødet), der beviser ejerskabet, og dokumenterer, at der på skødetidspunktet ikke er yderligere pantsætninger end aftalt i købsaftalen.
Endvidere skal det sikres, at køber opnår størst mulig stempelrefusion af indestående belåning, førend denne aflyses af sælgers pengeinstitut.
Realkreditinstituttets krav
Realkreditinstituttet har 3 krav de kræver opfyldt:
 • at få pant i ejendommen, som en betingelse for udbetaling af lån.
 • at den nye ejer erklærer sig villig til at overtage samtlige forpligtelser vedrørende realkreditlånet.
 • at der ikke er restancer på lånet, før den nye ejer overtager.
Tidligere panthaveres krav
Tidligere panthavere har krav på at få deres tilgodehavende udbetalt af mod at aflevere det tilsvarende pantebrev i kvitteret stand, så det kan blive slettet af ejendommens tingblad som aflyst.
Se nærmere her om Auktionsskøder.
Ejerforeningen
Hvis den faste ejendom er en ejerlejlighed, vil der som regel være tinglyst f.eks. et ejerpantebrev til ejerforeningen som sikkerhed for betaling af fællesudgifter.
Ejerforeningens krav er derfor, at den nye ejer erklærer sig villig til at overtage pantebrevets forpligtelse. Den nye ejer indtræder som debitor og kreditor på ejerpantebrevet.
Selv i en handel om en nok så beskeden ejerlejlighed skal den, som påtager sig at berigtige handelen, den berigtigende part, bl.a.:
 • tinglyse påtegning om debitorskifte for sikkerheden
 • fremsende anmeldelse til ejendommens administrator om ny ejers navn
 • forespørge om evt. gæld fra tidligere ejer
Udfærdigelse af skøde
Berigtigelse af skøde
Berigtigelse af skøde. Tinglysning, refusionsopgørelse. Skødet er beviset på ejendomsretten. Beviset skal indeholde en opregning af pantsætninger og øvrige forpligtelser. Pantsætninger skal specificeres. Med hensyn til servitutter kan der blot henvises til ejendommens blad i Tingbogen.
Sælgerpantebrevet
Det er meget sjældent, at der anvendes sælgerpantebreve i dag, idet alle handler er kontanthandler, hvor køber optager egen ejerskiftebelåning.
Anmærkninger
Når dokumenterne modtages retur fra Tinglysningsretten, vil der oftest være påført anmærkninger om indestående lån, som køberen ikke skal overtage.
Indfrielse af sælgers indestående lån
Den berigtigende part skal herefter påse, at disse lån bliver indfriet af sælgers pengeinstitut.
Sletning af anmærkninger
Efter at indfrielser af indestående lån har fundet sted, er skødet endeligt uden anmærkninger.
En kopi af det anmærkningsfri skøde fremsendes til realkreditinstituttet, som har ydet ejerskiftelånet, så instituttet får dokumentation for, at dette lån nu har fået den forudsatte prioritetsstilling i ejendommen.
Refusionsopgørelse
Den berigtigende part skal udarbejde refusionsopgørelse, og er denne opgørelse i købers favør, må man sørge for, at saldoen bliver betalt af de deponerede midler.
Refusionsopgørelsen er en opgørelse over diverse betalinger foretaget af sælger og betalinger, som køber skal betale ude i fremtiden. Sælger skal naturligvis kun betale og modtage indtil overtagelsesdatoen. Køber modtager og betaler efter overtagelsesdagen. Mellemværendet mellem køber og sælger opgøres i refusionsopgørelsen.
Frigivelse af deponering
Sluttelig skal deponerede midler frigøres hos dels ejendomsmægler samt i sælgers pengeinstitut.
Såfremt der efterfølgende måtte opstå spørgsmål vedrørende ejendomshandlen, er De naturligvis altid velkommen til at kontakte BoligAssistancen. Vi arkiverer alle sagens bilag i fem år fra dens afslutning.
Berigtigelse af skøde ved boligkøb
Berigtigelse af skøde ved boligkøb
Scroll to Top