Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

Matrikelinfo.dk

Matrikelinformation. Matrikelregisteret er et centralt register over landets samlede faste ejendomme i relation til udstykningsloven, landbrugsloven og skovloven. Dette er et vigtigt redskab ved analysen af en ejendom.
Andre elementer i ejendomsregistreringen er matrikelkort, måloplysninger vedr. skel m.v. samt fikspunktregistreringer. Matrikelregisteret er basis for Tingbogen og for Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR).
Læs yderligere her.
Matrikelinformation.
Oplysninger fra Matrikelregistret
Her kan søges oplysninger om et matrikelnummer ved, at
 finde en kommune i den venstre rullemenu,
  1. derefter enten et ejerlavsnavn eller et vejnavn i de midterste rullemenuer og
  2. endelig enten finde et matrikelnummer eller et hus nr. i rullemenuen, der fremkommer efter valget i de midterste rullemenuer.
Herefter bliver ejendomsoplysningerne for matrikelnummeret vist.
En vejledning med uddybende forklaring til indholdet i “Matrikel-Info” er tilgængelig i et separat hjælpevindue.
“Matriklen” består af matrikelregistret, matrikelkortet og matrikelarkivet.
Matrikelinformation. Matrikelregistret indeholder samtlige matrikelnumre med angivelse af arealer, notering om landbrug, fredskov mv. Matrikelkortet viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. Matrikelregistret og matrikelkortet ajourføres løbende på grundlag af matrikulære sager, som indsendes af praktiserende landinspektører.
I matrikelarkivet findes tidligere gældende matrikelkort og sagsakter heriblandt måleblade, som er udarbejdet ved opmåling af nye skel, og som kan danne grundlag for genafsætning af skel.
Matriklens oplysninger er grundlaget for landinspektørernes fastlæggelse af eksisterende ejendomsskel. Der kan være uoverensstemmelser mellem matriklens oplysninger og forholdene i marken som følge af fejl, hævd, uberigtigede aftaler, og forholdene i marken kan være retligt gældende.
Ejendomsregistreringen i matriklen er grundlaget for tingbogen og det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR).

Matrikelinformation og Plansystem.dk

Direkte adgang til Lokalplaner, Kommuneplaner, Spildevandsplaner mv.
Plansystem.dk indeholder planer efter planloven og sikrer, at plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle.
Der er fri adgang til alle planer. Både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan se planerne på kort, koble sig på systemet eller downloade planerne.
Matrikelinformation. Her finder De planerne:  Se og hent planer
 Matrikelinfo.dk
Matrikelinformation.
Scroll to Top