Her kan De finde et bredt udvalg af miljødata, der vises på kort.
 Se ligeledes yderligere oplysninger under Min grund.dk

Areal information og miljødata. De finder her både data inden for naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand. Se endvidere her om Matrikelinformation.

Arealinformation indeholder tidligere amtslige data og nationale datasæt. Læs mere om data.

Der er adgang til systemet for både offentligheden og myndigheder, men det er kun myndighederne, der kan redigere i data.

De kan via arealinformation.dk (Danmarks Miljøportal) bl.a. finde følgende oplysninger og data:

 • Kommunegrænser, Regionsgrænser
 • Matrikel, Adresser
 • Strandbeskyttelse

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Klitfredning
 • Fortidsminde- beskyttelseslinjer
 • Søbeskyttelseslinjer
 • Åbeskyttelseslinjer
 • Skovbyggelinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger

Fredning

 • Fredede fortidsminder
 • Fredede områder
 • Fredede områder, forslag
 • Beskyttede vandløb
 • Beskyttede naturtyper
 • EF-fuglebeskyttelsesområder
 • EF-habitatområder
 • Ramsar områder
 • Natur- og vildtreservater
 • Kystnærhedszone

Lokalplaner

 • Lokalplan, vedtaget
 • Delområde, vedtaget
 • Lokalplan, forslag
 • Kommuneplanramme, vedtaget
 • Kommuneplantillæg, vedtaget
 • Kommuneplanramme, forslag

Vandoplysninger

 • Drikkevandsinteresser
 • Nitratfølsomme indvindingsoplande

Jordforurening

 • Jordforurening V2
 • Jordforurening V1
 • Områdeklassificering