INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Vurdering af salgsopstillinger ved boligkøb

– Hvad en salgsopstilling skal indeholde

Salgsopstillingen skal indeholde så mange oplysninger, at De selv, Deres køberrådgiver og evt. Deres bankrådgiver kan bedømme boligen og Deres boligøkonomi i forbindelse med et eventuelt køb. Salgsopstillingen skal blandt andet indeholde følgende:
 • Boligens adresse
 • En udførlig beskrivelse af boligen – herunder angivelse af antal værelser, boligareal, eventuelt haveareal m.v.
 • Ejendomsoplysninger – matrikelnummer, kommune, offentlig ejendomsværdi og angivelse af hvad ejendommen må benyttes til – erhverv, privat helårsbeboelse eller fritidsbrug
 • Ejendommens zonestatus – beliggenhed i byzone, landzone eller sommerhusområde
 • Begrænsninger i ejendommens anvendelsesmuligheder – f. eks. på grund af lokalplan
 • Ejendommens forsikringsforhold
 • Ejendommens forureningsforhold
 • Salgsprisen udtrykt i en kontantpris
 • Oplysning om ejendommens økonomiske nøgletal og Deres kontantbehov i forbindelse med købet
 • Angivelse af hvad det vil koste Dem om året at bo i ejendommen – beregnet som bruttoudgift (før skat) og nettoudgift (efter skat)
 • Oplysning om boligens energiforhold og anvendelsesudgifterne – det vil sige, hvad har sælger betalt for el, gas, vand og varme
 • Oplysning om hvorvidt der er udarbejdet energimærke og energiplan for ejendommen
 • Oplysning om hvorvidt der er udarbejdet el-rapport og tilstandsrapport for ejendommen
 • Oplysning om hvorvidt ejendommen tidligere har været lejet ud
Som boligkøber bør De gennemgå oplysningerne i salgsopstillingen sammen med Deres køberrådgiver for at sikre Dem, at oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold og de økonomiske vilkår, som De har råd til.

Vurderingen af opstillingen

Ved selve vurderingen af salgsopstillingerne på de boliger De besigtiger, er der en række elementer, De bør vurdere og tage stilling til sammen med Deres rådgiver:

Udnyttelse og areal

Sammenlign arealudnyttelsen, vedligeholdelsesstanden og kontantpriserne. Beliggenhed er et væsentligste parameter ved prissætningen, og badeværelse og køkken kan renoveres, men ejendommen kan ikke flyttes!

Kontantprisen m.v.

Sammenlign altid kontantpriserne, når De sammenligner priser på ejerboliger. Kontantprisen kan man i mange tilfælde forhandle sig frem til med sælger alt efter, hvordan markedet er på det pågældende tidspunkt. En evt. lavere pris giver også en lidt lavere udbetaling.

Brutto/nettoprisen

Brutto-/og nettoangivelser er flydende alt efter, hvilke lån man vælger til gældende dagsrente, samt hvilke forventede udgifter der er til renovation ejendomsskatter, forsikringer, antenneafgift etc. Tallene fremgår oftest under “Bruttoudgifter/ ejer udgift 1 år.”  (se også under finansiering). Endelig bør man være opmærksom på, at såfremt man skal låne penge til udbetalingen, vil nettobeløbet som følge heraf også blive højere i en periode.

Udgifterne til det offentlige

Hvad er kommuneskatten? Hvad koster vuggestue/børnehave mv.? Er det en “dyr” eller en “billig” kommune? Udgifterne til energi og vand Varme, el og vand er almindeligvis ikke indregnet i de på salgsopstillingen angivne brutto- og nettoydelser men anføres separat i en rubrik for sig. Omkostningerne skal derfor lægges til, når De beregner Deres samlede boligomkostninger. Husk på, at Deres forbrug kan være højere end det af sælger angivne. Bed  ejendomsmægleren om at få udleveret en kopi af det såkaldte Energimærke / Energiplan, som skal foreligge når ejendommen sættes til salg.

Udgifterne til vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelse af ejerlejligheder påhviler typisk ejeren. Vedligeholdelse af hovedejendommen betales forholdsmæssigt via fællesomkostningerne til ejerforeningen. Ejeren af en villa eller et fritidshus skal selv afholde alle vedligeholdelsesomkostninger. Derfor er det vigtigt at kende ejendommens stand, således at De kan danne Dem et kvalificeret overblik over de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Læs her om vedligeholdelse af boligen.

Arealet

På salgsopstillinger angives boligens størrelse i kvadratmeter. Der kan være fejl eller ukorrektheder i sådanne arealangivelser, og der kan i øvrigt være stor forskel på, hvordan pladsen udnyttes i forskellige ejendomme. Derfor skal De selv danne Dem et godt indtryk af arealet og pladsudnyttelsen for at konstatere, om boligen har en passende størrelse for Dem.

Ejendommen

Hvad er Deres umiddelbare indtryk af ejendommen og en eventuel have? Er den velholdt? Ser det ud som om, at sælger har været interesseret i at vedligeholde boligen? Er der overensstemmelse mellem den beskrivelse af hus/lejlighed og eventuelt have, som De kan se i salgsopstillingen og den virkelighedens verden? De kan umiddelbart, når De bliver vist rundt i boligen, se efter fugtskader i muren, på loftet og i kælderen. Er der revner i murværket? Hvordan er vinduesrammerne? Er der punkterede termoruder? Prøv ejendommens el-installationer mv. Læs her om fejl og mangler. De skal så vidt muligt bede om at se boligen mere end én gang. Hvis der er udarbejdet en El– og Tilstandsrapport for ejendommen skal De nøje gennemgå de i rapporten angivne mangler. Det er under alle omstændigheder en god idé at alliere sig med Deres egen byggesagkyndige til at gennemgå ejendommen sammen med Dem. Få en skriftlig rapport fra den byggesagkyndige og sammenlign den med Tilstandsrapporten, så har De den bedst mulige baggrund for Deres beslutning. Læs her om tilstandsrapporten.

Sælgers situation

Undersøg om muligt hvor længe boligen har været til salg. Hvorfor er den til salg? Forhør Dem eventuelt hos naboer. Dødsbo- og tvangsaktions-ejendomme sælges ofte noget billigere.

Spillereglerne

Fast ejendom sælges som regel som beset. Når købsaftalen er underskrevet; når de seks dages fortrydelsesret er passeret; og når eventuelt advokatforbehold er udløbet/opfyldt fanger bordet, og der er typisk ingen vej tilbage. Vær opmærksom på at ejendomsmægleren er sælgers mand – ikke Deres! Sørg for at alle særlige oplysninger og løfter fra og aftaler med sælger og/eller ejendomsmægleren nedfældes skriftligt i enten købsaftalen eller i et tillæg til denne udarbejdet af Deres køberrådgiver eller advokat. Læs mere her om købsaftalen.

Kend Deres begrænsning

Køb af en ejerbolig er én af de største investeringer i Deres liv, og mange ting kan gå galt i forbindelse med en bolighandel. Benyt Dem derfor af en rådgiver med speciale som køberrådgiver, således at De har professionel assistance i forbindelse med handlen. Læs mere her om KøberRådgivning. Benyt Deres rådgiver på et så tidligt stadium som muligt i ejendomshandlens forløb. Få rådgiverens kontrol af handlen inden De skriver og handlen bliver bindende for Dem – se nærmere om advokatforbeholdet her. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot