INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Valg af finansiering

Valg af finansiering

Fire vigtige forhold

Der er navnlig fire forhold, der spiller ind på valget af finansieringen:
  • Lav ydelse efter skat
  • Lav nettonutidsværdi
  • Lav risiko (rente eller restgældsrisiko)
  • Gældspleje
Ydelsen efter skat er et udtryk for den reelle finansieringsudgift, når der tages højde for, at renteudgifterne er fradragsberettigede. Mange ønsker en lav ydelse efter skat. Det gælder f.eks. familier, som ønsker sig et så stort økonomisk råderum som muligt, så længe børnene er små. Der skal være penge nok – likviditet – til at klare de ekstraordinære udgifter, og fastholde et givet forbrug efter huskøbet. En lav ydelse efter skat er ikke altid ensbetydende med en billig finansiering. Hvis det er målet at sidde så billigt som overhovedet muligt, skal De se på nutidsværdien af ydelserne efter skat i hele lånets løbetid, dvs. nettonutidsværdien. For at beregne nettonutidsværdien af en finansiering skal De omregne alle ydelser efter skat til nutidskroner, dvs. et kronebeløb, der har samme købekraft. Finansieringen med den laveste nutidsværdi er den billigste finansiering. Det skal bemærkes, at nettonutidsværdien ikke er en entydig størrelse, men kan beregnes på flere måder. I denne opstilling beregnes nettonutidsværdien ud fra den effektive rente efter skat.

Forskellige lån indebærer forskellige risici

Et ønske om at minimere risiciene kan ligeledes indgå som kriterium i forbindelse med finansieringen.
  • Vælger De et fastforrentet lån, kender De den ydelse, De skal betale i hele lånets løbetid.
  • Vælger De i stedet et lån med en variabel rente, accepterer De også, at ydelsen kan ændre sig fra periode til periode.
  • Vælger De et lån med en høj obligationsrente, vil restgælden kun kunne stige lidt i tilfælde af rentefald.
  • Vælger De derimod et lavt forrentet realkreditlån, løber De den risiko, at værdien af obligationsrestgælden kan stige kraftigt ved rentefald. Herved bliver det dyrt at indfri lånet i forbindelse med et salg af boligen. Hvis De regner med at beholde lånet frem til udløb, spiller restgældsrisikoen ikke den store rolle.

Aktiv gældspleje

Indenfor de seneste år er aktiv gældspleje blevet mere almindelig blandt boligejere. Ved at opkonvertere – det vil sige at omlægge til et lån med en højere pålydende rente i forbindelse med en rentestigning – og ved at nedkonvertere – det vil sige at omlægge til et lån med en lavere pålydende rente ved rentefald – søger låntageren dels at nedbringe sin restgældsrisiko, dels at nedbringe sin ydelse efter skat. En finansiering ved hjælp af obligationslån er en forudsætning for, at låntageren kan lægge lånet om til en højere rente uden at skulle betale skat af en evt. gevinst ved opkonverteringer. Udover de nævnte forhold kan der være en række individuelle forhold, som også spiller ind, når man vælger finansiering, f.eks. et ønske om at have betalt lånet betalt ud, når pensionsalderen indtræder.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot