INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Tinglysningsafgift og stempelrefusion

-Tinglysningsafgift ved boligkøb

Generelt skal der med den nye  Tinglysningslov  kun betales afgift i forbindelse med tinglysning og registrering af ejer – og panterettigheder. Afgiftspligten indtræder først når dokumentet anmeldes til digital tinglysning/registrering. Når et dokument i forbindelse med en bolighandel, herunder et skøde eller et pantebrev, anmeldes til digital tinglysning, skal der betales en afgift til staten. Læs her om Tinglysningsafgiftsloven.

Afgift af skøde

Afgiften for tinglysning af et skøde udgør kr. 1.660 i fast afgift + 0,6 % af ejerskiftesummen. Er ejendomsværdien dog højere end ejerskiftesummen, skal der betales procentafgift af mindst den seneste offentliggjorte ejendomsværdi, eller den forholdsmæssige andel heraf ved ejerskifte af en ideel andel af en fast ejendom. For ejendomshandler Vest for Storebælt gælder det, at sælger og køber deler denne udgift. I forbindelse med omskødning mellem tidligere ægtefæller ved skilsmisse betales kun fast afgift kr. 1.660.

Afgift af pantebreve

Afgiften for tinglysning af pant i fast ejendom (realkreditlån, sælgerpantebreve, ejerpantebreve, private pantebreve etc.) udgør kr. 1.660 i fast afgift + 1,5 % af det pantsikrede beløb. Ved låneomlægning (konvertering af lån, omprioritering) af realkreditlån, skal der kun betales afgift af forskellen mellem det nye og det gamle realkreditlån. Andre dokumenter Fast afgift kr. 1.660. Se  Tinglysningslovens  relevante afsnit.

Betaling af tinglysningsafgiften

Denne betales sædvanligvis af køber.

Stempelrefusion

Ved optagelsen af et nyt realkreditlån, skal der ved tinglysningen af pantebrevet  betales en tinglysningsafgift på kr. 1.660 kr. + 1,5 % af hovedstolen. Såfremt der ved lånoptagelsen skal indfries kreditforeningslån, kan restgælden på de gamle lån overføres til det nye lån, således at der kun skal betales 1,5 % i tinglysningsafgift af  forskellen mellem de nye og de gamle lån. Det har hidtil været muligt at overføre tinglysningsafgift, hvis det nye kreditforeningslån blev optaget inden 1 år efter, at det gamle lån var blevet indfriet, og at det gamle pantebrev ikke forinden var blevet aflyst, således at aflysningen skete samtidig med, at det nye pantebrev blev tinglyst eller efter. Med den nye Tinglysningslov kan der imidlertid ikke længere overførers afgift fra det gamle lån, hvis det er indfriet før, det nye lån er ydet. Det nye lån betragtes i afgiftsmæssighenseende som ydet, på det tidspunkt hvor debitor har underskrevet det nye pantebrev. Det skal understreges, at spørgsmålet ikke har været forelagt domstolene.

Betingelser for at der kan ske afgiftsoverførelse/stempelrefusion.

Følgende tre krav skal være opfyldt, for at afgiften kan overføres efter den nye praksis:
  • Det gamle lån, må ikke indfries, før det nye pantebrev er underskrevet.
  • Det gamle pantebrev må ikke aflyses, før det nye er tinglyst eller tidligst samtidig med det nye.
  • Det gamle pantebrev skal aflyses senest et år efter, at det nye pantebrev blev anmeldt til tinglysning.
De tidligere stillede krav gælder naturligvis stadigvæk, om at pantebreve skal have pant i samme ejendom, og at der skal være tale om realkredit eller realkreditlignende lån. Som boligkøber koordineres stempelrefusionen af Deres køberrådgiver, Deres pengeinstitut og sælgers pengeinstitut. Det er således Deres køberrådgiver, der skal sikre, at De opnår stempelrefusion fra de realkreditlån, som sælger har haft i ejendommen og som skal sikre at disse ikke aflyses, førend Deres nye ejerskiftelån er tinglyst, hvilket koordineres med Deres pengeinstitut og sælgers pengeinstitut.

De hyppigste afvisningsgrunde ved tinglysning

Tinglysningen modtager en del dokumenter som må afvises eller lyses med frist til at rette fejl. Nedenfor er angivet tinglysningsdommernes liste over hyppigste fejl, der forårsager afvisning af dokumenter fremsendt til tinglysning.
  • Cpr.nr. må ikke anføres i uploadede bilag.
  • Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mangler i relation til tegningsberettigelse.

NB ! Den nye § 5 a i tinglysningsafgiftsloven

Den nye § 5 a i tinglysningsafgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2007. Det har fra da af været muligt, ved tinglysning af pant i fast ejendom (bortset fra ejerpantebreve og skadesløsbreve)  at vælge enten den eksisterende afgiftsbegunstigelse efter § 5, stk. 2 eller den nye afgiftsfritagelse efter § 5 a. Dette afsnit vedrører alene tinglysningsafgiftslovens § 5 og § 5 a i forhold til den nuværende papirbaserede tinglysning. Ved tinglysning af pant i fast ejendom er der fremover valgfrihed mellem den nye afgiftsfritagelse, den eksisterende afgiftsbegunstigelse eller en kombination af begge regler. Se endvidere Tinglysningsafgiftslovens § 5.

Betingelser for anvendelse af afgiftsfritagelse

§ 5 a opstiller nogle generelle betingelser for anvendelse af afgiftsfritagelse og bevarelse af afgiftsfritagelsesgrundlag samt nogle specifikke betingelser, når afgiftsfritagelsen anvendes på flere pantebreve.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot