INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Vor boligkøberrådgivning

-Hvordan BoligAssistancen hjælper Dem i Deres bolighandel

 Før de underskriver….

Uanset om De vælger at bruge BoligAssistancen eller en anden rådgiver ved Deres boligkøb, anbefaler vi Dem for Deres egen sikkerheds skyld at sikre Dem, at ejendomsmægleren indføjer følgende forbehold i købsaftalen – inden og hvis de underskriver før en rådgivers medvirken – forbeholdet skal have følgende ordlyd: ”Nærværende handel er betinget af købers rådgivers og pengeinstituts godkendelse af handelen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 6 hverdage efter begge parters accept af Købsaftalen”. Vær opmærksom på, at såfremt ”handelen i dens helhed ” af mægler bliver erstattet af ”handelens juridiske indhold”, har forbeholdet ingen værdi, da det juridiske indhold altid er i orden, når der anvendes officielle standard-købsaftaler. De skal således betinge Dem, at forbeholdet indsættes, som anført først ovenfor.

De ønsker at benytte BoligAssistancen

Når De har besluttet Dem for et boligkøb og ønsker at benytte BoligAssistancen, skal De enten sende os en e-mail eller ringe til os. Har De samtidig spørgsmål til os kan De anføre disse i Deres e-mail eller ringe til os.

Rådgivningsaftale

Når vi har modtaget Deres bestilling af vor service modtager De en skriftlig bekræftelse via e-mail, hvor vore ydelser er specificeret og med angivelse af den aftalte pris, hvorefter sagen oprettes hos os.

Besked til Ejendomsmægleren

Ved boligkøb skal De samtidig meddele ejendomsmægleren, at BoligAssistancen er Deres rådgiver og berigtiger handelen på Deres vegne. BoligAssistancen modtager herefter købsaftalen fra ejendomsmægleren sammen med den øvrige dokumentation i handelen (Tilstandsrapporten, Energimærkning m.v.).

Kontrol af købsaftalen

BoligAssistancen kontrollerer dernæst Købsaftalen med alle udbudsdokumenter for Dem og drager omsorg for, at alle handlens aspekter og formalia er i orden.

Gennemgangsrapport

Enten før eller efter, at De og sælger underskriver købsaftalen, vil ejendomsmægleren sende alle oplysninger og sagsdokumenter vedrørende handlen til vort kontor, hvorefter vi indenfor 48 timer udarbejder en detaljeret gennemgangsrapport til Dem med vore kommentarer til hvert enkelt punkt i købsaftalen og alle de tilliggende dokumenter. De vil samtidig modtage et udkast til de evt. forbehold, vi mener der skal tages overfor sælger i den forbindelse. Først når begge parter har underskrevet købsaftalen og alle forbehold er afklaret, er handlen endelig. Vor sagsgennemgang omfatter bl.a.:
  • Gennemgang af købsaftalen og salgsopstillingen
  • Gennemgang af forsikringsforhold, el-rapporten, ejendomsdatarapporten, tilstandsrapporten og herunder tilbud på ejerskifteforsikringen samt husforsikring.
  • Gennemgang af tingbogen og akten m.h.t. servitutter, byrder og hæftelser etc.
  • Gennemgang af alle relevante forhold omkring boligen, afhængig af hvilken type bolig der er tale om, herunder forureningsforhold, BBR-ejermeddelelse, ejerlejlighedsskema, ejer/grundejerforenings generalforsamlingsreferater, regnskaber, vedtægter m.v.
  • Forhandling af de endelige vilkår for handlen med sælgers rådgiver.BoligAssistancen kommer herefter med eventuelle indsigelser overfor sælger/dennes ejendomsmægler og tilsikrer, at købsaftalen overholder alle Deres ønsker som køber, at den som helhed er udarbejdet korrekt, og at den er i overensstemmelse med det mellem parterne aftalte. Sælgeren anmodes samtidig om at tiltræde allongen/ændringsforslag m.v. og bekræfte dette ved sin underskrift samtidig med sælgers underskrivelse af købsaftalen.Berigtigelsen
  • -udarbejdelse og tinglysning af skøde, refusionsopgørelse
  • BoligAssistancen sørger for, at De løbende får tilsendt kopi af al korrespondance og referat af alle samtaler med Dem selv, ejendomsmægleren og evt. sælger.
  • Dette omfatter forbehold fra købers side (indsigelser / ændringsforslag) til den foreliggende købsaftale (oftest i form af en allonge til købsaftalen) og disse forbehold fremsendes til ejendomsmægleren samtidig med, at alle vilkår forhandles på plads med mægleren på Deres vegne.

Forbehold overfor sælger

Når boligkøbets vilkår og detaljer er på plads, sørger BoligAssistancen for berigtigelsen af handlen, herunder udfærdigelse og tinglysning af skøde, udarbejdelse af handlens øvrige dokumenter, koordination af belåning og det afsluttende papirarbejde samt refusionsopgørelse. Hele berigtigelsen er inkluderet i vor Køberrådgivning. Det digitale skøde (prøvetinglysningssvar) bliver derefter fremsendt til handlens parter via e-mail til gennemsyn og accept og samtidig opkrævning af skødets tinglysningsafgift.  Herefter signerer parterne det digitale skøde med NemId via Tinglysningsrettens hjemmeside, og skødet anmeldes af os til digital tinglysning. Herefter går der typisk 1-4 hverdage, hvorefter et tinglyst skøde foreligger, evt. med anmærkninger om de hæftelser/lån, som sælgers pengeinstitut skal indfri i forbindelse med handlen.

Refusionsopgørelsen

Vi fremsender herefter oplæg til refusionsopgørelsen via e-mail, som De skal godkende, udskrive, underskrive og returnere via e-mail.

Berigtigelsen er færdig

Når parterne har underskrevet refusionsopgørelsen og refusionssaldoen er udlignet, og forudsat at skødet er tinglyst anmærkningsfrit, er berigtigelsen afsluttet.

Afslutning af handlen – Fejl og mangler

BoligAssistancen følger Deres boligkøb helt til dørs, og De betaler kun det på forhånd fastsatte honorar. Så kan De koncentrere Dem om at flytte og komme på plads og indrette Deres nye hjem.

Efter handlen

Såfremt De, efter overtagelsen, oplever fejl og mangler ved ejendommen inkluderer vort honorar fornøden assistance til at formå sælgers udbedring og betaling af sådanne evt. fejl og mangler.

Kommunikation

Kommunikationen mellem Dem og BoligAssistancen kommer til at foregå via e-mail og telefon.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot