INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 Vor boligrådgivnings metode

-Hvordan BoligAssistancen hjælper Dem i Deres bolighandel

 Før de underskriver….
Uanset om De vælger at bruge BoligAssistancen eller en anden rådgiver ved Deres boligkøb, anbefaler vi Dem for Deres egen sikkerheds skyld at sikre Dem, at ejendomsmægleren indføjer følgende forbehold i købsaftalen – inden og hvis de underskriver før en rådgivers medvirken – forbeholdet skal have følgende ordlyd:
”Nærværende handel er betinget af købers rådgivers og pengeinstituts godkendelse af handelen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest 5 hverdage efter begge parters accept af Købsaftalen”.
Vær opmærksom på, at såfremt …..”handelen i dens helhed ” bliver af erstattet af …..”handelens juridiske indhold”, har forbeholdet ingen værdi, da det juridiske indhold altid er i orden, når der anvendes officielle standard-købsaftaler. De skal således betinge Dem, at forbeholdet indsættes, som anført først ovenfor.

Deres beslutning

Først og fremmest skal De afgøre med Dem selv om De vil benytte BoligAssistancen i forbindelse med Deres bolighandel – enten i form af vor SælgSelvRådgivning, vor SælgerRådgivning eller vor KøberRådgivning, hvor sidstnævnte inkluderer berigtigelsen af Deres boligkøb.

De ønsker at benytte BoligAssistancen

Når De har besluttet Dem for et boligkøb og ønsker at benytte BoligAssistancen, skal De enten sende os en e-mail eller ringe til os. Har De samtidig spørgsmål til os kan De anføre disse i Deres e-mail eller ringe til os.

Rådgivningsaftale

Når vi har modtaget Deres bestilling af vor service modtager De en skriftlig bekræftelse via e-mail, hvor vore ydelser er specificeret og med angivelse af den aftalte pris, hvorefter sagen oprettes hos os. Såfremt De måtte ønske det, udfærdiger vi endvidere gerne en skriftlig Rådgivningsaftale, der afsendes via e-mail. Denne bedes De underskrive og returnere til os ( i SælgSelvSager sammen med kopier af alle sagens dokumenter), hvorefter sagen oprettes hos os. I købersager modtager vi alle de nødvendige dokumenter fra sælgers ejendomsmægler.

Besked til Ejendomsmægleren

Ved boligkøb skal De samtidig meddele ejendomsmægleren, at BoligAssistancen berigtiger handelen på Deres vegne og angive vor adresse m.v. BoligAssistancen modtager herefter købsaftalen fra ejendomsmægleren sammen med den øvrige dokumentation i handelen (Tilstandsrapporten, Energimærkning m.v.).

Kontrol af købsaftalen

BoligAssistancen kontrollerer dernæst Købsaftalen, El- og Tilstandsrapporten og Energimærkningen m.v. for Dem og drager omsorg for, at alle handlens aspekter og formalia er i orden, herunder forsikringsforhold og Ejendomsdatarapport (forurening) m.v.  Læs her om købets faser.

Ingen handel

Såfremt De har tegnet vor IngenHandel-IntetHonorar Garanti, har det været gratis for Dem at have brugt vor assistance, hvis De efterfølgende alligevel ikke vil eller kan gennemføre det pågældende køb.

Gennemgangsrapport og berigtigelse

Enten før eller efter, at De og sælger underskriver købsaftalen, vil ejendomsmægleren sende alle oplysninger og sagsdokumenter vedrørende handlen til vort kontor, hvorefter vi indenfor 48 timer udarbejder en detaljeret gennemgangsrapport til Dem med vore kommentarer til hvert enkelt punkt i købsaftalen og alle de tilliggende dokumenter. De vil samtidig modtage et udkast til de evt. forbehold, vi mener der skal tages overfor sælger i den forbindelse. Først når begge parter har underskrevet købsaftalen og alle forbehold er afklaret, er handlen endelig. Det digitale skøde (prøvetinglysningssvar) bliver derefter fremsendt til handlens parter via e-mail til gennemsyn og accept opkrævning af skødets tinglysningsafgift.  Herefter signerer parterne det digitale skøde med NemId via Tinglysningsrettens hjemmeside. Herefter går der typisk 1-4 hverdage, hvorefter et tinglyst skøde foreligger, evt. med anmærkninger om de hæftelser/lån, som sælgers pengeinstitut skal indfri i forbindelse med handlen.

Refusionsopgørelsen

Vi fremsender herefter oplæg til refusionsopgørelsen via e-mail, som De skal godkende, udskrive, underskrive og returnere via e-mail.

Sagen er færdig

Når parterne har underskrevet refusionsopgørelsen og refusionssaldoen er udlignet, og forudsat at skødet er tinglyst anmærkningsfrit, er sagen afsluttet.

Kommunikation

Kommunikationen mellem Dem og BoligAssistancen kommer til at foregå via e-mail og telefon.

Hvornår ved De, at vi har sendt en e-mail?

Hvis De ikke checker Deres e-mail dagligt, kan vi aftale, at vi sender vore skrivelser til mere end én e-mail adresse, f.eks. til Deres e-mail adresser både privat og på Deres arbejdsplads. Et alternativ er, at vi ligeledes sender en SMS besked til Deres mobiltelefon, samtidig med at vi sender Dem en e-mail.

Forudsætninger

For at BoligAssistancen kan yde Dem den nødvendige service og udfærdige de fornødne tinglysningsdokumenter m.v. forudsættes det, at vi straks fra starten af samarbejdet modtager følgende enten direkte fra vor klient eller fra den implicerede ejendomsmægler:
  • En købsaftale med oplysninger om ejendommen og om parterne
  • Kopier af de andre sædvanlige handelsdokumenter om ejendommen

Registrerings- og værditakster

Registrerings- og værditakster for tinglysning af dokumenter. Værdiafgiften beregnes af den i skødet anførte købesum med 0,6 %. Er ejendomsværdien højere end købesummen, beregnes afgiften af denne højere værdi. For sælgerpantebreve og ejerpantebreve betales der værdiafgift med 1,5 % af hovedstolen. Værdiafgiften rundes op til beløb, som er delelig med 100 på det enkelte dokument. For hvert dokument, som indleveres til tinglysning, skal der – udover værdiafgiften – betales en registreringsafgift på kr. 1.660. Registrerings- og værditaksten skal ikke betales ved tinglysning af skifteretsattest, når denne tinglyses som legitimation for det sælgende bo samtidig med, at der tinglyses skøde på afdødes ejendom til en ikke-arving. Ved tinglysning af samejekontrakter i to-familiehuse som ideelle anparter, hvori der (almindeligvis) ligeledes vil blive tinglyst en pantsætning i hver af anparterne, skal der betales to registreringsafgifter; én afgift for kontrakten og én for pantsætningen.

BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot