INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Bygnings- og boligregistret (BBR)

Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er et landsdækkende register, der indeholder en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene. BBR -registeret blev oprettet i 1976.
Som bygnings- eller boligejer er det under bødestraf Deres ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte. De oplysninger, som De har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan De finde i BEK. nr. 1028 af 12. december 2002 om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Såfremt De har konkrete spørgsmål til Deres BBR-meddelelse eller f.eks. ønsker at få rettet fejl heri, skal De rette henvendelse direkte til Teknisk Forvaltning i den kommune, hvori ejendommen er beliggende. BoligAssistancen er ikke i stand til at yde den pågældende service. emærk endvidere ejers pligt til indberetning, jf.  denne vejledning  og gældende regelsæt. BBR -registeret indeholder grunddata om bygnings- og boligforhold og en entydig registrering af alle enheder samt de tilknyttede adressebetegnelser. BBR omfatter samtlige bygninger. Det betyder, at registret også omfatter bebyggelser, der er undtaget fra vurderingen (f.eks. kirker). Det er registerets formål at stille oplysninger til rådighed for ejendommens ejer, offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder. Registeret anvendes både af de statslige, amtskommunale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og den private sektor. I den kommunale sektor anvendes BBR primært i forbindelse med den konkrete sagsbehandling, f.eks. byggesagsbehandling og ved beregning af f.eks. vandafgifter og kloakbidrag. BBR anvendes derudover i forbindelse med kommunernes ejendomsvurdering samt ved andre analyser og planlægningsopgaver. Amterne anvender primært BBR-data ved gennemførelse af en række opgaver indenfor miljø- og planlægningsområdet. Der er på OIS etableret et link til direkte ejendomsopslag på amternes arealinformation – desværre er ikke alle amter med i ordningen på nuværende tidspunkt. BBR anvendes af mange statslige myndigheder, bl.a. Told- og Skattestyrelsen (f.eks. ejendomsvurdering). BBR-data indgår desuden i en række administrative edb-systemer i den statslige sektor, f.eks. BOSSINF (støttet byggeri og byfornyelse). Forsyningsselskaberne anvender primært BBR-oplysninger i forbindelse med planlægnings- og analyse opgaver og ved fastlæggelse af grundtariffer. Især indenfor vand-, varme- og naturgasforsyning anvender forsyningsvirksomhederne BBR i stort omfang. I forbindelse med handel, finansiering og forsikring af ejendomme udgør data fra BBR en vigtig informationskilde for den private sektor, f.eks. ejendomsmæglere og banker. Økonomi- og Erhvervsministeriet  har registeransvar for BBR. Det er kommunernes opgave at ajourføre, opdatere og vedligeholde data i BBR. Registeret opdateres løbende via kommunernes inddatering af data bl.a. i forbindelse med byggesagsbehandling. Den enkelte ejer er forpligtet til at rette henvendelse til kommunen såfremt det konstateres, at der er ukorrekte data i BBR. Det skal bemærkes, at kommunerne har mulighed for at knytte bemærkninger til BBR-registeret i notatlinierne. En del af notatlinierne er tilgængelige for ejere via OIS. Bag BBR står Erhvervs- og Byggestyrelsen, KOMBIT A/S og KL. Indhent flere oplysninger under http://www.bbr.dk/ejere Læs her om boligejerens indberetningspligt til BBR-registret og her om, hvilke oplysninger registreringen omhandler. Oplysningerne i BBR er opdelt på tre niveauer:
 • Ejendom
 • Bygning
 • Enhed
For alle bebyggede ejendomme der indgår i BBR-registersystemet, er der foretaget en gruppering af oplysningerne. Grupperingen er foretaget ud fra det synspunkt at nogle oplysninger for en ejendom er fælles for hele ejendommen, nogle er fælles for en bygning og endelig vedrører nogle alene en bolig, erhvervs- eller institutionsenhed. Ikke alle oplysninger i BBR-registret er frit tilgængelige indenfor Den offentlige Informationsservers rammer.Nærmere information om hvilke BBR oplysninger der er frit tilgængelige og hvilke oplysninger der er forbeholdt ejer findes på fanebladene om de enkelte BBR niveauer.

BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR) – 1. EJENDOM

Ejendomsniveauet i BBR knytter sig til den vurderingsmæssige ejendomsafgrænsning. Denne afgrænsning er valgt for at opnå overensstemmelse mellem ejendomsbegrebet i Det Fælleskommunale Ejendomssystem (ESR) og i BBR Ved en ejendom forstås:
 • arealer som i matriklen er opført under et matrikelnummer
 • arealer, der er opført under flere matrikelnumre, når de ifølge noteringen i matriklen og tingbogen skal holdes forenede
 • arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed. Landbrugsejendomme, der drives sammen registreres dog hver for sig
 • samt bygninger opført på lejet grund.
Ejerlejligheder afviger fra den anførte definition på en selvstændig ejendom. I BBR registreres ejerlejligheder som bolig- eller erhvervsenheder. Ejerlejlighedens ejendomsnummer i ejendomsregistret registreres som en særskilt oplysning på den enkelte enhed, således at ejerlejligheden ved registerets anvendelse, f.eks. til vurderingsformål, kan fremkomme som en selvstændig ejendom. På ejendomsniveau i BBR finder man de oplysninger, der er fælles for alle bygninger og enheder indenfor den pågældende ejendom (f.eks. kloakforhold og vandforsyning). Derimod indeholder ejendomsniveauet i BBR ikke oplysninger, der knytter sig til den enkelte bygning eller enhed.

Verserende byggesag

Oplysninger af denne kategori vises kun ved verserende byggesag. Ved en byggesag kan der samtidig vises felter fra alle andre kategorier.
 • Byggetilladelse (opl. vises kun til ejeren) Dato (år-måned-dag) for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til ombygningsarbejde.
 • Byggesagsnummer (opl. vises kun til ejeren) Byggesagsnummer angiver nummeret på byggesagen i kommunens system til administration af byggesager.

Generelle oplysninger

Ejendomsnummer Ejendomsnummeret identificerer den enkelte ejendom indenfor kommunen. Når ejendomsnummeret suppleres med kommunenummeret identificerer det entydigt den enkelte ejendom på landsplan. Ejendomsnummeret finder du på din BBR-ejermeddelelse, din vurderingsmeddelelse eller din ejendomsskatteattest. Vejkode Vejkode angiver koden for den gade/vej, hvor ejendommen er beliggende. Vejnavn Vejnavnet angiver navnet på den gade/vej, hvor ejendommen er beliggende. Husnummer Ejendommens husnummer. Bogstav Bogstav Husnummeret kan have tilknyttet et bogstav (bogstaverne O, Q, I og J benyttes ikke). Ejerforhold Ejerforhold angiver ejerformen for den aktuelle ejendom. Der er følgende muligheder:
 • Privatpersoner, inkl. I/S
 • Almennyttig boligselskab inkl. almennyttige boligselskaber, der er A/S
 • A/S, APS og andre selskaber. Herunder alle selskaber, der ikke personbeskattes. I/S medtages ikke.
 • Forening, legat eller selvejende institution
 • Privat andelsboligforening
 • Den kommune, hvori ejendommen er beliggende
 • Anden primærkommune
 • Amtskommune
 • Staten
 • Andre, herunder moderejendomme for ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere.
 • Komdemneret boligenhed (opl. vises kun til ejeren)
 • Angiver om en af ejendommens boliger er kondemneret.
 • Antal ejere (opl. vises kun til ejeren)
 • Det samlede antal ejere, der er registreret på ejendommen.
 • Opdateringsdato (opl. vises kun til ejeren)
 • Dato.

Installationer

Vandforsyning Vandforsyning kan angives på såvel ejendoms- som bygningsniveau. På bygninger er der følgende muligheder:
 • Offentlig alment vandforsyningsanlæg
 • Privat alment vandforsyningsanlæg (Vandværk, der forsyner 10 eller flere ejendomme)
 • Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme, vandværk der forsyner 1 eller 2 ejendomme)
 • Brønd
 • Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme)
 • Ingen vandforsyning
Hvis bygningerne på ejendommen har forskellig vandforsyningsforhold, skal dette være specificeret på de enkelte bygninger, og på ejendomsniveauet vil følgende være registreret:
 • Blandet vandforsyning

Afløbsforhold

Afløbsforhold kan angives på såvel ejendoms- som bygningsniveau. På bygninger er der følgende muligheder:
 • Afløb til offentligt spildevandsanlæg
 • Afløb til fælles-privat spildevandsanlæg
 • Afløb til samletank
 • Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand
 • Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
 • Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg
 • Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet
 • Mekanisk og biologisk rensning
 • Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet
 • Mekanisk og biologisk rensning
 • Intet afløb
Hvis bygningerne på ejendommen har forskellig afløbsforhold, skal dette være specificeret på de enkelte bygninger, og på ejendomsniveauet vil følgende være registreret:
 • Blandet afløbsforhold

Olietanke

Tanktype Tanktype angiver typen af olietank på ejendommen. Der kan angives tanktype for op til tre olietanke på ejendommen. Der er følgende muligheder:
 • Nedgravet olietank
 • Overjordisk olietank
 • Indendørs olietank
 • Gastank
 • Slanger til jordvarme
 • Afblændet/opfyldt tank
 • Ingen tanke
Liter Liter angiver olietankens størrelse. Størrelsen er inddelt i tre intervaller:
 • Under 6.000 liter
 • 6.000 – 100.000 liter
 • Over 100.000 liter
Installationsår Installationsår angiver det år olietanken er etableret på ejendommen. Tanke i alt Tanke i alt angiver det samlede antal tanke på ejendommen. Antal Bygninger – antal Antallet af bygninger på ejendommen (eksklusiv småbygninger). Småbygninger – antal Antallet af småbygninger på ejendommen. Småbygninger kan f.eks. være garage, carporte og udhuse. Ejerlejligheder – antal Antallet af ejerlejligheder på ejendommen, dvs. summen af ejerlejligheder i ejendommens enkelte bygninger. Enheder – antal Antallet af enheder på ejendommen, dvs. summen af enheder i ejendommens enkelte bygninger. Beboelseslejligheder – antal Antallet af beboelseslejligheder på ejendommen, dvs. summen af beboelseslejligheder i ejendommens enkelte bygninger. Erhvervsenheder – antal Antallet af erhvervsenheder på ejendommen, dvs. summen af erhvervsenheder i ejendommens enkelte bygninger. Enkeltværelser – antal Enkeltværelser Antallet af enkeltværelser på ejendommen, dvs. summen af enkeltværelser i ejendommens enkelte bygninger. Bebygget areal Ejendommens bebyggede areal. Bygningsareal Bygningsareal angiver ejendommens samlede bygningsareal, dvs. summen af etagernes arealer incl. Stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men excl. Areal af kælder og tagetage. Småbygningers areal Små bygningers areal angiver det samlede areal af ejendommens småbygninger som summen af de enkelte småbygningers bebyggede areal. Tilnærmet etageareal (opl. vises kun til ejeren) Tilnærmet etageareal Samlet boligareal (opl. vises kun til ejeren) Samlet boligareal angiver ejendommens samlede boligareal, som summen af boligarealet i ejendommens enkelte bygninger. Bygningens samlet boligareal er den del af bygningens areal, der anvendes til beboelse. Samlet erhvervsareal (opl. vises kun til ejeren) Samlet erhvervsareal angiver ejendommens samlede erhvervsareal, som summen af erhvervsarealet i ejendommens enkelte bygninger. Bygningens samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der anvendes til erhverv.

HE Huseftersynsrapporter (Tilstandsrapporter)

Rapport løbenummer Indentifikationsnummer af tilstandsrapporten. Konsulentid Identifikation af konsulenten, der har udarbejdet tilstandsrapporten. Dato for gennemgang Dato for udarbejdelse af tilstandsrapporten.

BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR) – 2. BYGNING

Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig ejendom og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Endvidere skal bebyggelsen have ensartede adgangsforhold. (f.eks. direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende) På bygningsniveau i BBR finder man de oplysninger der er fælles for bygningen, d.v.s. for alle de enheder bygningen indeholder (f.eks. tagbeklædning og materiale af ydre vægge). Derimod indeholder bygningsniveauet i BBR ikke oplysninger, der knytter sig til den enkelte enhed. Verserende byggesag Oplysninger af denne kategori vises kun ved verserende byggesag. Ved en byggesag kan der samtidig vises felter fra alle andre kategorier. Byggetilladelse (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Dato (år-måned-dag) for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til ombygningsarbejde. Byggesagsnummer (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Byggesagsnummer angiver nummeret på byggesagen i kommunens system til administration af byggesager.

Identifikation og beliggenhed

Bygningsnummer (opl. vises kun til ejeren) Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Byggesagsdato (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Dato (år-måned-dag) for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til ombygningsarbejde. Byggesagslitra (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Litra anvendes, hvor der er flere byggesager på samme bygning med samme byggesagsdato. Vejkode Vejkode angiver koden for den gade/vej, hvor bygningen er beliggende. Vejnavn Vejnavnet angiver navnet for den gade/vej, hvor bygningen er beliggende. Husnummer Bygningens husnummer. Bogstav Husnummeret kan have tilknyttet et bogstav (bogstaverne O, Q, I og J benyttes ikke). Distrikt (opl. vises kun til ejeren) Feltet er efter behov benyttet til kommunal distriksopdeling. Byggesagsoplysninger Oplysninger af denne kategori vises kun ved verserende byggesag. Ved en byggesag kan der samtidig vises felter fra alle andre kategorier. Sagstype (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Sagstypen angiver arten af den byggesag, der bliver udført:
 • Nybyggeri
 • Til/ombygning
 • Nedrivning (helt eller delvis)
Byggesagskode (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Der er følgende muligheder:
 • BR-S-tillladelsessag Nybyggeri og tilbygning vedr. småhuse. Dvs. byggearbejder omfattet af bestemmelserne om byggetilladelse i Bygningsreglement for småhuse : Stuehuse, fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse (lodret adskillelse mellem enhederne) og sommerhuse. Garager, carporte og udhuse hvis areal er større end 50 m2
 • BR-S-anmeldelsessag Byggeri omfattet af bestemmelserne om anmeldelsespligt i Bygningsreglement for småhuse: garager, carporte og udhuse hvis areal er højst 50 m2, samt nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse
 • BR-tilladelsessag Nybyggeri og tilbygninger samt byggearebejder der i øvrigt kræver tilladelse i henhold til Bygningsreglement kapitel 1.3
 • BR-anmeldelsessag (landbrugsbygning) Anmeldelsessager hvor kommunalbetyrelsen i henhold til Bygningsreglementet kapitel 1.6, har 2 uger til at gøre indsigelse
 • BR-anmeldelsessag (øvrige) Anmeldelsessager hvor kommunalbetyrelsen i henhold til Bygningsreglementet kapitel 1.6, har 4 uger til at gøre indsigelse, dvs. ny- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrrasser på højst 50 m2, enkeltstående ombygninger i enkelte enheder og nedrivning af bebyggelse
Dato for anmeldelse af byggearbejde (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Dato (år-måned-dag) for anmeldelse af byggearbejde, der er omfattet af anmeldelsespligt, jf. Bygningsreglementet for småhuse og Bygningsreglement af 1995, kapitel 1.6 Dato for byggetilladelse (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Dato (år-måned-dag) for udstedelse af byggetilladelse til et nybyggeri eller til/ombygningsarbejde. Dato for nedrivningstilladelse (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Dato (år-måned-dag) for anmeldelse af hel eller delvis nedrivning af bygning. Dato for påbegyndelse (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Dato (år-måned-dag) for påbegyndelse af byggearbejdet. Dato for seneste delvis ibrugtagningstilladelse (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Dato (år-måned-dag) for seneste udstedte delvise ibrugtagningstilladelse til byggeriet. Generelle oplysninger

Bygningens anvendelse

Angiver bygningens faktiske anvendelse. Der er følgende muligheder:
 • Bygninger der anvendes til helårsbeboelse:
  • stuehus til landbrugsejendommen
  • fritliggende enfamiliehus (parcelhus)
  • række-, kæde- eller dobbelthus
  • etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus)
  • kollegium
  • døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
  • anden bygning til helårsbeboelse
 • Produktions- eller lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o.lign:
  • erhvervsmæssig prod. vedr. landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign.
  • erhvervsmæssig prod. vedr. industri, håndværk m.m. (fabrik, værksted, o.lign.)
  • el-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalt m.v.
  • anden bygning til landbrug, industri o.lign.
 • Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o.lign.:
  • transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning m.v.)
  • kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
  • hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
  • anden bygning til handel, transport o.lgn.
 • Bygninger der anvendes til kulturelle formål samt institutioner:
  • biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling med videre
  • undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium)
  • hospital, sygehjem, fødeklinik o.lign.
  • daginstitution
  • bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o.lgn.
 • Bygninger der anvendes til fritidsformål:
  • sommerhus
  • ferieformål d.v.s. feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra sommerhus
  • idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o.lign.)
  • kolonihavehus
  • anden bygning til fritidsformål
 • Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.m.:
  • garage med plads til et eller to køretøjer
  • carport
  • udhus
Fritliggende bygninger Der findes følgende to muligheder:
 • Bygningen er fritliggende.
 • Bygningen har en eller flere sider sammenbygget med øvrige bygninger.

Adgangsforhold

Der findes to muligheder:
 • Bygningen har direkte adgang til gade og vej (forhus o. lign.)
 • Bygningen har ikke direkte adgang til gade og vej (f.eks. baghus, sidehus o. lign.)
Opførelsesår Dato (år-måned-dag) for den faktiske ibrugtagelse af bygningen. Til- eller ombygningsår Årstal for seneste væsentlige til- og/eller ombygning (årstal for ibrugtagningstilladelse eller fuldført). Midlertidig oprettelse/fuldførelse (opl. vises kun til ejeren) Midlertidig oprettet/fuldført registreres, hvor der er indberettet delvis ibrugtagning eller fuldført på byggesagen. Der findes følgende muligheder:
 • Bygningen er ikke midlertidig oprettet
 • Bygningen er midlertidig oprettet
 • Bygningen er midlertidig fuldført
Dato for fuldført byggeri (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Dato (år-måned-dag) for fuldført byggeri. Offentlig støtte (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Angiver om bygningen opføres med offentlig støtte i henhold til lov om boligbyggeri eller lov om ældreboliger. Der er følgende muligheder:
 • Boliger opført uden offentlig støtte
 • almennyttige boliger (incl. Integrerede ungdomsboliger)
 • Private andelsboliger
 • Ungdomsboliger
 • Ældreboliger
 • Lette kollektivboliger
Fredning Fredning beskriver de fredningsforhold, som er gældende for bygningen. Der er følgende muligheder for fredningsforhold:
 • Bygningen (og kun bygningen) fredet i henhold til bygningsfred ningsloven.
 • Som før, men med tinglyste bevaringsbestemmelser, jfr. lovens pgf. 15.
 • Tinglyst bevaringsdeklaration, men bygningen ikke fredet.
 • Del af bygning fredet i henhold til bygningsfredningsloven, herunder bygningsdele fra før 1536, der er tinglyst fredningsbestemmelse for.
 • Bygningen indeholder bygningsdele fra før 1536
 • Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet i henhold til bygningsfredningsloven.
 • Som før, desuden tinglyst bevaringsdeklaration
 • Bygningen bevaringsværdig. (lukket for indberetning)
 • Bygningen medtaget i registrant, bevaringsplan m.m.
Opdateringsdato (opl. vises kun til ejeren) Dato for seneste opdatering af bygningens oplysninger.

Installationer

Vandforsyning På bygningsniveau kan vandforsyning angives på følgende måde:
 • Offentlig alment vandforsyningsanlæg
 • Privat alment vandforsyningsanlæg (Vandværk, der forsyner 10 eller flere ejendomme)
 • Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme, vandværk der forsyner 1 eller 2 ejendomme)
 • Brønd
 • Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejendomme)
 • Ingen vandforsyning
Afløbsforhold På bygningsniveau kan afløbsforhold angives på måde:
 • Afløb til offentligt spildevandsanlæganføres den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.
 • Afløb til fælles-privat spildevandsanlæganføres den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.
 • Afløb til samletankanføres den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.
 • Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevandanføres den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.
 • Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
 • Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg
 • Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet
 • Mekanisk og biologisk rensning
 • Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet
 • Mekanisk og biologisk rensning
 • Intet afløb
Varmeinstallation Varmeinstallation angiver bygningens varmeforsyningsforhold. Der er følgende muligheder:
 • Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)
 • Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)
 • Ovne (kakkelovne, kaminer, brændeovne el. lign.)
 • Varmepumpe
 • Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie el. gas)
 • Elovne, elpaneler
 • Gasradiatorer
 • Ingen varmeinstallationer.
Hvis der forefindes flere forskellige varmeinstallationer, anføres den installation, der opvarmer den største del af bygningen. Supplerende omflyttelige ovne registreres ikke.

Supplerende varme

Supplerende varme angives når bygningen udover den hovedsagelige varmeinstallation tillige opvarmes af en supplerende varmekilde.Supplerende omflyttelige ovne skal ikke registreres. Hvis der forekommer flere forskellige supplerende varmeinstallationer, indberettes den supplerende varme, der anvendes mest. Der findes følgende muligheder:
 • Varmepumpeanlæg
 • Ovne til fast brændsel (brændeovn og lign.)
 • Ovne til flydende brændsel
 • Solpaneler
 • Pejs
 • Gasradiatorer
 • Elovne, elpaneler
 • Biogasanlæg
 • Ande
 • Bygningen har ingen supplerende varme
Opvarmningsmiddel Opvarmningsmiddel angiver arten af det opvarmningsmiddel, der anvendes i eget anlæg. Der er følgende muligheder:
 • Elektricitet
 • Gasværksgas
 • Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas m.m.)
 • Fast brændsel (kul, koks, brænde m.m.)
 • Halm
 • Naturgas
 • Andet
Hvis der benyttes flere opvarmningsmidler, indberettes det opvarmningsmiddel, der anvendes mest. Dato for huseftersyn (opl. vises kun til ejeren) Dato for huseftersyn. Rapportnummer for huseftersyn. (opl. vises kun til ejeren) Rapportnummer for huseftersyn. HE-nummer (opl. vises kun til ejeren) Identifikation af byggesagskyndig i forbindelse med huseftersyn. Dato for energimærke (opl. vises kun til ejeren) Dato for energimærke. Rapportnummer for energimærke. (opl. vises kun til ejeren) Rapportnummer for energimærke. EM-nummer (opl. vises kun til ejeren) Identifikation af byggesagskyndig i forbindelse med energimærkning. Energimærke for varme (opl. vises kun til ejeren) Energimærke for varme angives ved en kode, som ligger i intervallet A – M, hvor A er bedst. Energimærke for el (opl. vises kun til ejeren) Energimærke for el angives ved en kode, som ligger i intervallet A – M, hvor A er bedst. Energimærke for vand (opl. vises kun til ejeren) Energimærke for vand angives ved en kode, som ligger i intervallet A – M, hvor A er bedst. Energimærke for miljøbelastning (opl. vises kun til ejeren) Energimærke for miljøbelastning angives ved en kode, som ligger i intervallet A – M, hvor A er bedst. Dato for energiattest (opl. vises kun til ejeren) Dato for udstedelse af energiattest. Dato for varmesynsrapport (opl. vises kun til ejeren) Dato for udarbejdet varmesynsrapport.

Antal

Antal enheder Angiver bygningens samlede antal enheder. Antal beboelseslejligheder Angiver bygningens samlede antal beboelseslejligheder med eget køkken. Enheder med anvendelse blandet beboelse og erhverv tælles med i dette antal. Foreløbig færdiggjort antal lejligheder (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Angiver det antal beboelseslejligheder, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse. Antal enkeltværelser Angiver bygningens samlede antal enkeltværelser. Enkeltværelser er særskilt registrerede boliger uden eget køkken (incl. blandet beboelse og erhverv) Foreløbig færdiggjort antal enkeltværelser (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Angiver det antal enkeltværelser, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse. Pladser i sikringsrum (opl. vises kun til ejeren) Antal personpladser i bygningens sikringsrum. Oplysningerne indgår i civilforsvarets beredskabsplaner. Antal etager Antal etager angives incl. selve stueetagen og eventuelt mansardetage, men excl. tagetage og kælder. Hvis der er forskelligt antal etager i bygningens opgange, vises antal etager i den opgang, der har det største antal. Herudover angives at bygningen har afvigende etager. Hvis bygningens etager arealmæssigt (ikke tagetage) afviger fra hinanden, vises at bygningen har afvigende etager.

Arealer

Samlet bygningsareal Bygningsareal er summen af etagernes arealer incl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage, men excl. Areal af kælder og tagetage. Som grundlag for etagernes størrelse anvendes det bebyggede areal. I arealet indgår arealer af porte, luftsluser o. lign. Derimod medregnes ikke arealer af åbne overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier. Foreløbig færdiggjort bygningsareal (opl. vises kun til ejeren og kun ved verserende byggesag) Angiver det bygningsareal, der er færdiggjort til og med den seneste delvise ibrugtagningstilladelse. Samlet boligareal (opl. vises kun til ejeren) Samlet boligareal angiver ejendommens samlede boligareal, som summen af boligarealet i ejendommens enkelte bygninger. Det samlede boligareal er areal af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage. I kælderetagen medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal). Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Samlet erhvervsareal (opl. vises kun til ejeren) Samlet erhvervsareal angiver ejendommens samlede erhvervsareal, som summen af erhvervsarealet i ejendommens enkelte bygninger. Bygningens samlet erhvervsareal er den del af bygningens areal, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).Arealet er incl. Andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal. Bebygget areal Bebygget areal angiver ejendommens samlede bebyggede areal som summen af de enkelte bygningers og småbygningers bebyggede areal. Bygningens bebygget areal registreres som stueetagens areal målt til ydersiden af ydervæggene. For bygninger, hvor etagerne arealmæssigt afviger fra hinanden, angives arealet af den største etage. Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier medregnes ikke . Derimod medtages arealer af porte, luftsluser o.lign til den linie, som bygningens ydervægge iøvrigt angiver. Arealet af garage, carport eller udhus, der udgør en del af bygningen (indenfor bygningens ydervægge og under samme tag) medregnes ligeledes. Tagetagens samlede areal Samlet areal for tagetage angiver arealet af tagetage, der er udnyttet eller kan udnyttes til beboelse eller erhverv. Arealet måles i vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan. Udnyttet tagetage (opl. vises kun til ejeren) Udnyttet tagetage Areal af den del af tagetagen, der er indrettet til beboelse eller erhverv. Arealet måles i et vandret plan til ydersiden af de begrænsende vægge eller tagflader i en højde af 1,5 m over gulvplan, idet der dog fraregnes evt. skunkrum. Samlet kælderareal Som kælderareal medregnes arealer i den eller de etager, der ligger under stueetagen. Arealet måles til ydersiden af ydervægge. Arealet omfatter ikke krybekældre o.lign. Kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn (opl. vises kun til ejeren) Kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn. Arealet angiver størrelsen af det kælderareal, hvor sikringsrum kan etableres. Arealet måles til ydersiden af begrænsende ydervægge. Lovlig beboelse i kælder Lovlig beboelse i kælder angiver størrelsen af den del af kælderen, der lovligt er indrettet til beboelse. I henhold til bygningsreglementet må gulvet i beboelsesrum ikke ligge lavere end terrænet udenfor. Andet areal Andet areal angiver størrelsen af det areal, som hverken benyttes til beboelse eller erhverv. Det kan f.eks. være fællesarealer til barnevognsrum, cykelkældre, vaskekældre og lign., der ikke kan henføres til bygningernes boligenheder, og som heller ikke naturligt kan registreres som erhvervsareal. Indbygget garage Indbygget garage angiver størrelsen af det lukkede areal, der er indrettet til parkering. Arealet ligger indenfor bygningens ydermure og under samme tagkonstruktion, som den øvrige del af bygningen. Indbygget carport Indbygget carport angiver størrelsen af et areal, der er indrettet til parkering og som ikke har begrænsende vægge på alle sider. Arealet ligger under samme tagkonstruktion som den øvrige del af bygningen. Indbygget udhus Indbygget udhus angiver størrelsen af et areal, der er indrettet som udhus og som ligger indenfor bygningens ydervægge og under samme tagkonstruktion. Affaldsrum i terræn Affaldsrum i terræn angiver størrelsen af det areal, der er indrettet til affaldsbeholdere mv. og som er placeret i samme niveau som tilkørslen for renovationsafhentningen. Udestue eller lignende Udestue eller lignende angiver størrelsen af en lukket overdækning, der ligger udenfor den del af bygningen, der er indrettet til beboelse eller erhverv. Areal af overdækning Areal af overdækning angiver størrelsen af en åben overdækket konstruktion. Afvigende etager Angiver, om bygningens etager afviger arealmæssigt fra hinanden, eller at der er forskelligt antal etager i bygningens opgange.

Kilde til arealer

Kilde til arealer benyttes primært som “kvalitetsstempling” af oplysningerne. Der er følgende muligheder:
 • Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
 • Oplyst af teknisk forvaltning
 • Oplyst af andre
 • Bygningen er maskinelt oprettet
 • Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning

Konstruktionsforhold

Konstruktionsforhold Konstruktionsforhold angiver om bygningen har jernbeton skelet eller ej. Der er 2 muligheder:
 • Bygningen har ikke jernbetonskelet
 • Bygningen har jernbetonskelet
Ydervæggens materiale Ydervægsmateriale angiver hvilket materiale ydevæggene er beklædt med. Der er følgende muligheder:
 • Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
 • Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
 • Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)
 • Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
 • Træbeklædning
 • Betonelementer
 • Metalplader
 • Plader af fibercement (asbestfri)
 • PVC
 • Glas
 • Andet materiale
Såfremt ydervæggene består af flere forskellige slags materialer, angives den type, der er anvendt mest (størst areal). Tagdækningsmateriale Tagdækningsmateriale angiver hvilket materialet taget er beklædt med. Der er følgende muligheder:
 • Built up (fladt tag)
 • Tagpap (med taghældning)
 • Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit)
 • Cementsten
 • Tegl
 • Metalplader (bølgeblik, aluminium og lign.)
 • Stråtag
 • Fibercement (asbestfri)
 • PVC
 • Glas
 • Andet materiale
Såfremt tagdækningen består af flere forskellige slags materialer, angives den type, der er anvendt mest (størst areal). Kilde til materialer (opl. vises kun til ejeren) Kilde til materialer benyttes primært som “kvalitetsstempling” af oplysningerne. Der er følgende muligheder:
 • Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
 • Oplyst af teknisk forvaltning
 • Oplyst af andre
 • Bygningen er maskinelt oprettet
 • Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Elevator Angiver om der findes elevator i bygningen. Der er følgende muligheder:
 • Der er ikke elevator i bygningen
 • Der findes person- eller vareelevator i bygningen
Lejeforhold Årlig Leje (opl. vises kun til ejeren) Den årlige leje beregnes ud fra det beløb, der pr. 1 januar 1999 afkrævedes lejeren. Lejen er excl. varmebidrag og eventuelle antennebidrag. Lejen angives uden moms. Lejen er indberettet for:
 • udlejede erhvervsbygninger, der ikke er enhedsopdelt
 • enheder i udlejningsejendomme
 • erhvervslejemål
 • ejerlejligheder, der fortsat skal vuderes som udlejet
Udlejningsforhold (opl. vises kun til ejeren) Udlejningsforhold angiver om enheden er udlejet. Der er følgende muligheder:
 • Udlejet i almindeligt lejemål, herunder tjeneste- funktionær- og friboliger
 • Benyttet af ejeren
 • Huslejen er registreret en anden af lejemålets adresser

BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR) – 3. ENHED

Ved en bolig- eller erhvervsenhed i BBR forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse. En boligenhed vil herefter være det samme som en beboelseslejlighed et enkelt værelse eller en blandet bolig- og erhvervsenhed. En Erhvervsenhed kan være et erhvervslejemål. Omfatter et lejemål flere adskilte arealer, der hver for sig har selvstændig adgang med tilknyttet adresse, skal lejemålet opfattes som bestående af flere bolig- eller erhvervsenheder, som registreres særskilt. Anvender ejeren selv adskilte arealer, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse, betragtes også disse som særskilte boliger eller erhvervsenheder. For bygninger, der anvendes udelukkende til beboelse foretages en fuldstændig opdeling af arealet på boligenheder. For bygninger, der anvendes til både bolig og erhverv, foretages en fuldstændig opdeling på bolig og erhvervsenheder. For bygninger, hvor det samlede areal af boligenhederne, udgør mindre end 5 pct. Af det samlede bygningsareal, foretages dog kun en opdeling på enheder for den del af bygningen, der udelukkende anvendes til beboelse eller til blandet erhverv og beboelse. For det resterende erhvervsareal kræves ikke opdeling på erhvervsenheder. For bygninger, der udelukkende anvendes til erhverv, er der således intet krav om opdeling i enheder. På enhedsniveau i BBR finder man de oplysninger, der knytter sig til den enkelte enhed (f.eks. antallet af toiletter i den enkelte enhed).

Verserende byggesag

Oplysninger af denne kategori vises kun ved verserende byggesag. Ved en byggesag kan der samtidig vises felter fra alle andre kategorier: Sagstype (opl. vises kun til ejeren) Sagstypen angiver arten af den byggesag, der bliver udført:
 • Nybyggeri
 • Til/ombygning
 • Nedrivning (helt eller delvis)
Delvis ibrugtagningstilladelse (opl. vises kun til ejeren) Dato (år-måned-dag) for den delvise ibrugtagningstilladelse, som den pågældende enhed er omfattet af.

Identifikation og beliggenhed

Bygningsnummer (opl. vises kun til ejeren) Bygningsnummeret er en entydig nummerering af ejendommens bygninger. Vejkode Vejkode angiver koden for den gade/vej, hvor bygningen er beliggende. Vejnavn Vejnavnet angiver navnet for den gade/vej, hvor bygningen er beliggende. Husnummer Bygningens husnummer. Bogstav Husnummeret kan have tilknyttet et bogstav (bogstaverne O, Q, I og J benyttes ikke). Etage Etagen, hvor enheden er beliggende. Etagen kan antage følgende værdier:
 • Den etage hvis gulvplan ligger i eller umiddelbart over gadeniveau benævnes ST
 • De følgende etager herover benævnes nedefra og opefter 01 02 03 til99
 • Kældre (etagerne under gadeniveau) benævnes KL K2 K3 til K9 i retning ovenfra og nedefter
Etagen angives ikke, hvis der kun er en enhed i bygningen. Side/dørnummer (opl. vises kun til ejeren) Side/dørnummer angiver enhedens sidebetegnelse/dørnummer på etagen. På etager med kun én bolig- eller erhvervsenhed fastsættes ingen sidebetegnelse. På etager med to eller tre bolig- eller erhvervsenheder anvendes henholdsvis betegnelserne TV, TH eller TV, MF, TH .
 • Betegnelsen TV anvendes for den bolig- eller erhvervsenhed, hvis indgangsdør ligger længst til venstre set fra sidste trin før etageafsatsen.
 • Betegnelsen TH anvendes for den enhed, der ligger længst til højre.
 • På etager med tre enheder benyttes MF for den tredje enhed, der ligger mellem de to andre enheder.
På etager med fire eller flere bolig- eller erhvervsenheder anvendes dørnumre, der angiver enhedens placering på etagen. Enheden med indgangsdør længst til venstre set fra sidste trin før etageafsatsen betegnes 1, enheden umiddelbart til højre herfor betegnes 2, den næste 3 osv. Såfremt der på hver enheds indgangsdør som et led i en nummerering af lejlighederne med skilt eller lign. er anbragt et særskilt nummer eventuelt kombineret med bogstav på ikke over fire tegn i alt, kan dette anvendes som dørnummer for enheder. Ejerlejlighedens ejendomsnummer (opl. vises kun til ejeren) Ejerlejlighedens ejendomsnummer.

Generelle oplysninger

Bolig- og erhvervsenhedens anvendelse  (opl. vises kun til ejeren) Angiver bolig- eller erhvervsenhedens hovedsagelige anvendelse. Der er følgende muligheder:
 • Enheder der anvendes til helårsbeboelse:
  • stuehus til landbrugsejendommen
  • fritliggende enfamiliehus (parcelhus)
  • række-, kæde- eller dobbelthus
  • etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus)
  • kollegium
  • døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
  • anden enhed til helårsbeboelse
 • Enheder der anvendes til produktion eller lager i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o.lign:
  • erhvervsmæssig prod. Vedr. landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding o.lign.
  • erhvervsmæssig prod. Vedr. industri, håndværk m.m. (fabrik, værksted, o.lign.)
  • el-, gas-, vand- eller varmeværker, forbrændingsanstalt m.v.
  • anden enhed til produktion og lager i forbindelse med landbrug, industri og lign.
 • Enheder der anvendes til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o.lign.:
  • transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning m.v.)
  • engroshandel og lager
  • detailhandel med videre
  • pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v
  • kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration (kontorer for advokater, rådgivende ingeniører, klinikker o. lign.)
  • offentlig administration
  • hotel, restauration, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed
  • anden enhed til handel, transport etc.
 • Enheder der anvendes til kulturelle formål samt institutioner:
  • biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling med videre
  • bibliotek, museum, kirke og lignende
  • undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium)
  • hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.
  • daginstitution
  • anden institution, herunder kaserne, fængsel m.v.
 • Enheder der anvendes til fritidsmål:
  • sommerhus
  • ferieformål d.v.s. feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra sommerhus
  • idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o.lign.)
  • kolonihavehus
  • anden enhed til fritidsformål
 • Ikke vurderede erhvervsenheder i nybyggeri:
  • Ikke tidligere vurderet erhvervsenhed i nybyggeri
Boligtype (opl. vises kun til ejeren) Der er følgende boligtyper:
 • egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • blandet erhverv og beboelse med eget køkken
 • enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken)
 • fællesbolig eller fælleshusholdning
 • sommer-/fritidsbolig
 • andet (bl.a. institutioner og erhverv)
Lovlig anvendelse (opl. vises kun til ejeren) Angiver om der er tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus. Der findes flere muligheder:
 • Bolig har bevaret helårsstatus efter områdets udlægning til sommerhusområde jfr. planlovens pgf. 40, stk 1.
 • Tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte.
 • Dispensation til helårsbeboelse til ejer. Dispensation bortfalder ved ejerskifte jfr. planlovens pgf. 40, stk 2.
 • Personlig ret for pensionister til helårsbeboelse jfr. planlovens pgf. 41. Retten bortfalder ved ejerskifte.
 • Tidsbegrænset personlig dispensation til afvikling af helårsbeboelse i sommerhus, jfr. overgangsbestemmelerne i Planloven. Dispensation bortfalder ved fraflytning.
Kondemneret bolig (opl. vises kun til ejeren) Kondemneret bolig angiver om boligen er kondemneret eller ej. Der er 2 muligheder:
 • Ikke kondemneret boligenhed.
 • Kondemneret boligenhed.
Oprettelsesdato (opl. vises kun til ejeren) Dato for oprettelse af bolig- eller enhedens identifikation i BBR. Datoen dannes maskinelt, når enheden er klar til indflytning, dvs. ved udstedelse af enten
 • Midlertidig ibrugtagningstilladelse
 • Ibrugtagningstilladelse
 • Fuldført byggearbejde
Opdateringsdato (opl. vises kun til ejeren) Dato for seneste opdatering af bygningens oplysninger. Dispensationsårstal (opl. vises kun til ejeren) Årstal for tidsbegrænset dispensation. Angiver årstal for udløbet af en tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse i sommerhusområder. Energiforsyning Enhedens energiforsyning – bortset fra energi til rumopvarmning – er af følgende type:
 • Gas fra værk
 • 230 V el fra værk
 • 400 V el fra værk
 • Både 230 V el og gas fra værk
 • Både 400 V el og gas fra værk
 • Hverken el eller gas fra værk
Hvis der findes både 230 V og 400 V el,vises kun 400 V. Antal Antal værelser (opl. vises kun til ejeren) Antal værelser i bolig- eller erhvervsenheden. Kamre regnes som hele værelser. Enheder som udelukkende benyttes til beboelse: Værelser omfatter alle rum, der er af en sådan beskaffenhed mht. størrelse, isolering, vinduer, gulve og vægge, at de kan anvendes til beboelse (dvs. opfylder byggelovgivningens krav til beboelsesrum), selv om de rent faktisk har anden anvendelse som f.eks. hobbyrum, gildestue på loft eller i kælder. Rum som rent konstruktionsmæssigt er tiltænkt en speciel anvendelse (køkken, entre, gang, bryggers, viktualierum, opbevaringsrum i kælder eller på loft osv.) medregnes ikke. Enheder, der helt eller delvis benyttes til erhverv: Alle rum, der anvendes til erhverv, medregnes. Øvrige rum medregnes, hvis betingelserne i ovenstående er opfyldt. Antal værelser til erhverv (opl. vises kun til ejeren) Antal værelser, der udelukkende benyttes til erhverv i enheden. For døgninstitutioner udtrykker oplysningen antallet af værelser, der anvendes til fællesfaciliteter.

Arealer

Samlet areal (opl. vises kun til ejeren) Samlet areal der anvendes til beboelse eller erhverv (antal m2). Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal) og angives incl. Andel i adgangsarealer, herunder trapper, men excl. Kælderareal beliggende adskilt fra enheden).  Areal til beboelse (opl. vises kun til ejeren) Det samlede boligareal er arealet af samtlige beboelsesrum incl. køkken, bad, wc-rum, herunder boligareal i udnyttet tagetage.I kælderetagen medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen samt arealet af køkken, baderum og wc-rum. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).Arealet inkluderer andel af adgangsarealer. Samlet erhvervsareal (opl. vises kun til ejeren) Det samlede erhvervsareal er det areal, der udelukkende anvendes til erhverv (ikke-boligformål), herunder også udnyttet areal af tagetage og kælderetage. Arealet måles til ydersiden af ydervægge (bruttoetageareal).Arealet er incl. Andel af adgangsarealer og erhvervsmæssigt anvendt garageareal.  Kilde til arealer (opl. vises kun til ejeren) Kilde til arealer benyttes primært som “kvalitetsstempling” af oplysningerne. Der er følgende muligheder:
 • Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
 • Oplyst af teknisk forvaltning
 • Oplyst af andre
 • Bygningen er maskinelt oprettet
 • Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Indretningsforhold Skillevægge (opl. vises kun til ejeren) Der er 2 muligheder:
 • Der findes ikke flytbare skillevægge.
 • Flytbare skillevægge forefindes i enheden (fleksibelt værelsesantal).
Toiletforhold (opl. vises kun til ejeren) Toiletforhold angiver bolig- eller erhvervsenhedens toiletforhold. Der er følgende muligheder:
 • 1 til 99 antal toiletter
 • vandskyllet toilet udenfor enheden
 • anden type toilet eller intet toilet i forbindelse med enheden
Badeforhold (opl. vises kun til ejeren) Badeforhold angiver om der er adgang til badeværelse. Ved et badeværelse forstås et rum forsynet med badekar og/eller bruser med fast tilslutning af vandforsyning og gulvafløb. Brusekabine tilsluttet gulvafløb regnes som badeværelse.Der findes følgende muligheder:
 • 1 til 99 badeværelser i enheden
 • adgang til badeværelse
 • hverken badeværelse eller adgang til badeværelse
Køkkenforhold (opl. vises kun til ejeren) Køkkenforhold angiver om der er køkkenfaciliteter i tilknytning til bolig- eller erhvervsenheden. Der er følgende muligheder:
 • enheden har eget køkken
 • enheden har adgang til fælles køkken
 • enheden har fast kogeinstallation i værelse eller på gang
 • enheden har ingen fast kogeinstallation
Eget køkken omfatter bl.a. også kogenicher og skabskøkkener med afløb og kogeinstallation.

Lejeforhold

Udlejningsforhold (opl. vises kun til ejeren) Udlejningsforhold fortæller noget om huslejeoplysningerne. Der er følgende muligheder:
 • Huslejen er indberettet maskinelt
 • Udlejet i almindeligt lejemål, herunder tjeneste- funktionær- og friboliger
 • Benyttet af ejeren
 • Huslejen er registreret en anden af lejemålets adresser
 • Huslejen er registreret på en anden af lejemålets adresser
Årlig leje (opl. vises kun til ejeren) Den årlige leje beregnes ud fra det beløb, der pr. 1 januar 1999 afkrævedes lejeren. Lejen er excl. varmebidrag og eventuelle antennebidrag. Lejen angives uden moms. Lejen er indberettet for:
 • udlejede erhvervsbygninger, der ikke er enhedsopdelt
 • enheder i udlejningsejendomme
 • erhvervslejemål
 • ejerlejligheder, der fortsat skal vurderes som udlejet
Adressekode fra CPR (opl. vises kun til ejeren) CPR-adresse beskriver hvilken kommunikation der sker fra BBR til CPR vedrørende den aktuelle adresse. Der er følgende muligheder:
 • 9 = boligtypekoden maskinelt overføres til den tilsvarende boligadresse i CPR.
 • * = godkendt tom bolig
Udlejningsforhold 2 (opl. vises kun til ejeren) Udlejningsforhold angiver om enheden er udlejet. Der er følgende muligheder:
 • udlejet
 • benyttet af ejeren
 • ikke benyttet
Moderlejlighedens identifikation Oplysningen er kun indberettet hvis der er tale om et supplementsrum. Vejkode (opl. vises kun til ejeren) Vejkode angiver koden for den gade/vej, hvor moderlejligheden er beliggende. Vejnavn (opl. vises kun til ejeren) Vejnavnet angiver navnet for den gade/vej, hvor moderlejligheden er beliggende. Husnummer (opl. vises kun til ejeren) Moderlejlighedens husnummer. Bogstav (opl. vises kun til ejeren) Moderlejlighedens husnummeret kan have tilknyttet et bogstav (bogstaverne O, Q, I og J benyttes ikke). om garager, carporte og udhuse for ejendomme med mere end 500 bygninger.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot