INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Boligens forsikringer

– Ejendomsforsikring

Ejendomsforsikringen benævnes ligeledes ofte som villaforsikring eller husforsikring.

Ejerskifteforsikring – læs nærmere her.

Hvad ejendomsforsikringen dækker

Ejendomsforsikringen dækker Deres ejendom/hus. Bygningsbrandforsikring Bygningsbrandforsikringen er ikke lovpligtig, men i forbindelse med, at købetaf Deres hus/ejendom sædvanligvis skal finansieres af bank eller realkreditinstitut, vil långiver typisk forlange, at der som minimum tegnes en bygningsbrandforsikring. Dette er långivers sikkerhed for lånet. Långiver noterer herefter pant i huset/ejendommen, og pantet består indtil det pågældende lån er færdigafviklet.

Andre dækninger

Herudover er det op til Dem at afgøre, for hvilke risici og beløb ejendommen skal forsikres for, idet det dog er forsikringsselskaberne, som i sidste instans afgør, hvilket dækningsomfang man kan opnå og til hvilken præmie. Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig, at forsikringen oftest ikke yder dækning for skader der er en direkte følge af en generel dårlig vedligeholdelse.

Hvorledes forsikringen bør dække

Som udgangspunkt skal forsikringen have følgende dækningsomfang: Grunddækningen: Udover at omfatte en brandforsikring giver grunddækningen Dem tryghed, såfremt huset rammes af skader, der skyldes naturens rasen, såsom skybrud, storm, lynnedslag, snetryk og tøbrud. Menneskers rasen i form af tyveri og hærværk er  ligeledes omfattet af grunddækningen, samtidig med, at den omfatter en retshjælpsforsikring, f.eks. ved retshjælp ved evt. uoverensstemmelser ved huskøb eller salg. Tilvalgsforsikringer: Disse sikrer Dem den nødvendige yderligere tryghed, De måtte ønske, og De kan tilvælge f.eks.:
  • Insekt- og svampeforsikringer
  • Glas- og sanitetsforsikring
  • Rør- og kabelforsikring
  • Stikledningsforsikring.
Udvidet Forsikring: Den giver ekstra tryghed, f.eks. i forbindelse med risiko for rådskader i træværket, der truer bæreevnen. Stikledningsforsikring Denne tilvalgsforsikring dækker utætheder, der opstår på de skjulte stikledninger til vand-, varme, olie, gas-, el-, afløbsinstallationer og lign. Følgeskader, som måtte opstå som følge af utætheden, er ligeledes dækkede. I nogle selskaber sidestilles nedgravede jordvarmeslanger med stikledninger. Udover de her nævnte dækninger er der på de fleste ejendomsforsikringer dækning for visse udgifter, som er direkte forårsaget som en følgeskade af en dækningsberettiget skade, som f.eks.:
  • Restværdidækning
  • Lovliggørelse
  • Genhusning
  • Redning og bevaring

Erstatningsberegning

Det vil af Deres forsikringspolice fremgå, hvorledes erstatningen efter en skade beregnes. Sædvanligvis foretages beregning efter nyværdiprincippet, hvilket vil sige til genanskaffelsesprisen, lige før skaden skete. Såfremt det beskadigede imidlertid på grund af slid, ælde eller andre individuelle omstændigheder på skadetidspunktet, er forringet med mere end 30% i forhold til nyværdien, vil forsikringsselskabet som oftest foretage fradrag i erstatningen ud fra en særlig formel, som fremgår af forsikringspolicen.

Få gode råd…

Hos Forsikringsjuristen kan De finde gode uvildige råd om forsikring og policelæsning.

Beregn præmie og ansøg om forsikring

Via internettet kan De på de fleste forsikringsselskabers hjemmesider selv beregne præmien på de mest almindelige forsikringer og ligeledes tegne disse forsikringeronline.

On-line forsikringsselskaber

De kan under links finde genvej til forsikringsselskaber med mulighed for online-beregninger af forskellige forsikringer via internettet.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot