INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Byggetilladelse

– hvornår og hvorfor?

En del gør-det-selv-folk og selvbyggere kommer i vanskeligheder, fordi de ikke har ansøgt om byggetilladelse, hvor det er påbudt. En klagesag fra en nabo i forbindelse med en ny carport eller udestue, som man ikke har søgt om byggetilladelse til, kan resultere i, at man må rive carporten eller udestuen ned igen. Ved et boligsalg kan det ligeledes blive problematisk, såfremt man ikke kan dokumentere, at bygningsdele, afløb og lignende er godkendt af kommunen.

Hvornår skal man søge byggetilladelse?

De skal altid søge om byggetilladelse ved:
 • Opførelse af parcelhus/rækkehus og lignende
 •  tilbygninger samt garager eller carporte over 50 m2 eller
 • hvis der ændres i anvendelsen af en bygning/ombygninger.

Anmeldelse

Til visse byggeprojekter kræves der ikke en byggetilladelse, men byggeriet skal anmeldes til kommunen. Det gælder for f.eks.:
 • garager
 • carporte
 • udhuse
 • drivhuse
hvis de er mindre end 50 m².

Hvorledes ansøger man?

Der skal indsendes en skriftlig ansøgning til kommunen. Ansøgningen skal ledsages af følgende dokumenter i 3 eksemplarer :
 • en tydelig beskrivelse af byggearbejdet, herunder statiske beregninger.
 • målfast situationsplan i mål 1:200
 • plantegning i mål 1:100
 • fundament- og afløbsplan i mål 1:100
 • facadetegninger i mål 1:100
 • snittegninger i mål 1:20 og 1:50

Kommunen er bygningsmyndighed

Det er kommunerne, som behandler byggesagerne og beslutter, om man kan få en byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af et byggeri skal derfor sende til den tekniske forvaltning i kommunen. Det er også her, man skal henvende sig med spørgsmål om byggetilladelser og anmeldelser, f.eks. om hvordan man ansøger om byggetilladelse, eller hvilket materiale der skal sendes med ansøgningen.

Ansøgningens behandling

Når kommunen har modtaget ansøgningen, vurderer kommunens byggeteknisk afdeling, om byggeriet overholder bestemmelserne i lokalplanen eller byplanvedtægten for området. Desuden vurderes det, om byggeriet overholder eventuelle deklarationer eller servitutbestemmelser på ejendommen. Endelig undersøger kommunen, om bestemmelserne i reglementet for denne type byggeri (småhusreglementet) er overholdt.

Lovmæssige bestemmelser

Bestemmelserne i lokalplan og byplanvedtægt er forskellige fra kommune til kommune og fra område til område. Derimod er småhusreglement generelt. Her skal man være opmærksom på, at afstanden fra byggeri til skel mod nabo eller sti skal være mindst 2,5m. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en byggetilladelse, og byggetilladelsen bortfalder, såfremt byggeriet ikke er påbegyndt inden 1 år fra den dato tilladelsen blev givet. De skal ligeledes ihukomme, at byggeriet skal færdigmeldes til kommunen. Byggeriet kan derimod godt tages i brug uden særlig tilladelse.

Hvornår skal man anmelde byggearbejde?

Det skal man, hvis man bygger:
 • carport eller garage
 • overdækket terrasse
 • udhus, drivhus eller lignende bygninger
 • påsætter antenne med en diameter på over 1,0m.
 • nedriver parcelhus

Hvorledes De anmelder

Anmeldelsen skal ske skriftligt til kommunen. Den skal indeholde:
 • Beskrivelse (situationsplan), der viser bygningens beliggenhed på grunden
 • Bygningens højde, længde, bredde, og dens afstand til skel (plan- og facadetegninger)
 • Beskrivelse af materialer til yder vægge og tagdækning (redegørelse for materialer)

Vurdering af anmeldelsen

Kommunen vurderer, om bestemmelserne i lokalplaner o.l. er overholdt. Derudover vurderes det, om reglerne i småhusreglementet er overholdt. Her skal man særligt være opmærksom på følgende:
 • 1. Byggeriet skal være beliggende mindst 2,5 m fra skel mod nabo eller sti.
 • 2. Bygningerne kan dog opføres i eller nærmere skel.
Dette kræver til gengæld at:
 1. Det samlede areal af de bygninger, der ligger i naboskel eller nærmere end 2,5 m. , må ikke være over 50m2.
 2. De sider der, vender mod skel må ikke have større samlet længde end 12,0 m.
 3. Ingen del af bygningens ydervæg eller tag må, indenfor en afstand af 2,5 m fra skel, være højere end 2,5 m over terræn (i skel).
 4. Der må ikke indføjes vinduer mod skel
 5. Tagvand skal holdes inde på egen grund
 6. Opføres bygningen nærmere boligen end 2,5m.,skal der tages hensyn til risiko for brandspredning

Hvornår der kan påbegyndes

Hvis byggeriet ikke kræver dispensation fra småhusreglementet, lokalplan, byplan eller servitutter, kan man starte byggeriet, hvis kommunen ikke har reageret på anmeldelsen efter en frist på 2 uger. Hvis byggeriet kræver dispensation, kan man til gengæld ikke påbegynde arbejdet, før man har dispensationen i hånden.

Anmeldte byggearbejder som ikke skal færdigmeldes

I følgende tilfælde skal der hverken søges om byggetilladelse eller foretages anmeldelse:
 • ombygning af parcelhus eller rækkehus og tilhørende bygninger, hvis der ikke sker udvidelse af etagearealet (Vær opmærksom på, at indretning af uudnyttet loft er en udvidelse af etagearealet!)
 • småbygninger under 10m2, på visse betingelser
 • åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser
 • satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og typegodkendte tagantenner
 • campinghytter og kolonihavehuse

Småhusreglementet

Selv om byggearbejderne kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse, skal de overholde bestemmelserne i småhusreglementet. Det betyder blandt andet, at åbne svømmebassiner, udvendige trapper, altaner, hævede terrasser, tagterrasser og lignende opholdsarealer ikke må opføres nærmere skel end 2,5m. Byggearbejder skal udføres på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde. Her skal man være opmærksom på, at afløbs- og vvs-installationer skal udføres af en autoriseret installatør. Byggeriet skal desuden overholde bestemmelserne i lokalplan, byplanvedtægt og eventuelle servitutter. Hvis byggeriet ikke kan overholde bestemmelserne i småhusreglementet, lokalplanen eller byplanvedtægten, skal man søge om dispensation. I så fald må byggeriet ikke starte, før man har fået dispensationen.

Klager

Hvis man er utilfreds med kommunes beslutning vedrørende en ansøgning om byggetilladelse, kan man klage til Statsamtet. Beboere i København eller Frederiksberg Kommune skal sende klagen til Københavns Overpræsidium. Klagen skal være indgivet, senest 4 uger efter at man har fået besked om kommunens afgørelse.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om byggetilladelse og byggelovgivningen i øvrigt kan findes i bygningsreglementerne eller ved at følge linket til byggeloven (Bekendtgørelse af byggelov (inkl. Bygningsreglementer).  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot