INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ejendomsmæglerens virke

-Rammer og lovgivning for Ejendomsmæglernes virke

I forbindelse med formidling af salg, er ejendomsmæglere forpligtede til at yde en efter loven fastsat og specifik rådgivning overfor såvel sælger som køber. Der er tale om et kompleks regelsæt, hvorfor det anbefales, at De som sælger søger sagkyndig Sælgerrådgivnings bistand og som køber indhenter bistand og rådgivning fra en Køberrådgiver. Langt hovedparten af salget af private boliger mellem private sælgere og købere formidles stadig af ejendomsmæglere. Nedenstående skal opfattes som en ikke udtømmende introduktion og gennemgang af deproblemstillinger ejendomsmæglernes bistand kan foranledige. Ved konkrete tvister tilrådes det at søge advokatbistand. Der er som udgangspunkt taget afsæt i bestemmelserne fra Ejendomsmæglerloven. De kan her konsultereEjendomsomsætningsloven (Lov om omsætning af fast ejendom) i sin helhed.

Klage over ejendomsmæglere

Gå her direkte til Klagenævnet for ejendomsformidling-  www.ejendomsmaeglernaevnet.dk. Formidlingsaftalen Ved indgåelse af aftalen mellem sælger og ejendomsmægleren er der en række formkrav som skal være opfyldt, jfr. §10: Aftale om formidlingsopdrag skal være skriftlig, og det skal tydeligt fremgå, hvornår og hvordan vederlaget skal erlægges. Aftalen skal bl.a. indeholde vilkår om opdragets varighed, specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Oplysning om vederlag for hver enkelt ydelse kan dog undlades, hvis det tydeligt fremgår af aftalen, at der er tale om resultatafhængigt vederlag, jf. § 11. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om aftalens indhold. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan herved fravige §11, stk. 4, for så vidt angår betaling til tredjemand for afgivelse af erklæring om forhold, som indgår i beslutningsgrundlaget for en handel. Stk. 3. Formidleren kan ikke gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. Er der ikke indgået en skriftlig formidlingsaftale, har ejendomsmægleren som absolut hovedregel ikke krav på betaling for det udførte arbejde.

Berigtigelse af handlen

Vær varsom med at lade en mægler berigtige en ejendomshandel!

Tidligere gjaldt der et forbud mod at ejendomsmæglere kunne skrive skødet, dvs. berigtige handelen. Dette forbud er fjernet i kraft af §17, stk. 2, nr. 6: Yde sælger fornøden bistand i forbindelse med handelens efterfølgende berigtigelse. §17, stk. 2, nr. 6 skal dog ses i sammenhæng med §15: Ingen må være formidler for begge parter i samme handel. Stk. 2. Såfremt en part ikke bistås af egen rådgiver, skal formidleren for den anden part rådgive den pågældende om behov og mulighed for at søge sådan bistand. For at undgå at komme i konflikt med §17, stk. 2, nr. 6 og §15 er den almindeligt antagne konsekvens, at ejendomsmæglere kun må skrive skøder, hvis det sker uden meromkostninger. Læs mere her om Monopol på skødeskrivning om skødeskrivning. Læs mere her om Mæglersalær om ejendomsmæglersalæret. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot