INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ejendomsmæglerens rådgivning

Ejendomsmæglerens rådgivning

I forbindelse med formidling af salg, er ejendomsmæglere forpligtede til at yde en efter loven fastsat og specifik rådgivning overfor såvel sælger som køber. Der er tale om et kompleks regelsæt, hvorfor det anbefales, at De som sælger søger sagkyndig Sælgerrådgivnings bistand og som køber indhenter bistand og rådgivning fra en Køberrådgiver.

Ejendomsmæglerens pligt

I forbindelse med Deres ejendomssalg, er ejendomsmægleren forpligtet til at yde Dem en rådgivning, som kan mindst opfylder Ejendomsomsætningslovens (Lov om omsætning af fast ejendom) §16, stk. 1: ” Formidlerens rådgivning skal opfylde de krav, der stilles til en sagkyndig ejendomsformidling, som alene er bestemt af parternes interesser og forhold“.

Standarden for god rådgivning

I kraft af Ejendomsomsætningslovens §16, stk. 1’s angivelse af ”sagkyndig ejendomsformidling” følger en række gængse krav, som ejendomsmægleren skal honorere og leve op til, herunder:
  • Markedskendskab,
  • Uvildighed,
  • Faglig standard.

 Markedskendskab

Ejendomsmæglere har en forpligtelse til at besidde en relevant og opdateret viden om prisniveauet, dvs. markedsprisen, der gælder i deres område. Dette indbefatter et indgående kendskab til hvilke priser de forskellige typer ejendomme af den pågældende størrelse og standard sædvanligvis bliver solgt for.

Uvildighed

Ejendomsmæglere er forpligtede til at yde uvildig rådgivning og skal udelukkende tage hensyn til de parter, som er involveret i den pågældende ejendomshandel. Ejendomsmægleren må således ikke yde en rådgivning, som bærer præg af mæglerens binding til f.eks. kæder, forsikringsselskaber og realkreditinstitutioner, ligesom mægleren ikke må kontrahere med byggesagkyndige på en måde, som kan sætte spørgsmålstegn ved tilstandsrapportens uvildighed.

Faglig standard

Ejendomsmæglere er forpligtede til at leve op til en god faglig standard, hvor udgangspunktet tages i, hvordan rutinerede ejendomsmæglere ville handle i en tilsvarende situation. Der skal i den forbindelse henvises til det specielle Klagenævn for Ejendomsformidling, som varetager behandlingen af alle forbruger klagesager over ejendomsmæglere.

Forholdet til handlens parter

I henhold til Ejendomsomsætningslovens §15, stk. 1 må en ejendomsmægler, grundet interessekonflikten som kan skade klienten, ikke repræsentere både sælger og køber samtidig i samme ejendomshandel. Den samme lov gælder for advokater. Ejendomsomsætningslovens §15, stk. 1 foreskriver: ”Ingen må være formidler for begge parter i samme handel”.

Økonomisk rådgivning

Udover at formidle salget af sælgers ejendom er det samtidig ejendomsmæglerens opgave og pligt at yde køber økonomisk rådgivning. Det påhviler således ejendomsmægleren at foretage en reel vurdering af, om køberen har økonomisk råderum til at foretage købet. I praksis består rådgivningen dog blot af en gennemgang af, hvor store brutto- og nettoudgifter køber kan overkomme på baggrund af sin nuværende indtægt. De formelle lovkrav fremgår af Ejendomsopsætningslovens §6: ” Rådgivning om, hvorvidt en forbruger har råd til køb af en fast ejendom, skal gives på grundlag af den fornødne gennemgang og vurdering af kendte oplysninger om forbrugerens indtægter og udgifter. Rådgiveren skal angive, hvilken brutto- og nettoudgift, jf. § 19, der på grundlag af et detaljeret budget er råd til. Rådgiveren skal endvidere angive, hvilket kontantprisniveau budgettet giver mulighed for at købe ejendom inden for, samt hvilke muligheder forbrugeren har for at få et køb finansieret”.

Rådgivningsmæssig henvisning

I henhold til Ejendomsomsætningslovens §15, stk. 2, har ejendomsmægleren pligt til at underrette den af parterne som står uden rådgivning, om fordelene ved at anvende en sådan. Ejendomsomsætningslovens §15, stk. 2 foreskriver således: ”Såfremt en part ikke bistås af egen rådgiver, skal formidleren for den anden part rådgive den pågældende om behov og mulighed for at søge sådan bistand.”

Byggeteknisk gennemgang

Ejendomsomsætningslovens §3, stk. 2 angiver, at ”Den erhvervsdrivende skal rådgive forbrugeren om behov og mulighed for en byggeteknisk gennemgang af ejendommen”. Det er dermed ejendomsmæglerens pligt at yde køber af en specifik ejendom rådgivning om og tilskyndelse til at få foretaget en byggeteknisk gennemgang af den ejendom, som er udbudt til salg. De kan her konsulterer Ejendomsomsætningsloven (Lov om omsætning af fast ejendom) i sin helhed. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot