INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Undersøgelse vedr. formidling og rådgivning ved handel med ejerboliger

– Konkurrencestyrelsens undersøgelse

Konkurrencestyrelsen har i 2003 gennemført en undersøgelse af konkurrenceforholdene for formidling samt rådgivning ved salg og køb af ejerbolig. Konkurrencerådet ophævede i 1990´erne honorarregler og andre private konkurrencebegrænsninger med en deraf følgende ændring af lovgivningen forformidling og rådgivning ved handel med ejerbolig. Aktørerne på områderne er navnlig ejendomsmæglere og advokater. Men også andre kan udbyde nogle af ydelserne. Herunder revisorer og jurister og øvrige rådgivere, der ikke er advokater.

Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

Sammenfatning

Konklusionen af undersøgelsen er, at der er god konkurrence på markedet for køberrådgivning, mens konkurrencen på ejendomsformidling fungerer for dårligt. Efter ophævelsen i 1997 af forbuddet mod skødeskrivning, tilbyder både advokater, ejendomsmæglere og en række øvrige ejendomsrådgivere i dag køberrådgivning. Det har ført til skærpet priskonkurrence med fald i priser og større valgmuligheder. Salæret beregnes som faste priser afhængig af ydelsens omfang. For køberrådgivning varierer salæret inkl. moms fra kr. 3.900 til ca.kr. 15.000. For delydelsen berigtigelse af handel (skødeskrivning) varierer salæret inkl. moms fra ca. kr. 2.900 til kr. 9.000. Tilsvarende er ikke sket på ejendomsformidlingsområdet. Ejendomsformidling udbydes næsten kun af ejendomsmæglere. Advokater er kun i begrænset omfang på markedet. Situationen på markedet er præget af høje priser, et stift salærsystem og standardkoncepter. 90 pct. af ejendomsmæglerne anvender standard pakkeløsninger ved formidling af fast ejendom og beregner salæret som en fast procent af ejendomsprisen. I perioden fra 1995 til 2004 er det normale salær til en ejendomsmægler steget ca. 60 pct. i provinsen og godt 100 pct. i hovedstadsområdet. Til sammenligning er forbrugerprisindekset i samme periode steget 17 pct. Salæret afhænger af ejendomsprisen. For et typisk parcelhus i provinsen (ejendomspris ca. 1 mio. kr.) er salæret inkl. moms knap 50.000 kr. For et parcelhus i Københavnsområdet på ca. 2.8 mio. kr. er salæret ca. 100.000 kr. Hertil kommer markedsføringsomkostninger, der kan variere fra ca. 6.000 kr. til 40.000 kr. inkl. moms. 80 pct. af mæglerne giver rabat. Rabatterne gives ikke efter faste kriterier. Rabatten kan gives på både salæret og markedsføringsbidraget. Rabatten udgør i gennemsnit ca. 20 pct. af det samlede vederlag (salær + markedsføringsbidrag), og der gives i gennemsnit rabat i godt 33 pct. af handlerne. Også med rabatter er salæret steget betydeligt mere end den almindelige prisudvikling. Kun ca. 10 pct. af mæglerne markedsfører andre koncepter. Her er det almindeligt, at sælger selv foretager fremvisning af boligen samt annoncering i aviser, mens mægleren foretager markedsføring på internettet og øvrige ydelser. Salæret beregnes i højere grad som faste priser, som kan være i størrelsesordenen 25-30.000 kr. inkl. moms.

Aktører

Ejendomsmæglere

Ejendomsformidling er reguleret i lov om omsætning af fast ejendom (LOFE). Loven trådte i kraft i 1994 og er senest revideret i 2000. Virksomheder, som driver ejendomsformidling, må kun ejes af ejendomsmæglere, advokater og finansielle virksomheder (Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber). Hver forretningssted skal være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat. Ejendomsmæglere skal opfylde nærmere bestemte krav. Disse fremgår af LOFE samt en bkg. fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I styrelsen er registreret ca. 2600 ejendomsmæglere. I 1995 var der ca. 2000 ejendomsmæglere. Der er endvidere registreret ca. 240 advokater som ejendomsformidlere. Der er ca. 1500 forretningssteder. Uafhængige mæglere står kun for ca. 25 pct. af omsætningen, jf. tabel 1 (En ejendomsmægler må kun kalde sig uafhængig, hvis mægleren opfylder nærmere betingelser i LOFE. Mægleren må fx ikke have indgået aftaler, som forpligter til at virke for afsætningen af bestemte finansielle produkter. Ca. 50 pct. af omsætningen sker gennem fire kæder med betydelig centralstyring af koncepter. Disse kæder har desuden samarbejde med bestemte finansielle virksomheder om at fremme salget af virksomhedernes produkter. Tabel 1: Ejendomsformidling. Forretningssteder fordelt på ejendomsmæglerkæder og uafhængige ejendomsmæglere

Virksomhedstype

Andel i pct.

EDC

18

Nybolig

13

Home

12

Dan Bolig

9

Andre kæder m.m.

23

Uafhængige

25

I alt

100

  Kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening og materiale i Konkurrencestyrelsen. Medlemmerne af EDC har en fælles samarbejdsaftale med realkreditinstituttet BRF og Alm. Brand. Ejendomsmæglerne i Nybolig har samarbejde med realkreditinstituttet Nykredit samt en række banker. Home indgår i Den Danske Bank koncernen, som også omfatter BG-bank og Realkredit Danmark. DanBolig har samarbejde med Nordea. Knap 25 pct. sker gennem forskellige mindre kæder (f.eks. Realmæglerne, Estate og Safe). Desuden har en række mæglere samarbejde med lokale pengeinstitutter. Samarbejdet mellem de enkelte mæglere er her typisk løsere end i de fire store kæder. Den enkelte mægler kan have samarbejdsaftaler med flere finansielle virksomheder af samme type.

Advokater

Advokaters forhold er reguleret i retsplejeloven. Advokatselskaber må kun ejes af advokater eller et andet advokatselskab. Udøvelse af advokatvirksomhed kræver autorisation som advokat (Autorisation beskikkes af Justitsministeriet. Udover juridisk kandidatuddannelse stilles krav om deltagelse i praktisk juridiske virksomhed. Desuden skal advokaten bestå en særlig eksamen. Der gælder endvidere forskellige økonomiske krav. Herunder regnskabskrav og krav om ansvarsforsikring). Advokater skal være medlem af Advokatsamfundet. Advokatrådet, der er Advokatsamfundets bestyrelse, fører tilsyn med advokater og advokatselskaber. Advokater og advokatselskaber er underlagt nogle grundlæggende faglige og etiske krav. Disse fremgår af retsplejeloven. Af loven fremgår endvidere, at advokater alene må beregne sig et rimeligt salær. Kravene suppleres bl.a. i Advokatsamfundets etiske regler (Advokatsamfundets vedtægter skal godkendes af Justitsministeriet. Det samme gælder regler fastsat af Advokatsamfundet. Under Advokatsamfundet hører også Advokatnævnet. Nævnet behandler klager og kan ikende medlemmer disciplinære sanktioner. Herunder bøder og frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. Advokatsamfundets beføjelser har således karakter af myndighedsudøvelse. Dette er baggrunden for, at advokater har pligt til at være medlem af Advokatsamfundet. Varetagelse af advokaters almindelige interesser som branche er udskilt til Advokaternes Serviceselskab A/S. Her er medlemskab frivilligt). Formålet med disse regelsæt er navnlig at sikre advokaters og advokatselskabers uafhængighed af andre interesser end klientens. Der er ca. 4.400 advokater og godt 1.400 advokatvirksomheder. Branchen beskæftiger knap 11.000 personer. Disse er advokater, advokatfuldmægtige og administrative medarbejdere. Derimod er det sjældent, at der er ansat andre specialister som fx revisorer og ejendomsmæglere. Næsten alle advokatvirksomheder tilbyder køberrådgivning, der i gennemsnit står for knap 20 pct. af omsætningen. Nogle advokatvirksomheder har indgået samarbejde om rådgivning ved køb af ejerbolig (f.eks. Danske BOLIGadvokater, som blev stiftet i 2000. Konceptet er udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet. Medlemmer af samarbejdet skal overholde nærmere bestemte krav. Herunder uafhængig rådgivning og efteruddannelse. Desuden er der i konceptet nærmere krav om gratis orientering til kunden om ydelser og priser, før aftale indgås). Derimod driver advokatvirksomheder kun i ringe omfang ejendomsformidling.

Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

Formidling af ejerbolig.

På området for ejendomsformidling (Området er reguleret ved lov om omsætning af fast ejendom (LOFE). fungerer konkurrencen dårligt (I 1997 udgav Erhvervsministeriet en omfattende boligrapport. Den indeholdte forskellige forslag til at billiggøre handel med ejerboliger. Herunder forslag til stimulering af konkurrencen). Konkurrencestyrelsens undersøgelse viser tre karakteristiske træk på området:
 • Ejendomsformidling udbydes næsten kun af ejendomsmæglere. Advokater og andre er kun i ringe grad i markedet.
 • Udbuddet er domineret af ensartede ydelseskoncepter og salærsystemer, jf. tabel 2.
 • Der er udbredt forekomst af skjulte individuelle rabatter, jf. tabel 3.
Tabel 2: Koncepter for ejendomsformidling samt køberrådgivning fordelt på typer af ejendomsmæglere. Andele i pct.

Traditionelt koncept

Specielt koncept

Køberrådg.

EDC1

97

5

86

Nybolig, Home, DanBolig

95

5

9

Andre kæder m.m.

84

16

43

Uafhængige

80

20

15

I alt

90

12

29

Note: Enkelte EDC-mæglere markedsfører både et traditionelt og et specielt koncept. Derfor er summen over 100 pct. Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I undersøgelsen har 90 pct. af ejendomsmæglerne traditionelle koncepter for ydelser og beregning af salær. Det indebærer, at mæglerne normalt tilbyder en samlet pakke, som består af flere delydelser. Efter den traditionelle metode beregner mægleren sit salær som en fast procent af ejendomsprisen. Ca. 10 pct. af mæglerne tilbyder andre ydelseskoncepter. Her kan forbrugeren fravælge nogle af ydelserne. Salæret beregnes i højere grad som faste priser, som kan være betydeligt lavere end det normale salær. I EDC´s kædekoncept indgår både det traditionelle koncept for ejendomsformidling og specielle koncepter. I undersøgelsen har kun 5 pct. af EDC-mæglere oplyst nærmere om specielle koncepter (EDC-kæden indførte de specielle koncepter i 2001. EDC-kæden har aktivt markedsført de nye koncepter). De øvrige kæder har ikke indført specielle koncepter. Enkelte mæglere tilbyder imidlertid disse. Det gælder navnlig uafhængige mæglere og mæglere i de mindre kæder uden central styring. I EDC´s kædekoncept indgår endvidere køberrådgivning og skødeskrivning. Hovedparten af EDC-mæglerne markedsfører disse ydelser. Nogle af de øvrige mæglere tilbyder også køberydelser, specielt skødeskrivning (Nybolig og DanBolig har kædekoncepter for skødeskrivning – læse mere her). Det gælder navnlig mæglere i de mindre kæder.

Tabel 3: Rabatter ved ejendomsformidling

Rabatter
Pct. af mæglere Pct. af handler Pct. af honorar
EDC, Nybolig, Home og DanBolig 94 45 15
Andre kæder m.m. 81 26 24
Uafhængige 65 37 18
I alt 84 36 21
Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I undersøgelsen giver 84 pct. af mæglerne rabat. I gennemsnit gives rabat i 36 pct. af handlerne. Rabatten er i gennemsnit 21 pct. Mæglerne i de fire store kæder giver rabat i lidt større omfang. Det stive prissystem opblødes således til en vis grad af rabatgivning. Men der er tale om en uigennemsigtig prisdannelse, idet rabatterne ikke gives efter faste kriterier. I perioden fra 1995 til 2002 er det normale salær til en ejendomsmægler steget ca. 100 pct. i Storkøbenhavn og godt 50 pct. i provinsen, jf. tabel 4. Til sammenligning er forbrugerprisindekset steget 17 pct. Salæret er steget lidt mindre end ejendomspriserne. Det afspejler, at enkelte mæglere har nedsat deres salærprocent i perioden. Tages hensyn til rabatter, er salæret også steget betydeligt mere end den almindelige prisudvikling. Ejendomsmæglerne har anført, at de har fået flere opgaver i forbindelse med formidling af ejerboliger. Det skyldes bl.a. ny lovgivning (LOFE blev vedtaget i 1994). Dette forhold kan imidlertid kun forklare noget af prisstigningen. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra 1999 (”Undersøgelse af ejendomsmæglerbranchens salærer og rabatter”) fremgår, at det merarbejde, som måtte være en følge af LOFE fra 1994, blev indregnet i en stigning i salærniveauet i 1994-95. Salærerne er imidlertid fortsat steget i takt med udviklingen i ejendomspriserne. Styrelsen konkluderede i 1999, at årsagen er, at konkurrencen fungerer for dårligt. I forhold til undersøgelsen i 1999 er der sket en mindre stigning i omfanget af rabatter.

Tabel 4.: Salærudvikling vedr. ejendomsformidling

Indeks 100 = honorarer 1995

Normalt salær 2002 Salær med rabatter 2002 Ejendomspriser
Parcelhus Storkøbenhavn 195 175 200
Ejerlejlighed Storkøbenhavn 220 200 250
Parcelhus Provinsen 155 140 175
Ejerlejlighed Provinsen 150 135 195
Anm.: Fra 1971 til 1985 fastsatte Monopoltilsynet maksimalsalærer på området. Herefter fastsatte brancheforeningen vejledende salærer. Disse blev ophævet af Konkurrencerådet i 1992. Herefter eksisterede alene en række lokale salæraftaler, der blev ophævet i 1994. Procentsatserne blev typisk forhøjet i forbindelse med LOFE fra 1994. Loven indførte bl.a. vederlagsprincippet ”no cure no pay”. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fra 1999 fremgår, at procentsatserne stabiliserede sig i 1995 på et niveau, der lå noget højere end de oprindelige satser fra 1992. Satserne varierede desuden geografisk. Nuværende indekstal er beregnet ud fra procentsatser i undersøgelsen fra 2002 og ejendomspriser i 2002. I anden kolonne er indregnet en rabat på 10 pct. Herved er indregnet ca. halvdelen af den gennemsnitlige rabat på 21 pct. Dette skyldes, at rabatten lige så ofte gives på markedsføringsbidraget. Fx i forbindelse med hurtigt salg. Kilde: Danmarks Statistik, Konkurrencestyrelsens undersøgelse og materiale i styrelsen. Baggrunden for den svage konkurrence på området for ejendomsformidling er først og fremmest, at der ikke har været tilstrækkeligt konkurrencepres fra nye typer udbydere med andre koncepter. Det har bl.a. betydet, at mæglerne i stor udstrækning har kunnet fastholde det traditionelle salærsystem. Hertil kommer, at forbrugerne har svært ved at overskue ydelsen. Den nugældende lov om omsætning af fast ejendom begrænser adgangen til at eje og lede ejendomsmæglervirksomheder, jf. side 2. I 1994 blev der mulighed for, at finansielle virksomheder kunne eje ejendomsmæglerfirmaer. Det enkelte forretningssted skal dog ledes af en ejendomsmægler eller en advokat. Over halvdelen af mæglerne tilhører i dag kæder med centralstyrede koncepter og bestemte finansielle virksomheder som faste samarbejdspartnere. Disse mæglere er forpligtet til fremme salget af produkter fra samarbejdspartnerne. For dette modtager mæglerne provisioner (Provisionen pr. realkreditlån er fra 1200 kr. til 5.300 kr. For restfinansiering kan provisionen variere mellem ca. 2.000 kr. og ca. 10.000 kr. Provisionen for ejerskifteforsikring er omkring 1.000 kr. For villaforsikring er den ca. 800 kr.). Advokater og uafhængige mæglere (16 For en uafhængig mægler er det en følge af afgrænsningen i LOFE. For advokater følger det af de etiske regler og kravet om advokaters uafhængighed af andre interesser end klientens) kan imidlertid ikke have faste samarbejdsaftaler med finansielle virksomheder, som forpligter til at fremme formidling af bestemte produkter. For advokater skal eventuelle refusioner videregives ubeskåret til kunden. Dette forhold kan være en af årsagerne til, at advokater kun i ringe grad er gået ind i markedet for ejendomsformidling, og at uafhængige mæglere har haft faldende markedsandel. Udviklingen har således været, at et stigende antal mæglere er engageret i at sælge bestemte finansielle virksomheders produkter i forbindelse med formidling af ejerboliger. Det har derimod kun i ringe grad ført til afvigelser fra det traditionelle ydelseskoncept og salærsystem. Det traditionelle ydelseskoncept består af en række delydelser. Disse kan sammenfattes i følgende hovedgrupper:
 • 1. Salgsvurdering og fastsætning af udbudspris.
 • 2. Indhentning af dokumenter.
 • 3. Formidling af finansieringsydelser.
 • 4. Orientering om tilstandsrapport, forsikringer m.m.
 • 5. Udfærdigelse af salgsopstilling.
 • 6. Markedsføring.
 • 7. Udfærdigelse af købsaftale.
 • 8. Fremvisning af bolig og forhandling med købere.
 • 9. Kontrol af berigtigelse og refusionsopgørelse samt afslutning af handel.
Ifølge LOFE er opgaverne 1, 4, 5, 7 og 9 obligatoriske ydelser, som ejendomsmægleren skal udføre for en sælger af ejerbolig. Endvidere skal mægleren fremkomme med tre finansieringstilbud. Dette gælder uanset, om køber selv ønsker at foretage finansieringen. Sælger kan selv foretage indhentning af dokumenter, markedsføring og fremvisning af bolig. Det er imidlertid kun ganske få mæglere, der tilbyder specielle koncepter, hvor dette er muligt. De fleste mæglere tilbyder et fast ydelseskoncept, som består af alle 9 delydelser. Efter den traditionelle metode beregner mægleren sit salær som en procentdel af ejendomsprisen. I nogle områder indregnes endvidere et fast grundgebyr. Tabel 5 og 6 illustrerer det typiske salær, som kunden skal betale. Ved dette system står det faktiske salær ikke nødvendigvis i relation til det konkret udførte arbejde. Sådanne systemer hæmmer konkurrencen. Salæret fremkommer som en beregning i forhold til ejendommens pris. Dette betyder, at et salær automatisk er forskelligt for ejendomme med lave og høje priser. Ved en normal prisdannelse ville salæret afhænge af vanskelighederne ved at sælge det konkrete hus. For det enkelte hus er det klart, at jo højere prisen er, des sværere er det at sælge. Dette vil normalt afspejle sig i længere liggetid(Perioden fra at ejendommen bliver udbudt til faktisk salg). Men huse og ejerboliger er ikke ens. Hvis en ejerbolig har en højere pris end en anden, vil det normal afspejle forskelle i kvalitet og køberpræferencer (f.eks. størrelse, alder, standard og beliggenhed). Der er intet, der tilsiger, at en bolig med høj pris generelt er sværere at sælge end en bolig med lav pris. Tabel 5: Salær for formidling af parcelhus. Kr. inkl. moms
Ejendomspris. Mio. kr. Salærsats. Pct. af ejendomspris Grundbeløb Samlet salær
København og Frederiksberg 2,8 2,95 103.000
Københavns omegn 2,0 2,75 69.000
Øerne i øvrigt 1,0 2,80 12.500 48.000
Århusområdet 1,3 2,95 48.000
Jylland i øvrigt 1,0 2,50 14.400 46.000
Kilde: Danmarks Statistik og Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Systemerne varierer noget mellem geografiske områder. I provinsen er procentsatserne lavere (Det generelle omkostningsniveau er mindre uden for Hovestadsområdet og de store byer). Her er det imidlertid almindeligt med et grundgebyr. I gennemsnit svarer gebyret til ét procentpoint. Grundgebyret kan være fra 7.500 kr. inkl. moms til 21.000 kr. inkl. moms. Prisdannelsen afspejler, at markederne for formidling af ejerbolig er adskilte lokalmarkeder. På hvert lokalmarked er der tendens til en bestemt salærfastsættelse. Dette forstærker konkurrenceproblemerne.

Tabel 6: Salær for formidling af ejerlejlighed. Kr. inkl. moms

Ejendomspris. Mio. kr. Salærsats. Pct. af ejendomspris Grundbeløb. Kr. ekskl. moms Samlet salær. Kr. inkl. moms
København og Frederiksberg 1,4 3,95 69.000
Københavns omegn 1,1 3,50 48.000
Øerne i øvrigt 0,6 2,95 12.500 35.000
Århusområdet 0,9 3,95 44.000
Jylland i øvrigt 0,6 2,95 14.400 37.000
Kilde: Danmarks Statistik og Konkurrencestyrelsens undersøgelse. I mæglerens samlede vederlag indgår desuden et beløb til markedsføring. Annonceudgifter kan afholdes efter regning, men det mest almindelige er faste markedsføringsbidrag. Systemer med faste markedsføringsbidrag betyder, at betaling for markedsføring er uden forbindelse med de faktiske udgifter til annoncer m.v. i den konkrete sag. I undersøgelsen er der kun få eksempler på nye koncepter for markedsføring. Der er heller ikke nogen tendens til, at markedsføringsbidraget er sat ned siden 1995. Der er betydelig variation i de faste markedsføringsbidrag. Beløbet er størst i Københavnsområdet. Her er gennemsnittet 19.000 kr. inkl. moms. Variationen er fra ca. 6.000 kr. inkl. moms til godt 40.000 kr. inkl. moms. I Provinsen er gennemsnittet ca. 13.000 kr. inkl. moms. Variationen er fra ca. 6.000 kr. inkl. moms til 20.000 kr. inkl. moms Der er ikke nogen systematisk forskel mellem markedsføringsbidrag for parcelhuse og ejerlejligheder. Det samlede vederlag til en traditionel ejendomsmægler for salg af en almindelig ejerbolig i Storkøbenhavn vil derfor let kunne blive i omegnen af 100.000 kr. inkl. moms. Det samlede vederlag i provinsen vil tilsvarende kunne være omkring 60- 70.000 kr. inkl. moms. Systemet med faste markedsføringsbidrag har sammenhæng med, at resultatbestemt vederlag blev obligatorisk i 1994 (Resultatafhængigt vederlag kaldes også: ”No cure no pay”. Systemet indebærer, at kunden som udgangspunkt kun skal betale vederlag til mægleren, hvis ejerboligen bliver solgt). Dette vederlagsprincip indebærer, at i de tilfælde, at en formidlingsopgave ikke lykkes, skal mæglerens omkostninger ved den resultatløse opgave betales af andre kunder (Indførelsen af ”no cure no pay” var også en del af grunden til forhøjelsen af salærsatsen). I gennemsnit ender 16 pct. af disse formidlingsaftaler uden salgsresultat. Ved en revision af LOFE i 2000 blev der indført valgfrihed mellem resutatbestemt vederlag og vederlag efter regning. Over 90 pct. af ejendomsmæglerne har dog fortsat resultatafhængigt vederlag som den dominerende vederlagsform (75 pct. anvender udelukkende resultatafhængigt vederlag. Vederlag efter regning udbydes af 25 pct. Den er dog kun dominerende hos 7 pct. af mæglerne). Samtidigt blev indført en bestemmelse om muligheden for at oprette en central database på internettet over alle ejendomme, der er udbudt til salg. Der er siden kommet flere hjemmesider over udbudte ejerboliger. Af Konkurrencestyrelsens undersøgelse fremgår, at ca. 70 pct. af mæglerne ikke mener, at internettet har udvidet deres salgsområde. Ca. 40 pct. har anført, at internettet har betydning for deres markedsføringsomkostninger. Godt halvdelen af disse mener imidlertid, at internettet har ført til større markedsføringsomkostninger. Grunden hertil er, at markedsføring i aviser m.m. er uændret. Det er således kun knap 20 pct. af mæglerne, der mener, at muligheden for markedsføring på internettet har ført til effektivitetsgevinster. Disse mæglere anfører fx mindre annoncering i andre medier, reducerede markedsføringsomkostninger, kundebesparelser o.l. Det er endvidere sædvanligt, at mægleren tager særskilt betaling for de såkaldte dokumentomkostninger. Disse omfatter oplysninger om restgæld samt tingbogsoplysninger og kommunale oplysninger. Beløbet for indhentning af disse er 375 kr. inkl. moms. Hertil kommer tilstandsrapport, energimærkning og tilbud om ejerskifteforsikring til ca. 14.000 kr. inkl. moms. Kun få mæglere afviger fra det traditionelle system. Enkelte tilbyder den almindelige pakke med et andet salærsystem. Nogle fastsætter salæret fra sag til sag. Andre mæglere har faste salærbeløb (Disse kan være ens for alle ejerboliger. Der kan også være flere salærer. Beløbene vil da variere efter boligtype og ejendomspriser). Om disse mæglere er billigere end traditionelle mæglere, kan ikke entydigt afgøres. Det afhænger bl.a. af ejendommens pris og størrelsen af markedsføringsbidrag. I provinsen er konstateret et fast samlet vederlag på ca. 35.000 kr. inkl. moms. I Storkøbenhavn er konstateret eksempler på samlet vederlag fra knap 30.000 kr. inkl. moms til godt 60.000 kr. inkl. moms. Der findes også enkelte mæglere, der tilbyder et andet ydelseskoncept. Her er det typiske, at sælgeren selv skal stå for fremvisning af boligen. Endvidere skal sælger selv foretage eventuel annoncering i trykte media. Det er derimod almindeligt, at mægleren inden for salæret foretager annoncering på boligsiderne på internettet. Mægleren foretager også alle øvrige ydelser. Der er konstateret eksempler på et samlet vederlag på 25.000 kr. inkl. moms for denne ydelse. Der er endvidere nogle mæglere, der tilbyder lignende koncepter for en reduceret salærsats (Fælles for disse koncepter er, at sælger selv varetager fremvisning og en del af markedsføringen). Der er konstateret satser på ca. 1,5 pct. Indtil videre er det kun EDC, som har udviklet et kædekoncept af denne type (EDC kalder konceptet EDC-Medsalg. Udover det traditionelle EDC-Totalsalg har kæden også EDC-Selvsalg. Dette har dog ikke karakter af egentlig formidling, idet der er forudsat, at sælger har fundet en køber, og at der er enighed om pris og vilkår. Mæglerens ydelser ved selvsalg minder om ydelserne ved køberrådgivning. Salæret ved EDC-Selvsalg mellem 12.000 kr. og godt 17.000 kr. inkl. moms, afhængig af ejendommens pris). Der er kun få advokater, der driver egentlig ejendomsformidling. I undersøgelsen har enkelte advokater oplyst om deres koncepter og priser. Ydelserne er opdelt med særskilte priser for hver delydelse. Advokatens ydelser omfatter ikke fremvisning og traditionel markedsføring. Dog kan advokaten varetage markedsføring på internettet samt betjening af henvendelser fra købere. Det samlede vederlag er på 25.000 kr. inkl. moms til 30.000 kr. inkl. moms. Advokaternes vederlag er således på samme niveau som mæglere med specielle koncepter. Det er derimod almindeligt, at advokater tilbyder juridisk rådgivning (Af de advokater, der tilbyder sælgerrådgivning, rådgiver ca. 70 pct. desuden om finansiering. 66 pct. rådgiver om valg af ejendomsmægler) til sælger. Denne rådgivning kan støtte en person, som selv ønsker at sælge sin ejerbolig. De fleste advokater fastsætter prisen efter tidsforbrug. Ca. 30 pct. anvender en fast pris. For udfærdigelse af købsaftale og økonomisk konsekvensberegning er prisen ca. 5.000 kr. inkl. moms. Danske Boligadvokater har udarbejdet en større pakke af sælgerrådgivningsydelser. Den omfatter bl.a. også prisfastsættelse og markedsføring på internettet. Desuden finansiering og rådgivning om tilstandsrapport m.v. I forhold til traditionel ejendomsformidling foretager advokaten ikke traditionel annoncering og fremviser ikke boligen. Desuden formidler advokaten ikke kontakt mellem sælger og potentielle købere. Dette koncept for sælgerrådgivning minder derfor om de ydelseskoncepter for ejendomsformidling, hvor formidleren kun udfører en del af ydelserne. Det er uklart, hvor mange advokater, der tilbyder denne ydelse. I undersøgelsen er konstateret priser fra 12.500 kr. inkl. moms til knap 19.000 kr. inkl. moms.

Køberrådgivning

På markedet for køberådgivning (Køberrådgivning er kun i mindre grad reguleret i LOFE) er der sket væsentlige forbedringer i konkurrencesituationen. En afgørende faktor i denne udvikling synes at være ophævelsen i 1997 af forbuddet mod, at ejendomsmæglere udførte skødeskrivning m.m. Før dette havde advokater et faktisk monopol på ydelser ved køberådgivning. I dag tilbyder både advokater, ejendomsmæglere og deciderede køberrådgiverekøberrådgivning. I undersøgelsen har næsten alle advokater og ca. 30 % af mæglerne køberrådgivning. Det er navnlig mæglere i mindre kæder samt i EDC-kæden, der tilbyder køberrådgivning, jf. tabel 2. Udover øget priskonkurrence har den nye situation også ført til, at advokater har skærpet opmærksomheden omkring indholdet af advokaternes ydelser i forbindelse med køberrådgivning. Køberrådgivning består af flere delydelser. Disse kan opdeles i følgende hovedgrupper:
 • 1. Gennemgang af købers økonomi.
 • 2. Vurdering af ejerboligens pris og standard.
 • 3. Forhandling om pris på købers vegne.
 • 4. Rådgivning om fortrydelsesret og advokatforbehold.
 • 5. Rådgivning om tilstandsrapport og ejerskifteforsikring.
 • 6. Rådgivning om forsikringsforhold i øvrigt. Rådgivning om energiforhold og miljømæssige forhold.
 • 7. Rådgivning om finansiering.
 • 8. Gennemgang af udkast til købsaftale. Herunder kontrol af servitutter, byrder, hæftelser og ejendomsoplysninger.
 • 9. Berigtigelse af handlen. Herunder refusionsopgørelse samt udfærdigelse og tinglysning af skøde.
Der er forskellige ydelseskoncepter for køberrådgivning. Hos knap halvdelen af advokaterne indgår alle ydelser. Resten tilbyder typisk ikke vurdering af ejendommens pris og rådgivning om finansiering. Desuden tilbyder mange af disse advokater ikke rådgivning om tilstandsrapporter, ejerskifteforsikring samt energi- og miljømæssige forhold. Knap halvdelen tilbyder desuden en minimumspakke. Den består af gennemgang af købsaftale og berigtigelse af handelen (skødeskrivning). De fleste uafhængige mæglere tilbyder kun skødeskrivning. EDC-kæden tilbyder både skødeskrivning og en udvidet ydelse (EDC-Køberservice.). Sidstnævnte omfatter alle ydelser. I gennemsnit er ejendomsmægleres salærer lidt lavere end advokater for de samme koncepter, jf. tabel 7. Ved sammenligning af køberrådgivning fra henholdsvis ejendomsmæglere og advokater indgår imidlertid andre forhold end prisen. Advokatens rådgivning er i princippet uafhængig. En ejendomsmægler kan også betegne sig som uafhængig, hvis hun opfylder nærmere betingelser. De fleste mæglere har imidlertid samarbejdsaftaler med bestemte finansielle virksomheder. Fx er opnås der kun rabatter på køberrådgivning fra EDC-mæglerne, hvis køberen foretager finansiering o.l. gennem EDC-kædens samarbejdspartnere. Uden rabatter er EDC-mæglernes salærer betydeligt højere end de typiske advokatsalærer, jf. anm. til tabel 7.

Tabel 7: Køberrådgivning. Salær i kr. inkl. moms.

Sælærintervaller og gennemsnit

Advokater Ejendomsmæglere Køberrådgivere
Køberrådgivning 7.500- 15.000 9.500 6.500-9.000 7.500 7.000 -12.500
Skødeskrivning 6.500-9.000 6.300 2.000-7.500 5.000 2.000 – 4500
Anm.1: EDC har fastsat en vejledende bruttotakst for køberrådgivning inkl. moms på 6.250 kr. + 1,1875 pct. af den offentlige ejendomsvurdering. Hvis denne vurdering er 1,25 mio. kr., er EDC´s vejledende bruttosalær godt 21.000 kr. Det faktiske nettosalær er typisk lavere. Det skyldes rabatter i forbindelse med ydelser fra EDC´s samarbejdspartnere. I undersøgelsen har flere EDC-mæglere vist samme regnestykke med udgangspunkt i en offentlig ejendomsvurdering på 1,25 mio. kr. Nettotaksten bliver her 6.907 kr. inkl. moms. Regnestykket ser således ud: 21.093 kr. minus rabatter som følge af optagelse af realkredit, banklån, ejerskifteforsikring og villaforsikring fra EDC´s samarbejdspartnere. Anm. 2: Skødeskrivning står for berigtigelse af handel m.m. Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Den nye situation har ført til skærpet priskonkurrence. Før 1996 eksisterede vejledende honorarregler, hvor advokaternes salærer blev beregnet som procentsats af ejendomsprisen. I dag beregnes salæret som faste priser fastsat af den enkelte udbyder for forskellige typer ydelser. Det har ført til, at advokaters salær for både køberrådgivning og skødeskrivning siden 1995 er faldet for de fleste ejerboliger, jf. tabel 8.

Tabel 8: Honorarudvikling for advokaters køberrådgivning

Indeks 100 = honorarer 1995

Ejendomspris i mio.kr. Køberrådgivning Skødeskrivning
0,7 138 92
1,0 113 75
1,2 101 67
1,5 87 53
2,5 59 40
Anm.: Indeks 100 er beregnet ud fra Advokatsamfundets vejledende honorarer, som blev ophævet i 1996. Kilde: Konkurrencestyrelsens undersøgelse og materiale i styrelsen. På området for køberrådgivning er der således sket en gunstig udvikling. Dette har givet sig udslag i både faldende priser, større klarhed om ydelser og priser samt bedre valgmuligheder. Det skyldes navnlig, at der fra 1997 blev mulighed for, at ejendomsmæglereog deciderede køber- og sælgerrådgivere kunne blive nye udbydere på markedet. Denne nye situation har skærpet konkurrencen både mellem ejendomsmæglere og advokater og mellem advokater indbyrdes. Kilde: Rapport fra Konkurrencestyrelsen – september 2003 Udgivet af Konkurrencestyrelsen http://www.ks.dk/ BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot