INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Boligsalg og sælgerrådgivning

– Hvori BoligAssistancens sælgerrådgivning består !

Boligrådgivning ved salg

NBC Gruppens / BoligAssistancens rådgivning ved salg af bolig har som hovedformål at give sælger en uvildig rådgivning, der sikrer at forhandlingerne og gennemførelsen af selve boligsalget og handlen som helhed forløber uden problemer i forbindelse med Deres salg af fast ejendom formidlet af en ejendomsmægter. I forbindelse med Deres ejendomssalg, som f.eks. parcelhus, ejerlejlighed, sommerhus, anpartslejlighed eller anden form for ejendom, rådgiver vi Dem om følgende, idet vi dog ikke påtager os formidling af ejendomssalg i form af en formidlingsaftale, som den De kan indgå med statsautoriserede ejendomsmæglere eller Advokater.

BoligAssistancens SælgerRådgivning består af følgende:

 1. Sælgerservice – Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.
 2. Sælgselvrådgivning –  Rådgivning m.v. til sælger, som selv har fundet en køber til sin ejerbolig.BoligAssistancen udfærdiger købsaftalen baseret på den af sælger selv afsluttede salgsforhandling med køber. Sælger står for annoncering, markedsføring, selve salgsprocessen, fremvisning, indhentelse af dokumenter, salgsforhandlinger m.v. Køber er repræsenteret ved egen rådgiver.Da vore SælgSelv ydelser ikke er at forveksle med de traditionelle ejendomsformidlingsydelser hos enejendomsmægler, er vore ydelser og vor rådgivning IKKE omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

BoligAssistancen har investeret i markedets mest moderne systemprogrammer til udarbejdelse af bl.a. salgsopstillinger og købsaftaler.

Vi er tilknyttet såvel Realkreditnettet/E-nettet som Tinglysningsrettens digitale Tinglysningssystem m.v.

a)  SælgerService

Såfremt De ønsker at sælge gennem statsautoriseret ejendomsmægler, kan vi tilbyde Dem rådgivning i forbindelse med Deres indgåelse af formidlingsaftalen, herunder honorarets størrelse, ligesom vi tilbyder at være kontaktled til ejendomsmægleren i salgsperioden. Modulet omfatter vor assistance under tilrettelæggelse og gennemførelse af salget m.v., dvs. før salget, under salgsforhandlingerne og efter salget. Før salget:
 • Gennemgang af formidlings/ kommissionsaftale og mæglerens vurdering, herunder rådgivning i forbindelse med valg mellem flere vurderinger.
 • Gennemgang af tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud, herunder rådgivning om betydningen heraf, set fra sælgers side.
 • Eventuelle mangler, herunder afklaring af hvilke oplysninger, der skal afgives overfor den bygningssagkyndige, ejendomsmægleren og køber i forbindelse med sælgers loyale oplysningspligt.

Under salgsforhandlingerne:

 • Forhandling af salgsvilkårene, herunder kontakt til mægleren, deltagelse i prisforhandlingerne, sikring af den gunstigst mulige formulering af specielle vilkår m.v.
 • Sikre at sælger opnår det økonomisk bedst mulige resultat.
 • Økonomien i handlen, herunder de forhold, der påvirker prissætningen på den konkrete ejendom.
 • Fortrydelsesret, herunder rådgivning om betydningen af at køber har fortrydelsesret.
 • Mangler, herunder sikring af at de relevante oplysninger afgives overfor køber, således at sælger ikke kan mødes med økonomiske eller andre krav fra køber efter handlens indgåelse.
 • Kurssikring, herunder rådgivning om sælgers mulighed for kurssikring og indfrielse af lån, der ikke skal overtages af køber.

Efter salget:

 • Skøde og øvrige aftaledokumenter gennemgås.
 • kontrol af mæglers og pengeinstitutters ekspedition af ejerskiftebelåning, evt. gældsovertagelse af eksisterende belåning, indfrielse af sælgers hæftelser m.v.
 • Kontrol af refusionsopgørelsen
 • Sikring af en betryggende gennemførelse af handlen, herunder at ekspeditionerne gennemføres hurtigst muligt af såvel mægler som købers rådgiver, således at sælgers provenu kan frigives, straks det er muligt.

b) SælgSelvRådgivning

Ønsker De selv at sælge Deres bolig og har De selv fundet en køber, kan BoligAssistancen assistere Dem med udfærdigelsen af den endelige købsaftale baseret på Deres oplysninger og den mellem Dem og køber endeligt indgåede handel. Dette modul omfatter og forudsætter følgende:
 • BoligAssistancen udfærdiger en købsaftale baseret på Deres og købers oplysninger og den endelige salgsaftale, der er indgået mellem parterne – uden involvering afejendomsmægler.
 • Sælger står for annoncering, markedsføring, selve salgsprocessen, fremvisning, alle salgsforhandlinger m.v. samt den endelige overdragelse.
De skal således selv stå for:
 • at prisfastsætte Deres ejendom, evt. ved at indhente uforpligtende mæglervurderinger.
 • at udforme og indrykke salgsannoncerne og stå for øvrig markedsføring.
 • at indhente de for salget nødvendige dokumenter, f.eks. tilstandsrapport, el- rapport, energimærkning, administrator ejerlejlighedsskema, ejerskifteforsikringstilbud samt øvrige dokumenter). Vi vejleder gerne om hvor og hvorledes disse dokumenter indhentes.
 • at fremvise Deres ejendom overfor potentielle købere. Læs mere her om fremvisning.
 • at sælge ejendommen (BoligAssistancen assisterer ikke ved salgsforhandlingerne).
 • at foretage nøgleoverdragelse

Hvad vi står for

Vi tilbyder at udarbejde en købsaftale m.v. med udgangspunkt i branchens normer og regelsæt samt gældende lovgivning, lig et traditionelt mæglersalg, idet det dog skal understreges, at vore ydelser ikke må forveksles med de ydelser, De kan opnå hos en traditionel og dyr ejendomsmægler, idet vi ikke optræder som ejendomsformidlere ved Deres salg. Vore ydelser, der således ikke er ejendomsformidlingsydelser omfatter:
 • Udarbejdelse af Købsaftalen. Læs her om købsaftaler.
 • Almindelig juridisk rådgivning såfremt der under processenopstår behov for afklaring af spørgsmål og øvrig rådgivning, der ikke er omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser .
 • Koordination af Deres indgåelse af købsaftale med køber og dennes evt. rådgiver og pengeinstitut samt Deres eget pengeinstitut. Sidstnævnte i relation til indfrielse af pantehæftelser som ikke overtages af køber eller evt. gældsovertagelse. Læs mere her om kurssikring.
 • Kontrol af det af købers rådgiver udarbejdede digitale skødeudkast og refusionsopgørelse. Læs her om skøde og her om refusionsopgørelse.
 • Kontrol af at berigtigelsen foretages korrekt af købers rådgiver, og at Deres salgsprovenu frigives, så snart der foreligger endeligt tinglyst skøde. Læs mere her om berigtigelsen.

Deres salg

Når De skal i gang med at sælge Deres bolig selv skal vi gøre opmærksom på følgende:

I.   Salgets forberedelse

 • De skal begynde med at indsamle alle de nødvendige oplysninger om Deres ejendom til brug for Deres køber.

II.   Ejendommens prisfastsættelse

Det næste trin er den vigtige prisfastsættelse af Deres bolig. Vi assisterer ikke hermed. Læs mere her.

III. Markedsføringen

Internet-annoncering er i dag den vigtigste salgskanal for navnlig gør-det-selv boligsælgere og De står selv for udformning og indrykning samt omkostninger hertil i samtlige valgte medier. Som led i markedsføring og annoncering bør De overveje indrykning af digitale fotos/360º panorama billeder. Læs mere her. Det kan endvidere som led i markedsføring og annoncering tilrådes at anvende overskuelige plantegninger af Deres ejendom, som De enten kan scanne eller optage digitalt til brug for internetannonceringen. NB ! Husk at slette Deres internetannoncer, når Deres ejendom er solgt.

IV. Tilstandsrapport, El-rapport og energimærke/plan

Afhængig af ejendomstypen anbefaler BoligAssistancen, at De lader såvel El- og Tilstandsrapport som energimærke udarbejde for Deres ejendom. Læs mere her ansvarsfraskrivelse som sælger m.v. . Ejerskifteforsikring Ved at indhente tilbud på og tilbyde at betale 50 % af ejerskifteforsikringen kan De frigøre Dem fra det normale 10-årige sælgeransvar. I den forbindelse bør De derfor samtidig, på basis af el-rapporten og tilstandsrapporten, indhente tilbud på ejerskifteforsikring. Læs mere her.
 • Mere om el- og tilstandsrapport – læs her.
 • Mere om lovpligtigt energimærke – læs her.
 • Om fejl og mangler – læs her.

V. Køberen fundet

Vi udarbejder den endelige købsaftale, når De selv har fundet frem til en køber og De forudgående selv har aftalt alle handlens vilkår og detaljer med denne, dvs. når De har indgået en endelig aftale om salg. Dette indbefatter ikke fremvisning og forhandlinger med den endelige køber og dennes rådgivere omkring salgsvilkårenes og salgets endelig udformning m.v. Købsaftalen udarbejdes således alene på basis af Deres og købers egne oplysninger, og der foretages ingen bearbejdning af oplysningerne fra vor side. Vi tilbyder ej heller finansieringsforslag til køber.

VI.   Berigtigelse af handelen

Når den endelige købsaftale er accepteret/underskrevet af begge parter, skal handlen berigtiges, dvs. at der skal udfærdiges og tinglyses digitalt skøde m.v. Læs mere her om handlens berigtigelse. Det er sædvanligvis købers egen rådgiver der står for berigtigelsen af handlen, og køber skal betale omkostningen hertil i henhold til købsaftalen. Eftersom loven ikke tillader, at samme part både repræsenterer køber og sælger i samme handel, kan BoligAssistancen ikke tilbyde køberen af Deres ejendom at berigtige handlen, dette uagtet, at vore ydelser ikke har karakter af eller kan fortolkes som rådgivning i forbindelse med salget, jf. de gængse ejendomsformidlingsydelser hos de traditionelle ejendomsmæglerydelser. I forbindelse med handlens berigtigelse sørger BoligAssistancen for:
 1. Fremsendelse af den endelige købsaftale til købers rådgiver og pengeinstitut samt Deres pengeinstitut. Sidstnævnte i relation til indfrielse af pantehæftelser som ikke overtages af køber eller evt. gældsovertagelse.2
 2. Fremsendelse til handlens parter af de af Dem indhentede nødvendige dokumenter til brug for købers berigtigende part m.v.
 3. Kontrol af det af købers rådgiver udarbejdede digitale skødeudkast og refusionsopgørelsen.
 4. Kontrol af at berigtigelsen foretages korrekt af købers rådgiver og at Deres salgsprovenu frigives af denne, så snart der foreligger endeligt tinglyst skøde. Læs mere her om berigtigelsen.
På overtagelsesdagen mødes De selv med køber, for bl.a. at aflæse forbrugsmålere (el, gas, vand og varme) på grundlag af et aflæsningsskema. Dette returneres herefter til købers rådgiver til brug for dennes udarbejdelse af refusionsopgørelse. De skal selv indberette måleraflæsning og bruger/ejerskifte til forsyningsselskaberne.

Refusionsopgørelse

Umiddelbart efter overtagelsen udarbejder købers rådgiver en refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen vedrører udgifter, som De har afholdt, men som også dækker ejendommen efter overtagelsesdagen. På opgørelsen indgår ligeledes udgifter, der betales af køber, men som vedrører den periode, De har ejet ejendommen. BoligAssistancen modtager refusionsopgørelsen fra købers rådgiver og kontrollerer at alle udgiftsposter på refusionsopgørelsen er opgjort korrekt. Herefter sender vi opgørelsen til Dem for godkendelse og underskrift.

Frigivelse af salgsprovenuet

Ejendommen er nu overtaget af køber og dokumentgangen er afsluttet. Købers rådgiver orienterer om, at køber har fået sit endelige skøde på ejendommen tinglyst uden anmærkninger, og at købesummen nu kan udbetales til sælger. For samtlige SælgSelv Salgsydelser fra BoligAssistancen gælder det, at De altid og under hele forløbet kan kontakte os for afklaring af eventuelle juridiske spørgsmål og problemstillinger De måtte støde på undervejs. BEMÆRK BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot