INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Dokumenter ved salg

– De nødvendige dokumenter ved SelvSalg

Salget af Deres bolig kræver, at De fremskaffer og foreligger en række dokumenter som dels skal bruges i forbindelse med udarbejdelsen af salgsopstilling og købsaftale dels skal udleveres til køber og købers berigtigende rådgiver i forbindelse med selve handlen. BoligAssistancen sørger i den forbindelse for at rekvirere visse af de nødvendige dokumenter medens andre skal fremskaffes af sælger. De kan nedenfor se en tabel over hvilke dokumenter vi fremskaffer, og hvilke De selv skal rekvirere i forbindelse med salget af forskellige ejendomstyper. Herudover tilråder vi Dem at gennemse oversigten på ”Boligens dokumenter” som indeholder en kort forklaring for hvert enkelt dokument, samt hvor dette kan rekvireres, såfremt det skulle være bortkommet. Vi skal endvidere minde om, at det, for rekvirering og modtagelse af visse dokumenters vedkommende, kan være forbundet med en lang offentlig ekspeditionstid, hvilket vil kunne forsinke udarbejdelsen af købsaftalen.

De nødvendige bilag

Uanset om De vælger at sælge selv ved hjælp af en af en pakke løsning hos en sælgerrådgiver eller via en Ejendomsmægler, skal De have en række dokumenter vedrørende Deres ejendom klar, når De vil sælge Deres bolig. I det følgende finder De en ikke udtømmende beskrivelse af de enkelte dokumenter, samt information om, hvor De kan rekvirere disse, såfremt de skulle være bortkommet eller måske aldrig har været i Deres besiddelse. De kan også se eksempler på de vigtigste papirer ved at klikke på hvert enkelt af dem. Bemærk at sælgerrådgiveren eller ejendomsmægleren rekvirerer tingbogsattest og Ejendomsdatarapport. Sælger betaler kostpris for disse bilag.

Generelt for både villa, ejerlejlighed og fritidshus

Offentlig ejendomsvurdering

Seneste offentlige ejendomsvurdering. Alle boliger vurderes af det offentlige én gang om året. Vurderingen indeholder både ejendomsværdien og grundværdien og udsendes typisk i maj måned. Er denne bortkommet kan De få en ny hos det lokale vurderingsråd.

BBR-ejermeddelelse

BBR-ejermeddelelsen indeholder oplysninger om boligens identifikation, opførelsesår, beliggenhed, størrelse, tekniske forhold, indretning, installationer og anvendelse. De vil under normale omstændigheder ligge inde med BBR-ejermeddelelsen, men en ny kan fås hos kommunen.

Ejendomsskatteopkrævning

Seneste ejendomsskattebillet med kvittering for betaling af senest forfaldne rate. Ejendomsskatteopkrævningen er en årlig opgørelse fra kommunen, der viser, hvor meget De skal betale i boligskatter og -afgifter i det kommende år. Opgørelsen udsendes i slutningen af året. Såfremt den er bortkommet kan en ny fås hos kommunen, som sædvanligvis vil kræve at se en kvittering for allerede betalte skatter og afgifter, før De kan få en ny.

Kopi af private pantebreve

Bestående private pantebreve: Seneste terminskvittering og kopi af pantebreve. Under hæftelser i tingbogen fremgård, hvilke pantebreve, der er tinglyst i boligen. Hvis Deres kopi af pantebrevene er bortkommet, kan De få et nyt på tinglysningskontoret. De skal kunne vise kopier af seneste terminsopkrævninger eller betalingsoversigt. Hvis der er en lav rente på de eksisterende pantebrevslån i boligen, kan det måske være interessant for køber at overtage lånene.

Aktuel opgørelse af gæld

Bestående realkreditlån

Seneste årsopgørelse fra realkreditinstitut med kontrolkode samt seneste terminskvitteringer eller kopi af betalingsoversigt fra PBS, kopi af kontoudtog fra pengeinstitut på realkreditlån, pantebreve og lån i pengeinstitut Ud over realkreditlån og sælgerpantebrev kan en bolig være yderligere belånt. Boligens friværdi kan være udnyttet som sikkerhed (pant) for andre lån, for eksempel ved at der er tinglyst et ejerpantebrev. Når De sælger Deres bolig skal ethvert lån med sikkerhed i boligen enten overtages af køber eller indfries af Dem. Derfor skal De fremvise det seneste års opgørelser fra Deres realkreditinstitut med relevante terminskvitteringer eller betalingsoversigt.

Tilbehør

  • Oplysning om medfølgende løsøre – herunder hårde hvidevarer (angiv mærke og årgang).
  • Oplysning om varmeinstallation (centralvarme, fjernvarme eller lignende).
  • Oplysning om forbrug af el og vand samt årsopgørelser fra forsyningsvirksomheder.

Energimærkning

En energimærkning giver køber et realistisk overblik over udgifter til varme, el og vand samt forslag til forbedringer. Alle boliger skal være energimærket ved salg, og mærket må højst være 3 år gammelt.

For villaer og fritidshuse tillige

Matrikelkort

Matrikelkortet viser boligens skel og matrikelnummer. Matrikelkortet kan fås hos enten Stadskonduktørembedet (for Københavns kommune), Vej- og Matrikelafdelingen (for Frederiksberg kommune) eller Kort- og Matrikelstyrelsen (for øvrige kommuner).

Arealattest

Kopi af servitutter

Lokalplan

Forsikringspolice

Ejendomsforsikringspolicer med seneste præmiekvittering. Når De sælger Deres bolig skal De oplyse køber om boligens forsikringsforhold. Policen skal derfor fremlægges sammen med præmieopkrævning og betalingsoversigt eller kvittering for betaling i tilfælde af præmieændring.

Opgørelser over forbrug

Oplysning om forbrug af varme samt årsopgørelser fra eventuelle forsyningsvirksomheder. De skal overgive kopier af de seneste årsopgørelser over forbrug af vand, varme, el og gas, samt fællesantenne eller hybridnet.

Bygningsattester og tegninger

Bygningstegninger samt alle byggetilladelser og bygningsattester Bygningsattesten er kommunens tilladelse til, at boligen tages i brug efter opførelse eller eventuel ombygning, og gives i kopi til køber sammen med tegninger og beskrivelser af boligen (byggematerialer, bærende konstruktion, isoleringsforhold med mere). Hvis disse er blevet væk kan nye fås hos kommunen.

Eventuel tingbogsattest

Tingbogsattesten giver oplysninger om tinglyste rettigheder og begrænsninger på boligen. Attesten viser hvem, der ejer boligen, hvornår den er købt og købesummen, hvilke begrænsninger der påhviler boligen (kaldet byrder) og oplysninger om boligens pantebreve (kaldet hæftelser). Ejendomsformidleren indhenter normalt selv denne attest.

Eventuel tilstandsrapport og El-rapport

Rapporterne over boligens tilstand skal være lavet af en byggesagkyndig/installatør og må ikke være over 6 måneder gammel. Herudover særskilt oplysning om evt. olietank (nedgravet, etableret i kælder eller lignende).

Regional forureningsoplysning

Grundejerforening

Vedtægter, seneste regnskab, budget og generalforsamlingsreferat i grundejerforening med pligtigt medlemsskab. Herunder oplysning om evt. indskud til privat vandværk. De skal fremvise eventuelle vedtægter fra grundejerforeningen og referat fra seneste generalforsamling samt kvitteringer. Disse kan fås hos grundejerforeningen

For ejerlejligheder tillige

For ejerlejligheder, skal ud over de generelle dokumenter bruges:

Ejerlejlighedskort

Ejerlejlighedskort. De skal aflevere kopi af ejerlejlighedskortet. Kortet viser den enkelte lejligheds omrids og areal, mens rummenes fordeling normalt ikke fremgår. Ejerlejlighedskortet kan fås på det nærmeste tinglysningskontor.

Fællesudgiver og varme

Kvitteringer eller betalingsoversigt for fællesudgifter og a conto varme. Seneste varmeregnskab

Opgørelse over forbrug

Seneste årsopgørelser over fællesudgifter og varme.

Papirer fra ejerforeningen

  • Vedtægter for ejerforeningen.
  • Seneste årsregnskab.
  • Seneste budget.
  • Seneste generalforsamlingsreferater.
  • Ejerforeningens tinglyste vedtægter og tillæg samt seneste årsregnskab og referat fra generalforsamlingen i ejerforeningen. Disse kan fås hos ejerforeningen.
  • Oplysning om administrator (navn og adresse)..
  • Eventuel husorden.

Ejendommens forsikringspolice

Brandpolice for hele ejendommen. Kopi af hovedejendommens forsikringspolice. De kan fås hos ejerforeningen

Fritidsbolig tillige

Matrikelkort

Kortet viser boligens skel og matrikelnummer. Matrikelkortet rekvireres hos enten Stadskonduktørembedet (for Københavns kommune), Vej- og Matrikelafdelingen (for Frederiksberg kommune) eller Kort- og Matrikelstyrelsen (for øvrige kommuner).

Forsikringspolice

Når De sælger Deres bolig skal De oplyse køber om boligens forsikringsforhold. Derfor skal policen fremlægges sammen med præmieopkrævning og betalingsoversigt eller kvittering for betaling i tilfælde af præmieændring.

Eventuelle bygningsattester og tegninger

Bygningsattesten er kommunens tilladelse til, at boligen tages i brug efter opførelse eller eventuel ombygning og bør vises til køber sammen med tegninger og beskrivelser af boligen (byggematerialer, bærende konstruktion, isoleringsforhold med mere). Hvis disse er bortkommet kan nye fås hos kommunen.

Dokumenter fra grundejerforeningen

Eventuelle kvitteringer for vandværk og grundejerforening samt referat fra seneste generalforsamling i grundejerforeningen. Kan fås hos grundejerforeningen. Herudover indhenter vi attester og andre oplysninger fra offentlige myndigheder med flere.
BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot