INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Boligsalgets salgsproces

– og SælgSelv modulets forløb via BoligAssistancen

Hvis De selv har solgt Deres bolig uden brug af ejendomsmægler, kan De benytte vort SælgSelv modul, hvor processen forløber som følger:

Købsaftalens forberedelse

For at kunne iværksætte sagen, baseret på Deres eget forudgående salg til en køber De selv har fremfundet, bedes De venligst klikke her og udfylde formularen i henhold til vejledninger på siden.

Rådgivningsaftalen

Vi sender Dem derpå vor  “Rådgivningsaftale ved SælgSelv. Rådgivningsaftalen, der ikke må forveksles med en ejendomsmægler formidlingsaftale, skal De returnere til os, førend vi kan påbegynde Deres sag. Når vi får denne underskrevne aftale retur fra Dem, igangsætter vi udarbejdelsen af købsaftalen baseret på Deres egne oplysninger og de af Dem indhentede dokumenter. Der foretages ingen bearbejdning af de fra Dem modtagne data.Læs her om ejendommens dokumenter.

Prisfastsættelse og salget af Deres ejendom

Prisfastsættelsen af Deres bolig er den indledende og meget vigtige manøvre, når Deres bolig skal sættes til salg. Vi assisterer ikke hermed. Læs mere her om prisfastsættelsen og søg under Links efter de relevante boligbaser i forbindelse med Deres annoncering af ejendommen over internettet. De skal således selv stå for:
  • at prisfastsætte Deres ejendom, evt. ved at indhente uforpligtende mæglervurderinger. Læs mere her eller her
  • at udforme og indrykke salgsannoncerne og står for al øvrig markedsføring. Læs mere her.
  • at indhente de for salget nødvendige dokumenter, f.eks. tilstandsrapport, el-rapport, energimærkning, administrator ejerlejlighedsskema, ejerskifteforsikringstilbud samt øvrige dokumenter). Vi vejleder gerne om hvor og hvorledes disse dokumenter indhentes.
  • at fremvise Deres ejendom overfor potentielle købere. Læs mere her om fremvisning.
  • at sælge ejendommen (BoligAssistancen assisterer ikke ved salgsforhandlingerne) og indgå en endelig aftale om salg med den køber De selv har fremfundet.

Hvad vi står for

Vi udarbejder selve købsaftalen med udgangspunkt i branchens normer og gældende lovgivning, lig et traditionelt mæglersalg, idet det skal understreges, at vore ydelser ikke må forveksles med de ydelser, De kan opnå hos en traditionel og dyr ejendomsmægler, idet vi ikke optræder som ejendomsformidlere ved Deres salg. Vore ydelser, der således ikke er ejendomsformidlingsydelser omfatter:
 • Udarbejdelse af Købsaftalen. Læs her om købsaftaler.
 • Almindelig juridisk rådgivning såfremt der under processen opstår behov for afklaring af spørgsmål og øvrig juridisk rådgivning, der ikke er omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser .
 • Koordination af Deres indgåelse af købsaftale med køber og dennes evt. rådgiver og pengeinstitut samt Deres eget pengeinstitut. Sidstnævnte i relation til indfrielse af pantehæftelser som ikke overtages af køber eller evt. gældsovertagelse. Læs mere her om kurssikring.
 • Kontrol af det af købers rådgiver udarbejdede digitale skødeudkast og refusionsopgørelse. Læs her om skøde og her om refusionsopgørelse.
 • Kontrol af at berigtigelsen foretages korrekt af købers rådgiver, og at Deres salgsprovenu frigives, så snart der foreligger endeligt tinglyst skøde. Læs mere her om berigtigelsen.
Bemærk, at da der ikke er tale om ejendomsformidlingsydelser fra vor side, vil der ikke fra vor side blive udarbejdet salgsbudget og salgsprovenuberegning m.v. Læs mere her om salgsbudgettet. Vore ydelser er således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser.

Tilstandsrapport, El-rapport og Energimærke

BoligAssistancen anbefaler, at De lader udarbejde en tilstandsrapport, en el-rapport samt et energimærke påDeres ejendom (dog ikke for ejerlejligheder og visse andre ejendomstyper). De kan læse mere her om tilstandsrapporter og her om energimærke. Når De har fået udarbejdet tilstandsrapport og El-rapport samt energimærke, sender De kopi afdisse til os.

Ejerskifteforsikring og villaforsikring

Ejerskifteforsikring De kan som sælger frigøre Dem fra det normale 10-årige sælgeransvar ved at udlevere en tilstandsrapport og tilbud på  en ejerskifteforsikring til køber. Læs mere her. De bør således i forbindelse med tilstandsrapporten indhente et forsikringstilbud på ejerskifteforsikring og evt.  villaforsikring (gælder ikke ejerlejligheder). Når De har modtaget ovennævnte forsikringstilbud, skal De fremsende kopi heraf til os.

Markedsføring m.v.

Læs nærmer her om annoncering, markedsføring, fotooptagelser m.v. i forbindelse med indledning af Deres salg. Bemærk, at da der ikke er tale om ejendomsformidlingsydelser fra vor side, vil der ikke fra vor side blive udarbejdet salgsbudget og salgsprovenuberegning.

Underskrivelse af købsaftalen

BoligAssistancen fremsender købsaftalen til Deres underskrift, når vi har modtaget den underskrevne købsaftale fra køber. Ved vor modtagelse af den underskrevne købsaftale fra Dem, anmoder vi straks køber om at deponere den kontante udbetaling på en skødedeponeringskonto i Deres pengeinstitut til købers rådgivers frigivelse ved handlens afslutning. Dokument kontrol Når købers rådgiver har udarbejdet  udkast til det digitale skøde fremsendes det tilBoligAssistancen. Skøde udkastet bliver herefter nøje kontrolleret af os, og vi drager omsorg for at indholdet er i nøje overensstemmelse med det, der er aftalt i købsaftalen og eventuel efterfølgende korrespondance. Vi sørger for at eventuelle uoverensstemmelser bliver korrigeret, hvorefter skødet fremsendes til Deres underskrift. Når vi har modtaget det underskrevne skøde retur fra Dem, fremsendes dette til købers rådgiver med anmodning om at foranledige købers underskrift og samtidig tinglysning af skøde og eventuelle sælgerpantebreve. Læs mere her om handlens berigtigelse.

Overtagelsen

På overtagelsesdagen mødes De med køber, for bl.a. at aflæse forbrugsmålere (el, gas, vand og varme) på grundlag af et aflæsningsskema De modtager fra os. Dette returneres med herefter til os.

Refusionsopgørelse

Umiddelbart efter overtagelsen udarbejder købers rådgiver en refusionsopgørelse. Refusionsopgørelsen vedrører udgifter, som De har afholdt, men som også dækker ejendommen efter overtagelsesdagen. På opgørelsen indgår ligeledes udgifter, der betales af køber, men som vedrører den tid, De har ejet ejendommen. BoligAssistancen modtager refusionsopgørelsen fra købers rådgiver og kontrollerer at alle udgiftsposter på refusionsopgørelsen er opgjort korrekt. Herefter sender vi opgørelsen til Dem for godkendelse og underskrift. Læs mere her om refusionsopgørelsen.

Frigivelse af salgsprovenuet

Ejendommen er nu overtaget af køber og dokumentgangen er afsluttet.  Købers rådgiver orienterer om, at køber har fået sit endelige skøde på ejendommen tinglyst uden anmærkninger, og at købesummen, der er deponeret på skødedeponeringskonto i Deres pengeinstitut, kan udbetales til Dem. De kan altid benytte Kontaktformularen eller sende en e-mail, hvorefter vi kontakter Dem.

BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot