INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Frikøb og hjemfaldspligt

-Skattemæssige konsekvenser

Kilde: Københavns Kommune økonomiforvaltningen 9. kontor

Faste og ensartede retningslinier for frikøb og udskydelse af Københavns Kommunes tilbagekøbsrettigheder — vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. februar 1996

Frikøb

Frikøb medfører, at deklarationen om kommunens tilbagekøbsret til ejendommen aflyses og falder bort. Frikøb sker ved betaling af et kontant beløb, som beregnes således:
  • Såfremt kommunen skal betale erstatning for bygninger, reduceres den senest med delte offentligeg grundværdi med tilbagekøbssummen. Dette beløb tilbagediskonteres fra tilbagekøbsåret til indeværende år med en diskonteringsrente på 4% p.a.
  • Såfremt kommunen ikke skal betale erstatning for bygninger, reduceres den senest meddelte offentlige ejendomsværdi med tilbagekøbssummen. Dette beløb tilbagediskonteres fra tilbagekøbsåret til indeværende år med en diskonteringsrente på 4% p. a.

Udskydelse

Udskydelse medfører, at året for kommunens tilbagekøbsret til ejendommen ændres ved tinglysning af påtegning på deklarationen med angivelse af det nye tilbagekøbsår. Udskydelse kan ske i op til 70 år fra anmodningen herom og sker ved betaling af et kontant beløb, som beregnes således: Uanset om kommunen skal betale erstatning for bygninger eller ej, beregnes udskydelsesbeløbet som differencen mellem frikøbsbeløbet, beregnet på grundlag af det hidtidige tilbagekøbsår, og frikøbsbeløbet, beregnet på grundlag af det nye tilbagekøbsår.

Vurdering

Såfremt kommunen ikke skal betale erstatning for bygninger, skal ejeren i forbindelse med frikøb eller udskydelse afgive. en erklæring på tro og love om, at der ikke på ejendommen siden seneste offentlige vurdering er afsluttet forbedringsarbejder i henhold til sanerings- eller byfornyelsesloven eller afholdt omkostninger til forbedring og vedligeholdelse, som overstiger et beløb svarende til 25% af den seneste offentlige ejendoms vurdering. Kan ejeren ikke afgive sådan erklæring, skal der foretages særskilt vurdering. 26. maj 2000 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Skattemæssige konsekvenser Skatte- og Registerforvaltningen Juni 2000. Skattemæssige konsekvenser ved frikøb/udskydelse af Københavns kommunes tilbagekøbsrettigheder (hjemfaldspligt) Frikøb: Såfremt der sker frikøb fra kommunens tilbagekøbsret ophører retten til at foretage skattemæssige afskrivninger fra og med det indkomstår, hvori aftalen om frikøb indgås. Hvis der inden frikøbet er foretaget afskrivninger som følge af tilbagekøbsretten, skal der i forbindelse med salg af ejendommen, ske genbeskatning af de foretagne afskrivninger efter de herom gældende regler, (afskrivnings lovens § 26, stk. 2, jf. § 21). Det vederlag, der betales for frikøbet, kan hverken fratrækkes eller afskrives, men nedsætter genbeskatningen af foretagne afskrivninger ved et salg. Udskydelse I tilfælde af, at tilbagekøbstidspunktet udskydes, skal den resterende del af afskrivningerne fordeles (udstrækkes) over den nye tilbagekøbsperiode, dvs. fra året for udskydelsen og indtil det nye tilbagekøbsår. Det beløb, der betales for udskydelsen, tillægges afskrivningsgrundlaget. Det kan illustreres ved følgende eksempel:
Af for en ejendom købt i 1994, f.eks. 300.000 kr. Mulige afskrivninger 1994-1997, (hvad enten de er foretaget eller ej)           – 16.500 kr. Resterende afskrivningsgrundlag                      283.500 kr. 11998 udskydes tilbagekøbstidspunktet til 2066 Betaling for udskydelsen, f.eks.              + 70.000 kr. Nyt afskrivning                      353.500 kr.
Det nye afskrivningsgrundlag er således i eksemplet 353.500 kr., som skal afskrives over perioden frem til det nye tilbagekøbstidspunkt, år 2066. Kilde: Københavns Kommune

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot