INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Boligaktieselskaber

Blandt mulighederne for organisering af boliger er de såkaldte boligaktieselskaber. Nedenstående er som udgangspunkt ment som en indføring i denne boligkategori og kan følgelig ikke anses som udtømmende.

Generelt

Boligaktieselskaber defineres jf. Andelsboligforeningslovens §8 som: Ved et boligaktieselskab forstås i denne lov et aktieselskab, hvor der til en aktie er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed i selskabets ejendom. Ved et boliganpartsselskab forstås et anpartsselskab, hvor der til en anpart er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed i selskabets ejendom. På en række områder har boligaktieselskaber lighedspunkter med hvad der kendes fra andelsboligforeninger. For boligaktieselskaberne er grundtanken, at erhvervelse af en aktie giver ret til at bebo en af selskabets boliger. Grundet en række lighedspunkter med andelsboligerne, findes lovhjemmelen for boligaktieselskaber i Andelsboligforeningsloven.

Ret til beboelse

Formålet med oprettelse af et boligaktieselskab er først og fremmest, at det giver indehaverne af aktierne ret(/pligt) til at bebo en bolig. Eksempelvis hvor det i selskabets vedtægter er fastslået, at man kun kan erhverve en aktie med dertilhørende boligret, hvis den samtidig opfyldes.

Organisering

På trods af at boligaktieselskaber er organiseret i aktieselskabsformen, kan opbygningen bedst sidestilles med et almindeligt lejeforhold. Aktiehaveren køber reelt en brugsret til den ønskede bolig, men skal betale månedlige ydelser til selskabet. Hvilket på mange punkter ligner hvad der også gælder for lejere, som også skal betale en fast månedlig leje til udlejeren. Manglende betaling af ”leje” til aktieselskabet er at anse for almindelig misligholdelse, og vil normalt medføre ophør af boligforholdet.

Køb og salg af boligaktier

Reglerne for køb og salg af boligaktier er de samme som ved salg af andelsbeviser ved andelsboliger, jfr. Andelsboligforeningslovens §§5-6. Efter disse bestemmelser er det af afgørende betydning at fastslå hvad værdien af aktierne er, hvilket sker ud fra en vurdering af bl.a. aktieselskabets likvide midler og hvad overdrageren oprindeligt betalte for sine aktier. Overdragelse af en boligaktie må dog kun ske samlet, jfr. Andelsboligforeningslovens §10: Ejere af aktier eller anparter i selskaber som nævnt i § 8 må kun overdrage dem samlet og kun til en enkelt erhverver. Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke overdragelse af en aktie eller en anpart i et selskab, der enten
  1. Har mindst halvdelen af boligtagerne i ejendommen som aktionærer eller anpartshavere, eller
  2. Hvis erhvervelse af ejendommen er anmeldt til tinglysning inden den 13. februar 1976 og overdragelsen sker til en lejer af en beboelseslejlighed i ejendommen, som mindst 1 år forud for aftalen har opnået en varig lejeaftale om lejligheden, og som siden har boet i ejendommen.
Blandt de væsentligste formål med at fastslå den samlede overdragelse er at undgå, at der sker bortsalg af beboelsesret og ejerskab særskilt. Eksempelvis ved at der sker opkøb af aktien, men hvor køberen ikke ønsker at bebo boligen og bortsælger retten hertil særskilt.

Skattemæssige konsekvenser

Brug af boligaktieselskabsformen giver en række skattemæssige konsekvenser for såvel selskabet som den eller dem som sælger deres aktier i selskabet. For sælgeren er udgangspunktet, at salget vil være skattefrit efter den såkaldte parcelhusregel. Reglen fastslår, at opnåede gevinster ved salg hvor der har tale om en almindelig familiebolig, og boligen har været anvendt over en årrække. Selskabet beskattes der i mod efter de almindelige aktieselskabsregler.image

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot