INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Olietankbekendtgørelsen

-Nye regler for olietanke sikrer mod udslip af olie

24. oktober 1999 trådte en ny Olietankbekendtgørelse i kraft der strammer kravene til sikkerheden omkring olietanke. Stramningerne er indført for at sikre mod udslip af olie. Hvis du har oliefyr. eller af anden årsag har en olietank, skal du derfor være opmærksom på følgende stramninger af loven:
  • Alle nye olietanke skal være rustbeskyttet
  • Flerstrengede rørsystemer er ikke længere lovlige på villaolietanke
  • Alle villaolietanke skal udstyres med overfyldningsalarm
  • AJVA plasttanke er ulovlige og skal sløjfes
Med villaolietanke menes der i denne forbindelse alle olietanke under 6000 l, hvor mindst 50% af det areal der opvarmes med olie fra den pågældende tank bruges til beboelse. Alle nye olietanke skal være rustbeskyttet Efter en årrække er der risiko for, at det vand der altid vil samle sig i bunden af en olietank, kan fremkalde rust i bunden af tanken. Da det især på de på de mindre tanke er noget umuligt at se om tanken ruster indvendigt, har erfaringerne vist, at rusten får lov til at udvikle sig, rusten tærer igennem, og olien risikerer at løbe ud. Tanke som ikke er nedgravede, er særligt udsatte for rustangreb. Nye olietanker, som er etableret efter den 1. december 2000, skal derfor være rustbeskyttet i bunden. Olietanke etableret før 1. december 2000 vil fortsat være lovlige, men har du en olietank af ældre dato, kan det være en god ide, at få en snak med dit olieselskab eller din servicemontør, om det hensigtsmæssige i at få udskiftet din nuværende olietank med en ny og mere sikker olietank. Flerstrengede rørsystemer er ikke længere lovlige på villaolietanke Mange ældre anlæg oliefyrsanlæg har være to-strengede. Det vil sige, at olien føres fra tanken frem til oliefyret gennem en rørstreng, men den olie som ikke bruges af oliefyret, føres tilbage til olietanken gennem en anden rørstreng – en returledning. Problemet ved dette system er, at såfremt returledningen bliver utæt, vil olien løbe ud af denne, i stedet for tilbage til olietanken. Som regel vil man først opdage utætheden når olietanken er løbet tør, og oliefyret derfor går ud. For at fjerne risikoen for utætheder i returledningen skal alle villaolietanke – også de eksisterende – overgå til et enstrenget rørsystem senest 1. januar 2003. Returledningen skal frakobles oliefyret og eventuelt fjernes. Alle villaolietanke skal udstyres med overfyldningsalarm For at forebygge uheld, hvor olie i forbindelse med påfyldning af tanken løber over og derved forurener, skal alle tanker, der er anbragt oven på jorden, forsynes med en overfyldningsalarm, en såkaldt fløjte. Alarmen udsender en høj fløjtetone, indtil tanken er fyldt op. På den måde kan oliechaufføren høre at tanken er fyldt op, og at påfyldningen skal indstilles. Overfyldningsalarmen skal være monteret på eksisterende anlæg senest den 1. januar 2003. AJVA plasttanke er ulovlige og skal sløjfes I 1987 blev en række kugleformede olietanke af polyethylen, beregnet til nedgravning, produceret af firmaet AJVA PLAT A/S gjort ulovlige. Det havde vist sig, at der ved en bestemt produktionsserie, var risiko for at tanken flækkede og olien derved løb ud og forurenede. Det har efterfølgende vist sig, at dette er et generelt problem ved de pågældende tanke produceret af AJVA PLAST A/S. Der er derfor indført et generelt krav om, at alle nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen til olieprodukter produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S skal tages ud af brug senest 20 år efter nedgravningen, dog tidligst 1. januar 2001. Hvis du er i tvivl om dit anlæg opfylder de nye krav, bør du kontakte din servicemontør, dit olieselskab eller din kommune. Du kan læse hele Olietankbekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside retsinfo.dk ved at klikke her. Ny Olietankbekendtgørelse under udarbejdelse På baggrund af de erfaringer der gennem de sidste 4 år er opnået, gennem blandt andet Oliebranchens Miljøpuljes behandling af forureninger fra villaolietanke, arbejder Miljøstyrelsen på en revision af Olietankbekendtgørelsen, der inddrager disse erfaringer. Et væsentligt element i revisionen, bliver indførelse af en maksimal levetid for villaolietanke. Herved sikres det, at villaolietankene udskiftes inden der opstår risiko for at de bliver utætte, og olien løber ud til gene for miljøet og ejeren.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot