INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Forurening  af tidligere tankstationer

 – Oliebranchen undersøger og renser op på 9.400 tidligere tankstationer

Tilbage i 1960’erne var antallet af tankstationer i Danmark langt højere end idag. Efter energikriserne i 1970’erne skete der mange omstruktureringer, opkøb og rationaliseringer, hvilket førte til lukning af mange tankstationer. I 1990’erne var der registreret mere end 9.000 grunde i Danmark, hvor der tidligere blev solgt autobenzin. Driften af tankstationerne har medført, at nogle af grundene er forurenet. Omkring 1990 stod det klart, at nogle af de gamle tankstationer kunne udgøre et alvorligt miljøproblem. Oliebranchen har altid prioriteret miljø- og sikkerhedsspørgsmål meget højt og løbende kontrolleret, at reglerne er blevet omhyggeligt fulgt. Det har da også vist sig, at de tankanlæg, hvor der er fundet forurening, er lavet efter de retningslinier og regler, som myndighederne havde formuleret på det pågældende tidspunkt, og derfor har det været meget vanskeligt at placere ansvar for svind, spild eller uheld. Oliebranchens Miljøpulje Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en forening, der er stiftet af olieselskaberne i Danmark. OM har til opgave at forestå, at de tilmeldte tidligere tankstationer bliver undersøgt og at eventuelle forureninger – om nødvendigt – bliver oprenset. Indsatsen sker efter en frivillig aftale, der i december 1992 blev indgået mellem Oliebranchens Fællesrepræsentation, Miljøstyrelsen og amternes og kommunernes repræsentanter. Der er tale om den hidtil største frivillige miljøaftale i Danmark. Myndighederne kunne efter aftalen frem til 1999 indstille grunde, hvor der har været detailsalg af autobenzin indtil 1991, mens oliebranchen frem til 1995 kunne indstille grunde med benzinsalgsanlæg, der var i drift efter 1. oktober 1991. Ved fristens udløb var der modtaget indstillinger for 9.400 grunde.

Oprensning af tankstationer

Hvad sker der, når en grund er prioriteret til oprensning? Oliebranchens Miljøpulje (OM) forestår oprensningen Oliebranchens Miljøpulje (OM) har siden 1993 undersøgt og – hvor det har været nødvendigt – oprenset over 5.000 tidligere tankstationer. Vi tilstræber, at arbejdet udføres rationelt, professionelt og i et godt samarbejde med de berørte grundejere. OM’s aktiviteter udføres uden omkostninger for de berørte grundejere, idet samtlige udgifter betales af de danske olieselskaber.

Hvad sker der når OM undersøger en grund?

Når Oliebranchens Miljøpulje (OM) har modtaget Miljøpuljerådets oversigt med de nyprioriterede grunde, sker der følgende:
 • Der fremsendes en orienterende skrivelse til grundejeren, vedlagt en standardiseret tilmeldelsesaftale (kan ses nedenfor) omfattende OM’s forpligtelser overfor grundejeren og grundejerens rolle under oprensningsprocessen.
 • Når grundejeren har underskrevet og returneret tilmeldelsesaftalen til OM, foretages der en indsamling af data for at planlægge undersøgelsesboringer, afgrænsning af eventuel forurening og en vurdering af hvilken oprensningsteknik, der i givet fald skal anvendes.
OM samarbejder med en række rådgivende ingeniørfirma med miljøekspertise, og de vil løbende informere grundejeren nærmere – bl.a. hvornår undersøgelsen vil blive gennemført, og hvorvidt der er behov for at iværksætte en oprensning. Når forureningsundersøgelsen er gennemført, udarbejdes der en rapport med forslag til, hvordan en eventuel forurening skal fjernes. Når rapporten er godkendt af de lokale miljømyndigheder, vil grundejeren få tilsendt en kopi fra OM’s rådgiver.
 • Er grunden forureningsfri – og det er mere end 60% af de tilmeldte grunde – afsluttes sagen fra OM’s side med en undersøgelsesrapport.
 • Såfremt der er konstateret en miljømæssig problematisk forurening, bliver der lavet en detailplan for oprensningsarbejdet. Når denne plan er godkendt hos de lokale myndigheder, udbydes oprensningsarbejdet i licitation, og oprensningen gennemføres.
For OM er sagen først færdig, når de lokale myndigheder og grundejer har bekræftet, at oprensningsarbejderne er gennemført som aftalt.

Indstilling til OM-ordningen

Hvilke grunde er tilmeldt til OM-ordningen?

Der er i dag indstillet 9.400 grunde til undersøgelse under OM-ordningen. Grundene er indstillet af henholdsvis myndighederne og oliebranchen. Myndighederne kunne frem til 1999 indstille grunde, hvor der var detailsalg af autobenzin før den 1. oktober 1991, mens oliebranchen frem til slutningen af 1995 kunne indstille grunde med detailsalgsanlæg, der var i drift efter den 1. oktober 1991. Ved indstillingsfristens udløb var der modtaget indstillinger for over 9.400 grunde.

Typiske benzinsalgssteder

Der er stor forskel på de indstillede benzinsalgsanlæg. De typiske benzinsalgssteder er:
 • Traditionelle servicestationer med en vaske- og smørehal samt 2-4 salgsstandere.
 • Købmandsforretninger og brugsforeninger med 1 eller 2 salgsstandere.
 • Mindre autoværksteder med 1 eller eventuelt 2 salgsstandere.
 • Bilforhandlere med stort autoværksted og 1-3 salgsstandere.

Hvilke grunde er omfattet?

For at en grund kan være omfattet af OM-ordningen skal forudsætningerne nedenfor være opfyldt:
 • Der skal have foregået detailsalg af autobrændstoffer, dvs. autobenzin og eventuelt også autodiesel.
 • Grundene skal have været rettidigt tilmeldt af myndighederne eller olieselskaberne.
 • Benzinsalget skal være ophørt før 1. oktober 1991 for sager tilmeldt af myndighederne.

Hvilke forureningstyper er omfattet?

På en traditionel servicestation med benzinstandere, vaskehal og butik, omfatter OM-ordningen som udgangspunkt forurening fra motorbrændstoffer i form af benzin, autodiesel og smøreolie. Hvis benzinsalget er sket i tilknytning til et autoværksted, omfatter ordningen alene forurening, der kan henføres til driften af detailsalget af benzin og autodiesel. OM-ordningen omfatter ikke forurening fra dieseltanke til tankning af egne lastbiler eller de særlige truckanlæg med high speed dieselstandere til tankning af lastbiler.

Er min grund indstillet til OM-ordningen?

OM ligger ikke inde med oplysninger om grunde, der er indstillet til OM. Forespørgsler henvises derfor til den lokale Region.

Prioritering af grunde

Prioritering af indstillede ejendomme til OM Miljøpuljerådet prioriterer OM-grundene De 9.400 grunde, der er indstillet til OM, undersøges og oprenses i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen sker ud fra miljøhensyn og arealanvendelsen, samt – for et begrænset antal grunde – på baggrund af særlige forhold. Herudover er der etableret en speciel prioriteringsordning, der gør det muligt at fremskynde prioriteringen af boliggrunde, hvor OM-indstillingen har medført akutte belåningsproblemer for grundejeren. Ansvaret for at prioritere de indstillede grunde ligger hos Miljøpuljerådet. Miljøpuljerådet består af repræsentanter for parterne bag aftalen: Oliebranchens Fællesrepræsentation, Miljøstyrelsen, Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, samt Københavns og Frederiksberg kommuner. Prioriteringen sker ved møder, der afholdes 1-2 gange årligt. Miljøpuljerådet har sekretariat i Miljøstyrelsen under Jordforureningskontoret. Sekretariatet vedligeholder også den store database med de mange indstillede grunde.

Kriterier for prioritering af grunde

Prioriteringen af de indstillede grunde sker ud fra følgende kriterier:
 • Grundvandets sårbarhed
 • Hvorvidt der er vandindvinding i området
 • Arealanvendelsen på indstillingstidspunktet (bolig, industri med videre)
 • Recipienters (søer, åer med videre) sårbarhed
 • Eventuel konstateret forurening på grunden.
Desuden tages hensyn til følgende forhold:
 • Amternes ønske om at få undersøgt og oprenset OM grunde i områder, som amterne har prioriteret højt ud fra hensyn til grundvandsressourcen (Grundvandshensyn).
 • Kommunernes ønske om at hensynet til sikring af boliganvendelsen (Bolighensyn)
 • Geografisk samling af prioriterede grunde – for at opnå en mere rationel proces (Nærhedshensyn)
I praksis er det Regionerne, der forud for Miljøpuljerådets møder udvælger et antal grunde til prioritering. Grundene udvælges ved hjælp af en miljøscore, beregnet ud fra ovenstående kriterier, og således, at ca. 60 % af grundene prioriteres ud fra grundvandshensyn, mindst 20 % prioriteres ud fra bolighensyn og resten prioriteres ud fra nærhedshensyn. Antallet svarer til en årlig kvote for hvert amt. Antallet justeres hvert år, afhængig af OM’s kapacitet, dog skal der som minimum prioriteres 20 grunde pr. amt.

Hvornår bliver min grund prioriteret?

De enkelte Regioner har udarbejdet en foreløbig prioriteringsplan for de ikke-prioriterede grunde. I Miljøpuljerådets sekretariat er der for nærværende (2004) registreret over 4.000 grunde, som endnu ikke er prioriteret. Der kan derfor gå flere år, før de sidste grunde bliver prioriteret til undersøgelse og evt. oprensning. Grunde, som har en fået en lav miljøscore vil først blive renset op i perioden 2005-2010. Interesserede grundejere kan rette henvendelse til amtet. Her kan grundejere, som er tilmeldt puljen, få en nærmere orientering om grundens miljøscore og det forventede år for prioritering.

Prioritering på baggrund af særlige forhold

Når særlige forhold gør sig gældende kan grundejeren ansøge om at få prioriteringen fremskyndet i forhold til ovennævnte prioriteringssystem. Dette gælder, såfremt:
 • Der foreligger konkrete (aktuelle) byggeplaner på lokaliteten.
 • Ejerskifte kan ikke gennemføres på grund af OM-indstillingen.
 • Specielle miljøforhold som ikke er omfattet af prioriteringssystemet.
 • Særlige regionale forhold der gør en prioritering hensigtsmæssig.
Ansøgning om fremskyndet prioritering på grund af særlige forhold skal fremsendes til amtet. Hvis ansøgningen begrundes med konkrete byggeplaner skal kopi af byggetilladelsen vedlægges. Amtet vil herefter kunne beslutte at anmode om prioritering på Miljøpuljerådets næste prioriteringsmøde.

Særlig prioriteringsordning for boligejere med belåningsproblemer

Fra 2003 er der herudover iværksat en særlig prioriteringsordning for boligejere, der ikke kan sælge og/eller tegne tillægslån. Ved denne ordning er der – efter nærmere retningslinier – mulighed for ekstraordinær prioritering af grunde med dokumenterede belåningsproblemer. Prioriteringen sker umiddelbart og skal således ikke afvente Miljøpuljerådets næste møde. Der er fastsat et loft for antallet af sager – for tiden maksimalt 40 grunde pr. år. For nærmere oplysninger om ordningen henvises til den lokale Region.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot