INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 Lov om forældelse ved bolighandel

Fra 1. januar 2008 gælder nye forældelsesregler ved bl.a. bolighandler. En af de væsentligste ændringer er, at sælger fremover kun kan gøres ansvarlig for alvorlige fejl ved boligen i 10 år fra overtagelsestidspunktet.

3-års reglen og 10-års reglen

Officielt navn: LBK nr 1238 af 09/11/2015 Gældende    Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)
 (Forældelsesloven)
I denne lov kan De læse om den såkaldte 3-års regel. Den siger blandt andet, at De kun har krav på at få erstatning for skader senest 3 år efter, at skaden er sket. Hvis der er udstedt gældsbrev for fordringen eller den er fastsat ved dom eller forlig er forældelsesfristen imidlertid 10 år. En kreditor har dog fortsat ret til at tage pant i en skyldners ejendom, når det drejer sig om pant for hovedstolen ifølge tinglyst pantebrev i fast ejendom.

Forældelsesfristen halveres for boligsælgere!

Den 100 år gamle forældelseslov fra 1908, der bl.a. gælder boligsalg, er blevet justeret på en række områder. I et sekel har forældelsesfristen for klager over alvorlige fejl og mangler været fastlagt til 20 år, og denne frist er med en nye lov halveret til 10 år. Læse her om, hvorledes De som boligsælger formindsker risikoen og frigør Dem for et erstatningsansvar.

Længere forældelsesfrist ved forurening

Samfundsmæssigt lægges stor vægt på at beskytte grundvandet mod forurening. Den bekymring slår også igennem i den nye forældelseslov, idet forældelsesfristen på dette særlige område er øget fra 20 til 30 år. Dette betyder, at køber i op til 30 år kan gøre krav gældende over for sælger, hvis der konstateres jordforurening på grunden f.eks. fra en utæt olietank eller tidligere erhvervsvirksomhed.

10 års forældelsesfrist ved nybyggeri

Den nye lov øger samtidig forældelsesfristen ved nybyggeri, så den matcher de almindelige forældelsesregler. Hidtil har entreprenører m.m. benyttet sig af særlige forældelsesregler, som kun gav en 5-årig frist for klager over mangler og fejl. Den nye lov sætter dette regelsæt ud af kraft ved nybyggeri for private bygherrer. Fremover gælder her den samme forældelsesfrist på 10 år som ved almindelig bolighandel.

Særlige muligheder på landet

Forældelsesfristen ved handler med f.eks. nedlagte landbrugsejendomme på over 2 hektar er gjort fleksibel. Sælger og køber kan selv aftale sig frem til en forældelsesfrist, som kan være kortere eller længere end de 10 år, loven ellers har fastsat. Denne mulighed forudsætter dog, at begge parter i handlen er privatpersoner.

Med tilbagevirkende kraft

Den nye forældelseslov fra 1. januar 2008 får tilbagevirkende betydning for bolighandler, der er gennemført i tidsrummet fra 1991 til 2007. En overgangsordning betyder, at alle 20-årige forældelsesfrister udløber i 2011. Uanset om De har solgt hus i f.eks. 1993 eller 2000, udløber fristen i 2011. Samtidig er alle bolighandler fra 2001 og frem automatisk omfattet af den nye 10-årige forældelsesfrist. Kilder: Retsinformation.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot