INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 

BBR-register fejl

-BBR fejl koster mange dyrt i boligskat

Mange danske boligejere betaler for meget (eller for lidt) i boligskat grundet det store antal fejl i BBR-registret og den enkelte ejendoms registrering. Det er BBR registrets oplysninger om den enkelte ejendom, som danner grundlag for beregningen af bl.a. ejendomsværdiskat og afgifter til vand, varme og renovation. Men mange ejendomme er fejlregistreret, og derfor betaler mange danskere enten for meget eller for lidt i boligskatter og -afgifter. Det kan endvidere have store forsikringsmæssige konsekvenser, at en ejendom ikke er registreret korrekt i BBR. Bemærk, at enhver boligejer under bødestraf er pligtig at holde sin ejendom korrekt registreret i BBR registret!  Se nærmere her:  Hvorfor indberette til BBR?

Om BBR registreringen

– BBR’s registreringsindhold

I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger og bolig-og erhvervsenheder. Definitionen på bygninger og bolig- og erhvervsenheder fremgår af BBR-loven. Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBR-lovens forstand.

Om BBR arealet –  Ejendomsskrump

– Tab ved formindskede ejendomme

Som boligkøber skal De tage Dem i agt for udbudsmaterialets angivelse af, hvor stor den ejendom, De ønsker at erhverve, reelt er. Bemærk dog i den forbindelse, at sælger, under bødestraf, er pligtig til at ajourføre BBR med alle de aktuelle korrekte oplysninger om ejendommen. Der er således meget ofte fejlangivelser i udbudsmaterialet (salgsopstilling og BBR) for så vidt angår ejendommens størrelse, hvilket forøger Deres risiko for at købe en ejendom, som reelt kan være ikke ubetydeligt mindre end oplyst og antaget af Dem. Ved en senere revideret BBR meddelelse og offentlig vurdering kan De således, såfremt ejendommen viser sig at være reelt mindre end antaget og som købt, risikere at få et økonomisk tab ved et senere salg. Det har vist sig uhyre vanskeligt at drage handlens parter til ansvar i sådanne sager, hvorfor det kan konkluderes, at det er, hvad De har besigtiget, at De køber, uanset om dette ikke er i overensstemmelse med BBR meddelelsen. Såfremt De således i en købssituation er det mindste i tvivl om det i udbudsmaterialet oplyste om ejendommens størrelse, bør De foretage en fysisk kontrolopmåling.

Om boligarealet

Fejlangivelse af boligareal

Ifølge en tidligere undersøgelse foretaget af Jyllands-Posten, overdriver og fejlangiver en lang række ejendomsmæglere arealet på de boliger, de formidler salget af. Mæglerne angiver således i mange tilfælde boligarealet ud fra registreringen i det såkaldte BBR-register, hvor f.eks. trappeopgange og elevatorrum medregnes, i stedet for at oplyse det tinglyste areal. På den måde kommer boligerne til at fremstå som helt op til 10 kvadratmeter større end det tinglyste areal.

Erstatning

Ifølge juridiske eksperter er udgangspunktet i en bolighandel, at køber får, hvad denne har set. Indholdet af en BBR-ejermeddelse kan sædvanligvis ikke betragtes som en garanti eller tilsikring, selv om oplysningen om det forkerte areal står i salgsopstillingen. Som sælger vil man dog formentlig kunne blive idømt erstatningsansvar, såfremt man var eller burde være bekendt med, at der var fejl i BBR-ejermeddelelsen. Selv om indholdet af salgsopstillingen skulle kunne opfattes som udgørende en form for garanti eller en urigtig oplysning, skulle en erstatning udmåles til et konkret værditab opgjort på handelstidspunktet, og køber vil således skulle kunne bevise, at ejendommen skulle være mindre værd blot fordi kvadratmetertallet i BBR-ejermeddelelsen ikke er korrekt. Domstolene vil i den forbindelse lægge vægt på, at køber jo har fået den ejendom, som køber nøje forudgående har gennemgået. Det er således kun i ekstreme tilfælde, at domstolene giver erstatning for arealmangler ved handel med private boliger. En erstatning vil således kræve, at der allerede i købsaftalen tages forbehold om eller handlen gøres betinget af at arealbeskrivelsen i udbudsmaterialet er korrekt. Såfremt man som køber ønsker at anlægge civilt søgsmål med krav om erstatning i forbindelse med fejlangivet boligareal, vil et sådant søgsmål skulle anlægges mod sælgeren, idet man som køber ikke har noget retsforhold til ejendomsmægleren med mindre mægleren har handlet i strid med ejendomsformidlingsloven.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot