INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Fortrydelsesret ved boligkøb

– Kan man fortryde en bolighandel?

En bolighandel kan godt gå tilbage, selvom købsaftalen er skrevet under. Læs her om den bagvedliggende lovgivning. Der er blot stramme regler for, hvor længe De har fortrydelsesret, og hvordan De skal forholde Dem. Ofte undgår De dog ikke at betale sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen.

Såfremt man ønsker at fortryde en købsaftale,  er der mange regler at følge og forbehold at tage:

Hvilke handler er omfattet af fortrydelsesret?

De nye regler gælder for aftaler om køb af :
  • en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
  • en andel i en andelsboligforening
  • køb af ejerlejligheder, aktie- og anpartslejligheder
Reglerne gælder ikke for aftaler om køb af :
  • fast ejendom på auktion, eller når der ved aftalens indgåelse er indgivet begæring om tvangsauktion, og køberen vidste eller burde vide dette
  • landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt
  • timesharelejligheder
Læs mere om fortrydelsesret her på ejerportal.dk.

Sådan gør De

De kan frit trække Deres købstilbud tilbage, så længe sælgeren ikke har accepteret. Men når sælgeren først har accepteret Deres købstilbud, er der indgået en bindende aftale.
Fortrydelsesretten gælder fra aftalen er blevet indgået, men kun hvis De opfylder visse betingelser:

Fortrydelsesfristen

De skal sende et brev til sælgeren eller dennes repræsentant, hvor De meddeler, at De træder tilbage fra aftalen. Brevet skal være kommet frem senest 6 hverdage efter det tidspunkt, hvor sælgeren accepterede dit købstilbud. Lørdage og grundlovsdag anses ikke for hverdage ved beregningen af fortrydelsesfristen. Er aftalen indgået ved, at De har accepteret sælgers salgstilbud, regnes 6-dages fristen fra det tidspunkt, hvor De har fået kendskab til salgstilbuddet. Da De har bevisbyrden for, at brevet er kommet frem, rådes De til at sende brevet anbefalet eller med afleveringsattest.

Godtgørelse

Hvis De gør brug af Deres fortrydelsesret, skal De skal betale sælgeren en godtgørelse på 1% af købesummen inden udløbet af 6-dages fristen. De kan også betale godtgørelsen til den medvirkende ejendomsmægler. De skal ikke betale godtgørelse, hvis aftalen er indgået med en sælger, der har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom, når sælgeren har handlet som led i dette erhverv. De skal heller ikke betale en godtgørelse på 1%, hvis aftalen går ud på køb af en grund og ny- eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden. I det tilfælde kan entreprenøren alene kræve vederlag for arbejde, som efter aftalen allerede skulle være udført, og som er udført.

Hvis ejendommen er taget i brug

Hvis De er flyttet ind eller har ladet håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition. Hvis De har foretaget håndværksmæssige ændringer eller andre forandringer på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb føre ejendommen tilbage til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen. Hvis De eller andre, der har haft adgang til ejendommen i Deres interesse, har beskadiget eller forringet ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig. De har som køber bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed.

Når købsaftalen er tinglyst og udbetalingen betalt

Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal De – igen inden 6-dages fristens udløb – sørge for, at aftalen atter kan blive aflyst. Hvis De selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal De sende en begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal De foretage det fornødne til aflysning af aftalen. Har De betalt en del af købesummen, skal sælgeren straks ved Deres tilbagetrædelse fra aftalen betale Dem pengene tilbage, undtagen selvfølgelig godtgørelsen på 1% af købesummen.

Rådgiverforbehold

Ønsker De at undgå at betale en godtgørelse på 1% af købesummen, hvis De skulle gøre brug af fortrydelsesretten, kan De sørge for at indføje et forbehold om rådgivergodkendelse i købsaftalen, et såkaldt Rådgiverforbehold. De kan på denne måde få, hvad der i praksis svarer til en fortrydelsesret, men uden at det koster 1% af købesummen. Læs nærmere her om Rådgiverforbeholdet og fremgangsmåden m.v. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot