INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Forhandlingsfasen

Forhandlingsfasen ved boligkøbet – punkt for punkt

Når De har fundet en bolig, som opfylder Deres behov og ønsker, og som De kunne tænke Dem at give et købstilbud på, beder De ejendomsmægleren om udarbejde et udkast til købsaftale på baggrund af Deres ønsker.

Købsaftale og Rådgiverforbehold

  1. De kan vælge at underskrive købsaftalen på dette tidspunkt, hvis den svarer til Deres forventninger, men i så fald er   det vigtigt at få indføjet et “rådgiverforbehold“, der sikrer Dem, at Deres rådgiver skal godkende købsaftalen “i sin helhed” (se afsnittet om rådgiverforbeholdet) Læs mere her.
  2. Herefter sender De sender købsaftalen med samtlige bilag til Deres Køberrådgiver eller beder ejendomsmægleren om at gøre dette.
  3. Såfremt De har valgt BoligAssistancen  som Deres Køberrådgiver, modtager vi sagen fra ejendomsmægleren, hvorefter en fast rådgiver bliver  tilknyttet denne, som samme dag ringer Dem op for at bekræfte modtagelsen og drøfte sagens detaljer med Dem.
 • Sideløbende hermed bliver sagens data lagt ind i BoligAssistancens sags styringssystem, som sikrer at købsaftalen og alle relevante bilag og oplysninger kontrolleres og de evt. manglende dokumenter bliver indhentet.
  1. BoligAssistancen gennemgår efterfølgende købsaftalens detaljer med Dem – almindeligvis over telefonen og e-mail. De vil samtidig modtage en gennemgangsrapport omhandlende alle handlens detaljer.
  2. BoligAssistancen kommer herefter med eventuelle indsigelser overfor sælger/dennes ejendomsmægler og tilsikrer, at købsaftalen overholder alle Deres ønsker som køber, at den som helhed er udarbejdet korrekt, og at den er i overensstemmelse med det mellem parterne aftalte. Læs mere her.
 • Dernæst tilføjer BoligAssistancen Deres eventuelle indsigelser / ændringsforslag til den foreliggende købsaftale (oftest i form af en allonge til købsaftalen) og fremsender denne til ejendomsmægleren samtidig med, at alle vilkår forhandles på plads med mægleren på Deres vegne.
 1. Sælgeren anmodes samtidig om at tiltræde allongen/ændringsforslag m.v. og bekræfte dette ved sin underskrift samtidig med sælgers underskrivelse af købsaftalen.
BoligAssistancen sørger for, at De løbende får tilsendt kopi af al korrespondance og referat af alle samtaler med Dem selv, ejendomsmægleren og evt. sælger. Læs her om det trygge boligkøb.

Finansierings- og opfølgningsfasen

Som boligkøber, er det Dem, som vælger finansiering og forsikring.
  1. I forbindelse med underskrivelsen af købsaftalen – eller eventuelt senere, hvis dette fremgår af købsaftalen eller den af BoligAssistancen udarbejdede allonge – deponerer De det i aftalen fastsatte kontante beløb hos ejendomsmægleren. Læs mere her om udbetalingen m.v.
  2. Ejendomsmægleren fremsender herefter købsaftalen til sælgers underskrift.
  3. Når sælgers underskrift på købsaftalen foreligger, hjemtager Deres bank tilbud på ejerskiftelån.
 • Sædvanligvis hjemtages det af Dem valgte ejerskiftelån,  i Deres navn og udbetales til Dem. Læs mere her.
 • BoligAssistancen følger løbende op på de rådgiverforbeholdene, således at handlen hurtigst muligt kan anses for “endelig”; det vil sige, at den er bindende for begge parter, og at der ikke er udestående forhold, som ikke er afklaret. Læs her om bolighandlens jura.
 1. Såfremt BoligAssistancen har betinget handlen af fremkomsten og godkendelsen af yderligere bilagsmateriale – for eksempel servitutter og deklarationer tinglyst på ejendommen – vil De sædvanligvis få tilsendt kopi af bilagsmaterialet, når dette foreligger, med mindre materialet anses for uproblematisk i relation til handelen.
 2. Afhængig af handelen, skal De muligvis deponere yderligere en i købsaftalen fastsat sum – typisk i sælgers pengeinstitut. Pengeinstituttet skal fremsende en deponeringskvittering til BoligAssistancen, som først frigiver det deponerede beløb til sælger, når ejendomshandlen er helt på plads, dvs. når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde. Læs mere her.

Fastkursaftale/kurssikring

En fastkursaftale er en bindende aftale mellem Dem og Deres kreditforening om, at De får Deres lån udbetalt til en fast aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. Er tilbuddet i sælgers navn, skal De undersøge, om sælger er indforstået med datoen for fastkursaftalen. Fastkursaftalen tegnes typisk til datoen for overtagelsesdagen.  Se nærmere oplysninger her. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot