INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Fejl og mangler ved køb

– Gode råd om skjulte fejl og defekter De bør kende

Skjulte fejl er i sagens natur ikke så nemme at få øje på, men til gengæld kan de give Dem ubehagelige overraskelser. Før De underskriver en købsaftale, er det vigtigt, at De gennemgår huset grundigt – helst sammen med en bygningssagkyndig. Nedenstående er en liste over defekter, De bør undersøge samt en række gode råd til gennemgangen.

Væsentlige elementer at iagttage

Der er stor forskel på kvaliteten af tilstandsrapporter, og de kan være svære at gennemskue for lægmand, navnlig hvis man ikke er teknisk orienteret. Herudover tager rapporterne ikke alle væsentlige detaljer med i vurderingen. Tilstandsrapporterne giver således ikke garanti i forbindelse med punkterede termoruder. Termoruder har en vis naturlig levetid, og man skal ikke regne med en levetid på mere end 30 år. Ved udskiftning bør man udskifte til lavenergiruder, som på længere sigt vil give en energimæssig besparelse. I relation til det energimæssige kan det oftest være meget vanskeligt at konstatere, om der stadig er isolering i de hule mure. Før i tiden brugte man blandt andet ureaskum. Det har vist sig, at det under uheldige omstændigheder kan nedbrydes til støv. Hvis der er brugt ureaskum, vil det fremgå af certifikatet, som er udstedt i forbindelse med isoleringen. Er man i tvivl kan man få foretaget en undersøgelse, hvor man borer et lille hul ind til hulmuren for at se, om der stadig er isolering. De huse, der her kan være tale om, er mere end 20-25 år gamle, og det gælder altså kun, hvis de er isoleret med ureaskum. Hvis man køber en grund for at bygge selv, bør man sikre sig, at funderingen er i orden. Når man bygger i dag, bygger man så at sige på ukendt terræn. Man kan ikke vide, om grunden tidligere har været brugt til en eller anden form for opfyldning. Derfor anbefales det kraftigt, at man får foretaget en geoteknisk undersøgelse, inden man går i gang med et byggeri. Den koster 5-8.000 kr., men pengene kan vise sig at være givet endog rigtigt godt ud.

Gå indenfor

Indenfor anbefales det, at man undersøger, om eventuelle loftslemme er tætte. En utæt loftslem kan foranledige ganske alvorlige fugtskader i tag rummet. Faldet i badeværelsesgulvet bør også nøje undersøges. Et forkert fald er ikke som sådan en skjult fejl, men ofte lægger man ikke mærke til det, når man står over for at købe hus. Et andet område, der bør være genstand for kontrol, er skjulte rør, som tidligere var et meget stort problem med mange skader, fordi rørene sprang eller blev utætte. Generelt anbefales det, at man undgår skjulte rør, men i dag kan man lave en installation, der gør det muligt at holde øje med de skjulte rør, kaldet en tomrørs installation. De skjulte rør monteres i et tomt rør, som ender i et melderør – eksempelvis på bryggersgulvet. Hvis der så opstår en skade på røret, vil det melde sig i form af vand eller fugt på bryggersgulvet, og så kan man nå at fange skaden, før den bliver for stor. Har man gammeldags skjulte rør, anbefales det, at man med jævne mellemrum ser efter sorte pletter og fugt der, hvor de skjulte rør er installerede. Apros pos fugt bør man være meget opmærksom på, at et hus ikke ventilerer sig selv. Det gør det heller ikke i tilstrækkelig grad, selv om der er aftræk fra køkken og bad. Vinduerne bør derfor åbnes i forbindelse med badning. I en kælder, der bruges til at tørre vasketøj, er ventilationen ligeledes meget vigtig.

10 defekter De bør kende

Fundament og sokler

Fundamentet bærer huset og kan være enten støbt eller muret op. Tjek soklen hele vejen rundt om huset – specielt i samlinger ved tilbygninger, trapper og lyskasser. De skal kigge efter:
 • Revner
 • Afskallet og løst puds
 • Begroning
 • Mørke områder (tegn på fugt)
Om terrænet har fald bort fra soklen, så vand ledes væk

Kældre, krybekældre og terræn dæk

Underst kan huset have kælder, krybekælder eller terræn dæk. Benævnelsen krybekælder er et synonym for lave tilgængelige rum mellem terræn og gulvkonstruktioner. Terræn dæk er en gulvkonstruktion, som er lagt direkte på jord, efter at et muld lag er blevet fjernet. Tjek kælderens vægge, gulve, murede piller og lyskasser (muret rum under jordoverfladen uden for kældervindue). De skal se efter:
 • Tegn på vand- og fugt indtrængen fra terræn
 • Utætte tag nedløbs brønde
 • Revner, også ved lyskasser
 • Skader på puds og anden overfladebehandling
 • Nedbrydning af vindues- og dør overliggere
 • Defekte gulvafløb
 • Tegn på rotter (ekskrementer og huller i gulvet)
 • Råd, svamp eller insektangreb i bjælke ender
 • Udluftnings- og ventilationsforhold
 • Om mur piller i krybekælderen er væltet

Yder- og indervægge

En bygnings ydervægge (mure) kan være massive eller hule. Hulmur består af formur og bagmur med hulrum imellem. Hulrummet kan være fyldt med isoleringsmateriale. Over vinduer og døre bæres muren af overliggere, og under vinduer beskytter sålbænke (fremspring udvendig på mur under vinduer) mod, at der trænger nedbør ind i muren. Undersøg ydermure, skillevægge og samlinger for eksempel mellem hovedhus og eventuelle tilbygninger. De skal se efter:
 • Råd og svampeskader i træ beklædning
 • Revner i fuger og mursten
 • Nedbrydelse af mursten
 • Huller efter mur bier i fuger
 • Rust og udskydning af mursten og mørtel fra overliggere
 • Afskalninger af puds
 • Misfarvning
 • Alger eller begroninger (de trives i fugt)

Vinduer og døre

Rammer og karme til vinduer, udvendige døre og glaspartier kan være af træ, plast eller metal. Tjek rammer og karme, ruder, beslag og fuger. De skal se efter:
 • Malingens tilstand
 • Mørt nedbrudt træ
 • Revner i karm og rammer
 • Dug i termoruder (punktering)
 • At hængslerne er i orden, så vinduet kan åbnes og lukkes korrekt
 • Om tætningslisterne er intakte og elastiske
 • Om glasisætningen slutter tæt mellem glas og glasliste
 • Om fugerne hæfter tæt til karm og mur

Lofter og etageadskillelse

Etageadskillelser findes mellem bygningens etager. De består af lofter, en bærende del og gulvbelægning. Tjek loftbeklædningen og gulvet. De bør se efter:
 • Revner og skader i loftbeklædningen og gulve
 • Nedbøjning og manglende stabilitet
 • Revner og skader i vådrums gulvbelægning
 • Råd og svamp i synlige træbjælker i kældre eller krybekældre
 • Afskalninger forårsaget af rustskader på armeringsjern
 • Insektangreb i synlige træbjælker

Gulvkonstruktion og gulv

Gulvbelægningen på bjælker og strøer (bærende lægter) kan være massive brædder, parketbrædder, lamelbrædder eller plader. Gulvbelægningen kan også ligge direkte på et undergulv – blændgulv – af for eksempel beton eller isoleringsmateriale. Belægningen kan da være massive brædder, parketstave, parketruder, parketmosaik, linoleum, fliser eller tæpper. Undersøg trægulve, belægninger af banevarer (linoleum og lignende) og flisegulve. De bør se nøje efter:
 • Om belægningen er plan
 • Nedbøjning af gulvet ved belastning
 • Gennemslidt gulvlak
 • Revner og åbninger mellem brædder
 • Buler og folder i banevarer
 • Løse fliser
 • Revner i gulvfliser og fuger

Indvendige trapper

Undersøg eventuelle trapper, håndlister og gelænder. De skal kigge efter:
 • Om trappen giver efter ved belastning
 • Om håndlister og gelændere tåler vandret tryk
 • Om der er løse klinker eller fliser
 • Om der er råd og svamp i trævanger og trin
 • Om der er løse trin
 • Om trappen er ordentligt fastholdt
 • Om der er tegn på rusten armering i betontrapper (afskallinger og revner)
 • Om metaltrapper har revner eller er rustne
 • Om terrazzo eller cementpudslag på trinene afskaller eller har revner

Tagkonstruktion, -belægning og skorsten

Den bærende tagkonstruktion – spærene – er som regel af træ. Tagbelægningen kan være tagsten, tagpap eller tagdug, naturskifer, tagrør, fiberarmeret cementskifer eller profilerede plader af for eksempel metal eller fiberarmeret cement. Udestuer, carporte og lignende kan have tag af profilerede plastplader. Skorstene er af mursten, metal eller skorstenselementer af letklinker. Undersøg spær og afstivninger, forankringen af taget, tagbelægningens fastholdelse, tagbelægning, inddækninger og skotrender (afløbsrende, der sidder, hvor to tagflader mødes). De skal kigge efter:
 • Begroninger på taget
 • Tagsten med frostskader, revner og tegn på nedslidning
 • Tagsøm og -skruer, som holder tagpladerne fast
 • Revner, buler og folder i tagpap
 • Vandansamlinger på fladt tag
 • Inddækninger – plade, der dækker og holder vandtæt, hvor tag og skorsten eller ovenlysvindue mødes
 • Utætheder i skotrender
 • Råd, svamp og insektangreb i spær og taglægter
 • Rustne bindere ved tagsten
 • Tætningsmaterialers tilstand

Vådrum

Vådrum er alle rum med gulvafløb og vandinstallationer. Tjek vægge og gulv i vådrum, fugt i sokkel, samlinger mellem gulv og væg samt mellem badekar/brusekabine og væg. Tjek også vægge, gulve og lofter i omgivende rum. Du skal kigge efter:
 • Hårde og elastiske fugers tæthed
 • Svejsesømme i vinylbeklædning
 • Løse og revnede fliser
 • Rørgennemføringer
 • Gulvafløb
 • Afskalning af maling i vådrum og naborum
 • Misfarvning og dimensionsændring af gulvbrædder i tilstødende rum
 • Fugtpletter på lofter i underliggende etager

El – og VVS – installationer

Husets VVS-installationer omfatter vand- og afløbssystemer samt vandbaserede varmeanlæg. Tjek vandhaner, brusere, toiletter, centralvarmeanlægget og radiatorer. Du skal kigge efter:
 • Formindsket vandtryk i vandhaner og toiletter
 • Dryppende eller løbende vandhaner og toiletter
 • Korrosion (rust) af synlige rør
 • Om der er tilstrækkelig vand på centralvarmeanlægget
 • Dryp fra sikkerhedsventiler på varmtvandsbeholderen og kedel
 • Utætheder i synlige dele af centralvarmeanlægget
 • Om cirkulationspumpen fungerer
 • Luft i radiatorer og varmtvandsbeholder
 • Tærede radiatorer
 • Defekte termostater på radiatorer

El-installationer

Husets elektriske installationer har udgangspunkt i eltavlen og omfatter et distributionsnet af ledninger, kontakter og stikkontakter, faste belysningsarmaturer og eventuelle husholdningsmaskiner samt elmåler. Undersøg eltavlen, HFI/HPFI-afbryderen, stikkontakter, ledninger, belysningsarmaturer, husholdningsmaskiner og apparater. Du skal kigge efter:
 • Overbelastede sikringer (meget varme)
 • Varme eller misfarvede stikkontakter, stik eller ledninger
 • Tegn på skadelig opvarmning fra varmeafgivende apparater
 • Ledninger på steder, hvor de kan slides, klemmes eller bides
 • Løse ledninger, der ikke er tilsluttet en stikkontakt i samme rum som brugsgenstanden
 • Ledningsender, der stritter ud af kontakter, dæksler eller afdækninger
 • Defekte betjeningsknapper eller viserinstrumenter
 • Isoleringsfejl på brugsgenstand
 • Manglende skærme eller glas på belysningsarmaturer (især udendørs)
 • Ituslået materiel
Print eventuelt listen ud og tag den med, når De skal gennemgå huset. Sammenlign eventuelt med de fejl eller mangler, der er påpeget i tilstandsrapporten. Læs mere om tilstandsrapporter her.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot