INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Tilbageholdelse i købesummen

-Adgang til tilbageholdelse i bolighandler

Tilbageholdelse af købesummen

Som udgangspunkt er det tilsidesættelse af god rådgiverskik, såfremt den berigtigende part i en ejendomshandel er medvirkende til, at der tilbageholdes eller modregnes beløb, i den af køber deponerede købesum, til sikkerhed eller brug for f.eks. udbedring af de af køber fremførte fejl og mangler ved ejendommen. Købsaftalens standardbestemmelse §9 stipulerer således klart, hvorledes den deponerede købesum skal forvaltes og hvilke fradrag der kan ske heri. Depositar/den berigtigende part forvalter beløbet på sælgers vegne, og det af køber deponerede beløb skal sædvanligvis frigives, straks efter at frigivelsesbetingelserne er opfyldt, dvs. når der foreligger endeligt tinglyst skøde uden præjudicerende retsanmærkninger, medmindre andet dog er aftalt. I henhold til retspraksis og jf. tidligere kendelser foretaget af Dansk Advokatnævn, er det således i strid med gældende regler og lovgivning, såfremt købers/depositar foretager tilbageholdelse af beløb i den deponerede købesum til sikring af et mellem parterne bestridt erstatningskrav. Såfremt sælger imidlertid har givet samtykke til tilbageholdelse, er der intet til hinder for købers/depositar tilbageholdelse af et beløb i den deponerede købesum til sikring af et overfor sælger fremsat erstatningskrav.  Det forudsættes dog i den forbindelse, at sælgers samtykke blandt andet skal fremgå af købsaftalen eller af skødet. Der henvises i den forbindelse til Dansk Advokat Nævns kendelse af 2. oktober 1997: Den berigtigende advokat havde ved fremsendelse af skødet til underskrift hos sælger samtidig taget forbehold om udbedring af en vandskade. Skødet blev underskrevet af sælger og returneret til berigtigende advokat uden bemærkninger. Advokaten frigav de deponerede midler, men tilbageholdt kr. 7.812,50 til dækning af udgifterne til udbedring af vandskaden. Nævnet udtalte: Uanset at købsaftalen ikke var betinget af, at den konstaterede vandskade blev udbedret for sælgers regning, finder nævnet på baggrund af advokatens skrivelse, over for hvilken der ikke blev fremsat indsigelser, at advokaten var berettiget til at tilbageholde beløbet på kr. 7.812,50. Udover egentligt samtykke fra sælger kan bestemmelser i købsaftalen endvidere give adgang for den berigtigende part til at tilbageholde/modregne et deponeret beløb. Det fremgår således af Dansk Advokat Nævns kendelser af d. 30. oktober 1998:
Den berigtigende advokat havde, da han havde frigivet den deponerede købesum, tilbageholdt et beløb, som udgjorde udgifter afholdt af køber for udbedring af mangler ved betondæk. Det var i købsaftalen blandt andet bestemt, at betondæk over garage ikke skulle give anledning til bemærkninger, og at sælger skulle undersøge forholdet og udbedre eventuelle skader med samtykke fra køber. Nævnet udtalte: Da det for køber var en udtrykkelig betingelse, at eventuelle skader i dæk over garage blev udbedret af sælger, finder nævnet ikke, at advokaten har tilsidesat god advokatskik ved at tilbageholde udgifter vedrørende udbedring af skader ved dækket.

Modregning i refusionssaldoen

Mens der således som hovedregel ikke er adgang til tilbageholdelses- eller modregningsret i købesummen, med mindre andet er aftalt i f. eks. købsaftalen, er dette ikke gældende, for så vidt angår refusionssaldo i sælgers favør. Der henvises i den forbindelse til Dansk Advokat Nævns kendelse af 8. december 1994:
Ved kendelse af 8. december 1994 udarbejdede berigtigende advokat udkast til refusionsopgørelse, efter at skødet var blevet sendt til tinglysning. Refusionssaldoen var i sælgers favør. Køber undlod at betale refusionssaldoen under henvisning til, at ejendommen var mangelfuld. Nævnet udtalte: Som udgangspunkt har berigtigende advokat pligt til at drage omsorg for, at refusionsopgørelse betales, men køber er berettiget til at modregne i refusionssaldoen i det omfang, der er ansvarspådragende mangler. Advokaten fandtes ikke at have tilsidesat god advokatskik ved at acceptere køberens mangelsindsigelser som begrundelse for ikke at ville betale refusionsopgørelsen. 
Det er dog en forudsætning for tilbageholdelse eller modregning, at refusionssaldoen er godkendt af sælger, og udgifter til mangeludbedring må ikke medtages i refusionsopgørelsen, medmindre dette er aftalt mellem parterne.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot