INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Skødet punkt for punkt

– skøde og fuld berigtigelse af Deres boligkøb fra kr. 3.200 inkl. moms

–   hvem skal stå for berigtigelsen?

Siden indførelsen af digital tinglysning i september 2009 udfærdiges der ikke længere papirskøder til underskrift ved ejendomshandler i Danmark. Al tinglysning af bl.a. skøder, pantebreve og servitutter sker nu digitalt, og med afskaffelsen af papirdokumenterne, vil det ikke længere være påkrævet med originale underskrifter på tinglysningsdokumenterne. Underskrifterne erstattes af købers og sælgers eller deres rådgiveres digitale signaturer, sidstnævnte ved en tinglysningsfuldmagt. Det digitale skøde er således den digitale registrering i den digitale tingbog, der giver køber adkomst, dvs. tinglyst ejendomsret til en fast ejendom. Selve bolighandlens vilkår fremgår af købsaftalen. Det er de vilkår, som sælger og køber – og evt. dennes rådgiver – har forhandlet sig frem til. Det digitale skøde er således købers bevis på ejendomsretten, og det skal indeholde en opregning af pantsætninger og øvrige forpligtelser i ejendommen herunder en specifikation af Pantsætninger. Med hensyn til servitutter skal det digitale skøde angive hvilke af disse køber respekter med samtidig henvisning til ejendommens blad i den digitale tingbog. Det digitale skødet meddeler omverdenen, dvs. alle andre end parterne i handlen, at boligen har skiftet ejer. Skødet behøver ikke at indeholde de samme bestemmelser som købsaftalen, men skal bl.a. indeholde oplysning om prisen, belåning og overtagelsesdagen. Det digitale skøde stemples med 0,6 % af købesummen eller den offentlige vurdering (det højeste). Der betales derudover kr. 1.660 kr. i tinglysningsafgift. For ejendomshandler Vest for Storebælt gælder det, at sælger og køber ofte deler denne udgift. Der findes særlige varianter af et digitalt skøde som for eksempel et endeligt skøde, et betinget skøde, et auktionsskøde eller et  transportskøde.

Betinget skøde

Der er intet der forhindrer, at De køber en ejendom, uden at der bliver oprettet en købsaftale. Det er forekommende i de handler, hvor der ikke medvirker ejendomsmægler. I disse tilfælde udfærdiger køber og sælger i stedet for købsaftalen et betinget skøde på grundlag af deres mundtlige aftaler, og det betingede skøde træder derefter i stedet for købsaftalen. Aftalerne i det betingede skøde er lige så bindende som aftalerne i en købsaftale. Når betingelserne er opfyldt, får køber det endelige skøde.

Digitalt tinglyst skøde

Et digitalt skøde er den digitale registrering af købsaftalens vilkår.. Den digitale tinglysning betyder, at det  bliver kundgjort for offentligheden, at ejendommen tilhører Dem og ingen anden. Ingen kan derefter komme og gøre krav på ejendommen eller dele af den. Det digitale skødet vil sædvanligivs henvise til en forudgående indgåetkøbsaftale. De kan ikke genforhandle handelsvilkårene i forbindelse med det digitale skøde, da købsaftalen er det bindende dokument. Det gælder også aftaler i købsaftalen, som ikke er blevet medtaget i det digitale skøde.

Proceduren

Registrering

Det digitale skøde registreres først i en såkaldt den digtale dagbog og siden i tingbogen. Det tidspunkt, hvor det digitale skøde registreres i dagbogen, er afgørende for, hvornår køber er beskyttet overfor sælgers kreditorer og såkaldte aftaleerhververe. Når det digitale skøde er registreret i dagbogen i købers navn, tilhører ejendommen køber, og dermed kan sælgers kreditorer for eksempel ikke mere foretage udlæg i ejendommen. Hvis sælger går konkurs kan konkursbo ikke inddrage ejendommen i boet. Sælger kan heller ikke sælge ejendommen to gange, når først køber er registreret som ejer.

Anmeldelse til digital tinglysning

Deres rådgiver sørger for den digitale registrering af handlen, hvorefter det digitale skøde skal signeres af parterne, dvs. køber og sælger. Signeringen kan ske ved egen digital signatur eller ved at afgive en tinglysningsfuldmagt til Deres rådgiver. NemId til tinglysning Læs her om anvendelsen af NemId til tinglysning. Når skødet er signeret af parterne sørger Deres rådgiver for den digitale anmeldelse/tinglysning af skødet. Herefter kan kreditforeningspantebrev og sælgerpantebrev  tinglyses digitalt af parternes respektive pengeinstitutter.

Registreringsgebyr

Tinglysningskontoret opkræver et registreringsgebyr. Det udgør pr. dato 0,6% af købesummen eller den offentlige vurdering (det højeste), mens pantebreve skal registreres med 1,5% af hovedstolen. Hertil kommer en afgift på kr. 1.660,- for hvert dokument, der skal tinglyses. Ekspeditionen i den Digitale tinglysning tage ca. 2-3 dage, men kan variere.

Retsanmærkninger

I de fleste tilfælde returneres det digitale skøde med en såkaldt retsanmærkning. Det er en besked fra Tinglysningsretten om for eksempel gammel pantegæld, som køberen ifølge skødets indhold ikke skal overtage. Dette kan sammenlignes med en advarsel fra tinglysningskontoret til Dem om, at det ,der står anført i det digitale skøde ikke passer med den ret, De får efter tingbogen. Når de ting, der gav anledning til retsanmærkningerne er i orden, skal skødet tinglyses digitalt igen med anmodning om, at retsanmærkningerne aflyses, så skødet kan blive anmærkningsfrit. Genfremsendelse af digitalt skøde til aflysning af retsanmærkninger kan typisk ske, når omprioriterende pengeinstitut har meddelt, at indestående pantegæld, der ikke skal overtages i handlen, er slettet af tingbogen. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot