INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Berigtigelsen punkt for punkt

Når købsaftalen er underskrevet, skal alle handlens vilkår og forbehold opfyldes (kaldet berigtigelse af handlen). Det betyder bl.a., at der skal udfærdiges et skøde samt en refusionsopgørelse (købers og sælger endelige afregning).

Underretning og rækkefølge

Ordet berigtigelse kommer ind i billedet, idet overdragelse af fast ejendom er andet og mere end blot at skrive et skøde og et evt. pantebrev. Der skal ske underretning til mange sider og i den rigtige rækkefølge.

Parter i handlen

Berigtigelsen af en ejendomshandlen sikrer, at alle parter i sagen får, hvad de har krav på inden for de aftalte tidsfrister.

Sælgerens krav

Sælgeren har krav på det kontante beløb, som den faste ejendom er handlet til. Beløbet stilles først til rådighed i det øjeblik, køberen har anmærkningsfrit skøde. I praksis får han naturligvis kun udbetalt provenuet, det vil sige det beløb, der er tilbage når alle har fået, hvad de er berettigede til. Køberens krav Køberen har krav på, ikke alene at få ejendommen stillet til disposition, men også at få udleveret et dokument (skødet), der beviser ejerskabet, og dokumenterer, at  der på skødetidspunktet ikke er yderligere pantsætninger end aftalt i købsaftalen. Realkreditinstituttets krav Realkreditinstituttet har 3 krav de kræver opfyldt:
  • at få pant i ejendommen, som en betingelse for udbetaling af lån.
  • at den nye ejer erklærer sig villig til at overtage samtlige forpligtelser vedrørende realkreditlånet.
  • at der ikke er restancer på lånet, før den nye ejer overtager.
Læs mere her om lånetilbuddet fra realkreditinstitutter.

Tidligere panthaveres krav

Tidligere panthavere har krav på at få deres tilgodehavende udbetalt af mod at aflevere det tilsvarende pantebrev i kvitteret stand, så det kan blive slettet af ejendommens tingblad som aflyst.

Ejerforeningen

Hvis den faste ejendom er en ejerlejlighed, vil der som regel være tinglyst et ejerpantebrev til ejerforeningen som sikkerhed for betaling af fællesudgifter. Ejerforeningens krav er derfor, at den nye ejer erklærer sig villig til at overtage pantebrevets forpligtelse. Den nye ejer indtræder som debitor og kreditor på ejerpantebrevet.

Den berigtigende parts opgaver

Selv i en handel om en nok så beskeden ejerlejlighed skal den, som påtager sig at berigtige handelen, den berigtigende part, i første instans bl.a.:
  • udarbejde digitalt skøde og evt. pantebrev
  • fremsende anmeldelse til ejendommens administrator om ny ejers navn
  • forespørge om evt. gæld fra tidligere ejer
  • søge godkendelse af udkast til evt. sælgerpantebrev hos pantebrevskreditor
  • påse at kontante midler er deponeret
  • indhente købers og sælgers underskrifter samt
  • fremsende digitalt skøde til parternes signering med NemId.

Udfærdigelse af skøde og evt. sælgerpantebrev

Skødet

Er beviset på ejendomsretten. Beviset skal indeholde en opregning af pantsætninger og øvrige forpligtelser. Pantsætninger skal specificeres. Med hensyn til servitutter kan der blot henvises til ejendommens blad i Tingbogen. Læs mere her om skødet.

Sælgerpantebrevet

Det er meget sjældent, at der anvendes sælgerpantebreve i dag, idet alle handler er kontanthandler, hvor køber optager egen ejerskiftebelåning. Der må kun anvendes den af Justitsministeriets godkendte formular, når der skal oprettes et sælgerpantebrev. Er der i købsaftalen indføjet specielle vilkår, skal de indføjes i formularens dertil indrettede rubrik: “Individuelle vilkår” Sælgerpantebrevet er et omsætningsgældsbrev. Den, der har sådan et pantebrev i hænderne, med en formelt gyldig transportpåtegning, har ret til at inkassere betalingerne (med visse undtagelser). Læs mere her om pantebreve, herunder sælgerpantebreve.

Tinglysning

Først når ovenstående første instans berigtigelse er foretaget, kan skødet anmeldes til digital tinglysning. Anmærkninger Når dokumenterne modtages retur fra Tinglysningsretten, vil der oftest være påført anmærkninger om indestående lån, som køberen ikke skal overtage.

Indfrielse af gl. lån

Den berigtigende part skal herefter påse, at disse lån bliver indfriet af sælgers pengeinstitut.

Sletning af anmærkninger

Efter at indfrielser af indestående lån har fundet sted, er skødet endeligt uden anmærkninger. En kopi af det anmærkningsfri skøde fremsendes til realkreditinstituttet, som har ydet ejerskiftelånet, så instituttet får dokumentation for, at dette lån nu har fået den forudsatte prioritetsstilling i ejendommen.

Refusionsopgørelse

Den berigtigende part skal udarbejde refusionsopgørelse, og er denne opgørelse i købers favør, må man sørge for, at saldoen bliver betalt af de deponerede midler. Refusionsopgørelsen er en opgørelse over diverse betalinger foretaget af sælger og betalinger, som køber skal betale ude i fremtiden. Sælger skal naturligvis kun betale og modtage indtil overtagelsesdatoen. Køber modtager og betaler efter overtagelsesdagen. Mellemværendet mellem køber og sælger opgøres i refusionsopgørelsen. Læs mere her om refusionsopgørelsen.

Frigivelse af deponering

Sluttelig skal deponerede midler frigøres hos dels ejendomsmægler samt i sælgers pengeinstitut.

Mere om berigtigelse

Læs mere her om berigtigelse i ejendomshandel. Læs her om BoligAssistancens berigtigelsemetode. 

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot